velikost textu

Paleobiogeografie a taxonomie rodu Apodemus (Mammalia: Rodentia) v kvartéru střední Evropy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Paleobiogeografie a taxonomie rodu Apodemus (Mammalia: Rodentia) v kvartéru střední Evropy
Název v angličtině:
Genus Apodemus (Mammalia: Rodentia) in the Quaternary fossil record of Central Europe.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Knitlová
Školitel:
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Oponenti:
Prof. Miloš Macholán, CSc.
Mgr. Stanislav Čermák, Ph.D.
Id práce:
84863
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Apodemus, paleobioeografie, kvartér, Střední Evropa,
Klíčová slova v angličtině:
Apodemus, paleobiogeography. Quaternary, Central Europe
Abstrakt:
Abstrakt Myšice rodu Apodemus představují dominantní složku současných savčích společenstev střední Evropy. Minulost jednotlivých druhů a historie jejich areálů je již z tohoto důvodu tématem velmi závažným s výraznými přesahy do sféry obecných interpretačních modelů historických kořenů současné bioty tohoto regionu. Přes výstupy současných fylogeografických analýz a početné zastoupení skupiny ve fosilním záznamu, zůstavá však řada spojených otázek nezodpovězena. Základní příčinou jsou značné komplikace s fenotypovým rozlišením jednotlivých druhů, značná proměnlivost a rozsáhlé mezidruhové přesahy ve všech morfologických znacích. Cílem předloženého projektu bylo vypracování postupů umožňujících spolehlivou druhovou identifikaci fragmentárního fosilního materiálu a zevrubné zhodnocení výpovědních možností fosilního záznamu skupiny pro rekonstrukci její areálové a fylogenetické dynamiky v nejmladší geologické minulosti. Vstupním krokem se stala podrobná morfometrická analýza dentálního fenotypu zohledňující shodnými postupy variační poměry recentních taxonů i fosilních populací a koncepce alternativní parataxonomické klasifikace fenotypového spektra rodu. Těmito postupy byl zpracován obsáhlý soubor dokladů ze souvislých vrstevných sledů z různých oblastí České republiky a Slovenska. Výsledky přinesly radikální přehodnocení dosavadních představ o postglaciální historii jednotlivých druhů. Byla doložena časná expanze A. flavicollis v průběhu pozdního glaciálu (patrná zejména ve východní části středoevropského prostoru), dominantní role tohoto druhu ve společenstvech předneolitického holocénu a pravidelná přítomnost A. uralensis v tomto úseku na většině území. A. sylvaticus, objevující se v západní části střední Evropy na počátku holocénu, zůstává až do poneolitického úseku pouze recendentní složkou společenstev, podobně jako A. agrarius, jehož areál se rozšiřuje zejména v úseku boreálu. Aplikace analogických postupů na doklady z hlubších úseků kvartérní minulosti ukázala shodné rysy holocenního vývoje a poměrů ve středním pleistocénu, zatímco fenotypové charakteristiky staropleistocenních a pliocenních populací rodu vykazují od dnešních forem zřetelné odlišnosti, provizorně jsou identifikovány s pliocenním taxonem A. atavus Heller, 1936. Zvláštní pozornost byla věnována nejmladší historii vymřelého rodu Parapodemus. Bylo ukázáno, že součástí této linie jsou evropské pliocenní a pleistocenní formy řazené dříve do rodu Micromys, s recentním druhem Micromys minutus fakticky nepříbuzné. Tyto poznatky současně robustně podporují představu transkontinentální migrace tohoto druhu v průběhu posledního glaciálu předpokládanou výsledky molekulární fylogeografie. Ve velmi dobrém souladu se závěry příslušných molekulárně fylogeografických studií jsou ostatně i shora zmíněné poznatky o nejmladší areálové historii rodu Apodemus. Práci doplňují čtyři obsáhlé publikace a abstrakta návazných konferenčních příspěvků, součástí jsou i nepublikované výsledky zohledňující na fosilním záznamu s vysokým rozlišením detailní průběh postglaciální expanze A. flavicollis včetně mikroevoluční dynamiky provázející fenotypové přestavby příslušných populací.
Abstract v angličtině:
Abstract Wood mice of the genus Apodemus rank among the most common extant mammals throughout Europe. A history of its species and their distributional ranges is to be looked upon as a serious topic relevant also for general concepts on current setting of European biotic diversity. Nevertheless, despite several phylogeographic studies on that subject and a rich fossil record of the genus, many details of that issue remains only very poorly comprehended. This state is essentially caused by enormous complications with phenotype discrimination of individual species, their extensive variation and broad between-species overlaps in all phenotype traits. The present project was intended to establish the techniques enabling reliable species identification applicable to fragmentary fossil materials and to use them for retrieving information on range dynamics and phylogenetic history of individual species during the Quaternary past. It begun with detailed morphometric analyses of extant populations, using the characters available in fossils, and with establishing a concept of alternative parataxonomic classification covering the complete phenotype span of the genus. The respective techniques were applied onto an extensive set of well-dated records from the Late Pleistocene-Holocene sedimentary series from diverse regions of the Czech Republic and Slovakia. The results radically changed the previous opinions on the Holocene history of particular species. We demonstrated an early expansion of A. flavicollis during the Late Vistulian (first in the SE part of the mid-European region), a dominant role of that species in all communities of the pre-Neolithic age, and a regular appearance of A. uralensis over whole territory at that stage. A. sylvaticus, first appearing at western part of Central Europe at the beginning of Holocene, remained a recedent element until the post-Neolithic landscape rearrangements, similarly as A. agrarius which range expansion occurred during the Boreal stage. Application of the above mentioned techniques upon fossil record of the genus from earlier stages of the Quaternary past (MN17-Q3) revealed (i) considerable similarities between the pattern of phenotype and abundance characteritics of the Holocen-Recent populations and those of the Middle Pleistocene (Q3) age, but (ii) significant differences in populations of the Early Pleistocene and Late Pliocene samples, provisionally identified with the Pliocene taxon A. atavus Heller, 1936. Particular attention was devoted to the latest records of the extinct genus Parapodemus. We demonstrated that it contained the European Late Cenozoic forms formerly classified in the genus Micromys, actually not related to the extant species Micromys minutus. This conclusion provides a robust support to the concept of transcontinental migration of the extant genus during the Vistulian glacial suggested by molecular phylogeographic studies. Worth mentioning that also the above mentioned results concerning the recent history of Apodemus shows a perfect agreement with the scenarios proposed by molecular phylogeography as well. The thesis is supplemented with four voluminous published paper and conference abstracts, and with unpublished results demonstrating at a fossil record of high resolution fine details on postglacial expansion of A. flavicollis including its microevolutionary dynamics accompanying the observed phenotype rearrangements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Knitlová 2.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Knitlová 27.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Knitlová 323 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Knitlová 364 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Markéta Knitlová 690 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Miloš Macholán, CSc. 395 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislav Čermák, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.63 MB