text size

Sociální a lidský kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí Česka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Sociální a lidský kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí Česka
Titile (in english):
Social abd human capital as a factor of development of peripheral areas of Czechia
Type:
Dissertation
Author:
RNDr. Jan Pileček, Ph.D.
Supervisor:
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Opponents:
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Consultant:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Thesis Id:
84867
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Social Geography and Regional Development (P1309)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
28/11/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
sociální a lidský kapitál, polarizace prostoru, periferní oblasti (vnitřní a vnější/příhraniční), lokální rozvoj, Česko
Keywords:
social and human capital, polarization of space, peripheral areas (inner and external/borderland), local development, Czechia
Abstract (in czech):
Abstrakt V rámci výzkumu polarizace prostoru, resp. periferních oblastí Česka došlo v posledních letech k významnému uplatnění kulturněgeografických přístupů. V otázce rozvoje těchto oblastí je totiž zdůrazňován význam tzv. „měkkých“ sociokulturních faktorů rozvoje (včetně sociálního a lidského kapitálu). Východiskem je přesvědčení, že při omezeném rozvojovém potenciálu periferních (a venkovských) oblastí nabývá na významu aktivita a aktivizace lokálních komunit (kvalita sociálního a lidského kapitálu), jakožto významného vnitřního (endogenního) rozvojového faktoru. I přes řadu pokusů, které byly učiněny, však stále nelze dostatečně zodpovědět otázky spojené se skutečným významem sociálního a lidského kapitálu (a jejich odlišných forem) v (socioekonomickém) rozvoji těchto oblastí a také jejich vzájemným vztahem (podmíněností). Proto lze problémy spatřovat jak v oblasti teoreticko-metodologické (konceptualizace), tak zejména v nedostatečném ověřování těchto teoretických konceptů empirickým výzkumem, a to zejména v mikroregionální až lokální úrovni. Disertační práce je tedy zaměřena na identifikaci a explanaci významu vybraných sociokulturních faktorů regionálního rozvoje (sociálního a lidského kapitálu) v rozvoji periferních (z nich zejména venkovských) oblastí Česka. Cílem je přispět do diskuse, resp. prohloubit dosavadní poznatky o: a) teoreticko-metodologických východiscích výzkumu polarizace prostoru, resp. periferních oblastí; b) ve smyslu posunu od dlouhodobého hodnocení „tvrdých“ snáze podchytitelných faktorů regionálního rozvoje (geografických a socioekonomických) ke geografickému studiu významu tzv. „měkkých“ faktorů (zejména sociálního a lidského kapitálu), které jsou navíc územně hůře sledovatelné (postižitelné); c) o významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji periferních (a venkovských) oblastí. Práce se člení do čtyř hlavních částí. Zatímco první je věnována otázce výchozích teoretických a metodologických problémů výzkumu polarizace prostoru, konceptuálním otázkám rozvoje problémových území, druhá část je věnována konceptualizaci sociálního a lidského kapitálu a jejich významu pro rozvoj periferních (a venkovských) oblastí. Třetí část zahrnuje reflexi výzkumu polarizace prostoru, resp. periferií v Česku a diskusi významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji problémových území (periferních a venkovských oblastí). Ve čtvrté části je pak představen soubor publikovaných studií, a to od prací obecněji zaměřených zabývajících se zejména diskusí teoreticko-metodologických východisek a základních pojmů (vyjasnění terminologie a klíčových konceptů – polarizace prostoru, periferie, sociální a lidský kapitál), přes rozbor epistemologie (testování možnosti měření a hodnocení územní diferenciace sociálního kapitálu v úrovni okresů Česka na bázi hodnocení dat sekundární povahy), až po příklady dvou empirických studií v nižších úrovních regionů Česka (vybraných periferních oblastí), které využívají hlavně primární data získaná z terénních šetření s cílem zhodnotit význam sociálního a lidského kapitálu pro rozvoj těchto oblastí. Klíčová slova: sociální a lidský kapitál – polarizace prostoru – periferní oblasti (vnitřní a vnější/příhraniční) – lokální rozvoj – Česko
Abstract:
Abstract Within the framework of the research focused on the polarization of space, or peripheral areas of Czechia respectively, approaches of cultural geography have been applied to a significant extent recently. As far as the issue of such areas development is concerned, the importance of the so- called “soft” socio-cultural development factors (including social and human capital) has been accentuated. The way-out is the belief that with the limited development potential of the peripheral (and rural) areas, activity and activism of local communities (quality of social and human capital) as the important internal (endogenous) development factor become more important. Despite the number of attempts, which have been made, we are not able to find exhaustive answers to questions relating to the actual importance of social and human capital (and different forms thereof) in the (socio-economic) development of these areas or the mutual relation (conditionality) thereof. For this reason, problems can be seen both in the area of theory and methodology (conceptualization) and, in particular, in insufficient verification of such theoretical concepts by means of empirical research, be specific in particular at the micro-regional up to local level. The dissertation therefore focuses on identification and explanation of the importance of the selected socio-cultural factors of regional development (social and human capital) in the development of peripheral (of which particularly rural) areas of Czechia. The aim is to contribute to the discussion, or to extend the existing knowledge of: a) the theoretical and methodological points-of-departure of the research of the polarization of space, or the peripheral areas respectively; b) within the meaning of a shift from the long-term evaluation of the “hard”, easily measurable factors of regional development (geographical and socio-economic ones) towards geographical study of the importance of the so-called “soft” factors (in particular social and human capital), which are moreover more difficult to monitor (measure) territorially; c) the importance of social and human capital in the development of peripheral (and rural) areas. The thesis is divided into four main parts. While the first part pays attention to the question of the source of theoretical and methodological issues of the research of space polarization, conceptual questions of the problem areas development, the second part covers the conceptualization of social and human capital and the importance thereof for the development of peripheral (and rural) areas. The third part includes the reflection of the research of the polarization of space, or peripheries in Czechia and discussion of the importance of social and human capital for the development of the problem areas (peripheral and rural areas). The fourth part introduces a set of published studies, starting with more generally focused papers dealing in particular with the discussion of the theoretical and methodological points-of-departure and basic terms (clarification of the terminology and key concepts – polarization of space, periphery, social and human capital), through the analysis of epistemology (testing of the possibility to measure and assess the territorial differentiation of social capital at the level of districts of Czechia based on the evaluation of data of a secondary character), up to examples of two empirical studies at lower levels of the Czech regions (selected peripheral areas) utilizing in particular primary data acquired from field survey with a view to assess the importance of social and human capital for the development of these areas. Key words: social and human capital – polarization of space – peripheral areas (inner and external/borderland) – local development – Czechia
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Jan Pileček, Ph.D. 2.76 MB
Download Abstract in czech RNDr. Jan Pileček, Ph.D. 40 kB
Download Abstract in english RNDr. Jan Pileček, Ph.D. 37 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary RNDr. Jan Pileček, Ph.D. 360 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. 194 kB
Download Opponent's review RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 125 kB
Download Defence's report 1.01 MB