velikost textu

Evoluční a vývojové aspekty dentice šupinatých plazů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluční a vývojové aspekty dentice šupinatých plazů
Název v angličtině:
Evolutionary and developmental aspects of dentition of squamate reptiles
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Oldřich Zahradníček, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Oponenti:
prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
MUDr. Renata Peterková, CSc.
Id práce:
84872
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vývoj dentice, evoluce, gekoni, hadi,
Klíčová slova v angličtině:
teeth development, evolution, geckos, snakes
Abstrakt:
EVOLUČNÍ A VÝVOJOVÉ ASPEKTY DENTICE ŠUPINATÝCH PLAZŮ Souhrn disertační práce Dentice a její evoluční modifikace sehrály v radiaci plazů důležitou roli. Za původní stav se považuje homodontní, polyfyodontní dentice s konickými až cylindrokonickými zuby, které jsou pleurodontně připojeny k čelistním kostem. Odvozeným stavem pak byla evoluce heterodoncie, akrodoncie a vzácně monofyodoncie. Ve srovnání se savci, kde chrup je tradičně chápan jako jeden z nejdůležitějších znaků a jeho výzkumu je průběžně věnována značná pozornost, zájem o plazí dentici byl donedávna omezen. Zaměřil jsme se tedy na vývojové a evoluční aspekty zubů linie Squamata, která zahrnuje většinu recentních druhů plazů. Při výzkumu jsem použil histologické, imunohistochemické a in situ hybridizační metody s doplněním o počítačovou tomografii, rentgenografii a rastrovací elektronovou mikroskopii. Cílem práce bylo (a) vybrat vhodné modelové taxony reprezentující vývojové linie šupinatých plazů, které jsou relevantní z hlediska své fylogenetické pozice v rámci Squamata a které vykazují kontrastní typy dentálních adaptací; (b) v praxi ověřit použitelnost zvolených taxonů jako modelových druhů; (c) pro tyto taxony získat vlastním výzkumem základní informace o specifikách jejich odontogeneze. Jako zástupce s generalizovaným stavem dentice, vyskytujícím se u velkého množství ještěrů, jsem vybral v současnosti jako nový modelový organismus prezentovaného gekona Paroedura picta, zastupující bazální linii Gekkota, a zaměřil jsem se zejména na charakteristiky v rozdílu vývoje mezi nultou a funkčními generacemi zubů, vývoj sklovinného orgánu v oblasti zubní korunky a zubní báze a mechanismus vývoje zubních hrbolků. V návaznosti na rozpoznání odontogenetické dynamiky u tohoto druhu jsem zkoumal charakteristiky vývoje kontrastních typů zubů a dentice jako celku u zástupců velké linie Toxicofera, a to (a) jedových zubů u chřestýšovce Cryptelytrops albolabris z bazální linie moderních hadů (Caenophidia), kde jsem se zaměřil na vývoj kanálku pro vedení jedu; (b) konických zubů nulté zubní generace a dýkovitých zubů s bází tvořenou plicidentinem funkčních generací u varana Varanus indicus (Varanoidea, Varanidae); (c) monofyodontní, akrodontní dentici s vícehrbolkovými zuby u chameleona Chamaeleo calyptratus (Iguania, Chamaeleonidae); (d) dentici malakofágních chamaeleolisů (Chamaeleolis), jejichž tvar distálních zubů se v průběhu života mění z trikonodontního na molariformní a dentici příbuzného anolise Anolis barahoae (Iguania, Polychrotinae), jejíž charakteristiky představují základní stav, z kterého se v linii vedoucí k chamaeleolisům vyvinulo malakofágní přizpůsobení. Mezi nejdůležitější objevy patří (a) nalezení vrstvy „stratum intermedium“, která je zřejmě podobně jako u savců klíčová pro diferenciaci buněk vnitřního sklovinného epitelu v ameloblasty; (b) popsání struktur, které řídí vývoj sklovinného orgánu a vícehrbolkového tvaru a jejich interpretace jako struktur preadaptovaných pro evoluci savčích sklovinných uzlů; (c) nalezení dvou typů mechanismu vývoje zubních hrbolků u šupinatých plazů; (d) vývojová interpretace vzniku rozdílů ve velikosti a úhlu připojení bočních zubních hrbolků, které jsem pozoroval u chamaeleolisů; (e) popsání dynamiky vývoje kanálku v jedových zubech chřestýšovce C. albolabris.  
Abstract v angličtině:
EVOLUTIONARY AND DEVELOPMENTAL ASPECTS OF DENTITION OF SQUAMATE REPTILES Summary of the PhD. thesis Dentition and its evolutionary modifications played important roles during the radiation of reptiles. It is generally accepted that a plesiomorphic state for reptiles is represented by homodont, polyphyodont dentition with conical or cylindroconical teeth. However, in contrast to mammalian dentition which is the object of intensive research, reptilian dentition is studied only rarely. I therefore focused on developmental and evolutionary aspects of squamate dentition and used histological, immunohistochemical and in situ hybridization methods, computerised tomography, rentgenography and scanning electron microskopy. The goals of this work were as following: (a) to choose the model taxa representing squamate lineages relevant from a phylogenetic position as well as possessing dissimilar types of dental adaptations; (b) to evaluate using of these taxa as model species; (c) in these taxa describe basic odontogenic features. As a species with generalized dentition gecko Paroedura picta was chosen, the up coming reptilian model species with features also present in a wide spectrum of other lizards. I focused mainly on the developmental differences between teeth of the null and functional generations, development of enamel organ and mechanisms of bicuspid pattern development. I then analysed odontogenic aspects of different types of teeth and dentition in members of Toxicofera lineage as a whole. I focused on (a) fangs of pit viper Cryptelytrops albolabris, which belongs to a basal lineage of modern snakes (Caenophidia) and examined development of venom-conducting canal; (b) conical null generation teeth and sharp functional teeth which possess dentine base formed by plicidentine in Varanus indicus species (Varanoidea, Varanidae); (c) monophyodont, acrodont dentition with multicuspid crown pattern in chameleon Chamaeleo calyptratus (Iguania, Chamaeleonidae); (d) dentition of malacophagous Cuban anole lizards of genus Chamaeleolis, which have distal teeth that change their shape from triconodont to molariform. For the comparative purposes its close neighbour anole Anolis barahoae (Iguania, Polychrotinae) was chosen. The dentition of this species represents a basic state, which was the starting point for the mallacophagously- adapted dentition of Cuban anole lizards. The most important outcommes of this research are as the following: (a) identification of “stratum intermedium“, which is probably one of the key factor responsible for the ameloblast differentiation, a situation that resembles that in mammals; (b) description of structures that control differentiation of enamel organ and later bicuspid or multicuspid tooth shape, and interpretation of these structures as preadaptations for mammalian enamel knots evolution; (c) finding two types of mechanisms of tooth cusp formation within squamates; (d) developmental interpretation of differences between size of lateral cusps and their angle of connection with the central tooth conus in Cuban anole lizards; and, last but not least (e) description of venom-conducting canal development of fangs of pit viper C. albolabris.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Oldřich Zahradníček, Ph.D. 17.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Oldřich Zahradníček, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Oldřich Zahradníček, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Renata Peterková, CSc. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 689 kB