velikost textu

Paleoekologie vybraných lokalit brouskového horizontu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Paleoekologie vybraných lokalit brouskového horizontu
Název v angličtině:
Palaeoecology of selected localities of the Whetstone Horizon
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milan Libertín, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
prof.Dr. Christopher J. Cleal
Id práce:
84903
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
Geologie se zaměřeními (XGEOLV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Paleoekologie vybraných lokalit brouskového horizontu V rámci disertace byly tafonomicky a paleoekologicky zpracovány vybrané lokality brouskového horizontu. Rostlinné společenstvo zachované na lokalitě Štilec představuje fytocenózu pohřbenou in situ vulkanickým popelem při sopečném výbuchu (stř. Pennsylvanian, Bolsov). Fytocenóza se vyznačuje nízkou druhovou diversitou bylinných a subarborescentních rostlinných zástupců. Toto unikátní rostlinné společenstvo bylo interpretováno jako pionýrské společenstvo zarůstající vysychající jezero. Na lokalitě Ovčín bylo rašeliniště spodní radnické sloje (stř. Pennsylvanian, Bolsov) pohřbeno vulkanickým popelem při sopečném výbuchu. Dosud bylo odkryto v 5 výkopech na dvou asi 40 m od sebe vzdálených místech přes 150 m2 fosiliferní vrstvy. Na této ploše bylo identifikováno 27 morfotaxonů, které reprezentují 20 kompletních rostlin (whole-plants). Fosilní rostlinné zbytky reprezentují rostlinné společenstvo s dominancí plavuňovitých rostlin porůstající planární (rheotrofický) močál situovaný do úzkého paleoúdolí s aktivním říčním systémem. Druhá část disertační práce je zaměřena na autekologii a systematiku jednotlivých taxonů z lokalit brouskového horizontu. Z třídy Sphenopsida byl emendován monotypický rod Huttonia a druh Huttonia spicata. Dále byly popsány čtyři nové druhy rodu Bowmanites: Bowmanites weissii a B. taylori B. brasensis a B. pseudoaquensis. Posledně jmenované byly popsány ze stlačených otisků (compression) šištic, které produkovaly operkulátní spory rodu Pteroretis. Z lokality Štilec byl popsán nový druh subarborescentní plavuňovité rostliny Spencerites leismanii (Bek a kol., 2009b). Čtyři nové druhy rodu Polysporia, (P. rothwellii, P. drabekii a P. radvanicensis) a jejich spory in situ byly poprvé popsány z svrchnopaleozoických pánví České republiky.
Abstract v angličtině:
Palaeoecology of selected localities of the Whetstone Horizon In frames of the present thesis taphonomical and paleoecological processed were described in selected localities of whetstone horizon. Fossil plant assemblage known from the locality Štilec represents plant community buried in situ by volcanic ash after volcanic explosion (Pennsylvanian, Bolsov). Plant community exhibits relatively low diversity assemblage of herbaceous and subarborescent plants. This unique taphocoenose was interpreted as pioneer assemblage growing in partly drained lake. In the locality Ovčín the peat bog of Lower Radnice Seam was buried during the same volcanic eruption by volcanic ash. Up to now 5 excavations were recovered of the area of seats over 150 m2 on two sites which are approximately 40 m distant from each other. In this area 27 morphotaxa of fossil plant was recorded. They represent 20 whole plants. Fossil plant remains represent fossil plant assemblage dominated by lycopod plants of planar (rheotrophic) swamp situated in narrow palaeovalley with active fluvial system. Second part of the thesis is focused on systematic descriptions of fossil plant taxa from localities of the Whetstone horizon. A monotypic genus Huttonia and species Huttonia spicata from Class Sphenopsids was emended. Further there were described two new species of the genus Bowmanites: Bowmanites weissii, B. taylori, B. brasensis and B. pseudoaquensis. Last two were for the first time described from compression material. Their strobili contain spores of the genus Pteroretis. A new subarborescent lycopod Spencerites leismanii was described from locality Štilec. Four new species of the genus Polysporia, (P. rothwellii, P. drabekii and P. radvanicensis) and their spores in situ were described from the Late Palaeozoic basins of Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Libertín, Ph.D. 536 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Milan Libertín, Ph.D. 991 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Libertín, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Libertín, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof.Dr. Christopher J. Cleal 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 976 kB