velikost textu

Vývoj pleistocénního zalednění české části Šumavy (Případová studie z okolí Černého a Čertova jezera)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj pleistocénního zalednění české části Šumavy (Případová studie z okolí Černého a Čertova jezera)
Název v angličtině:
Development of Pleistocene glaciation of the Czech part of the Šumava Mts. (Case study of the Černé and Čertovo Lakes)
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Id práce:
84847
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pleistocénní zalednění, paleoenvironmentální vývoj, morfometrie karů, glaciální sedimenty, Černé jezero, Čertovo jezero, Šumava
Klíčová slova v angličtině:
Pleistocene glaciation, cirque morphometry, glacial sediments, paleoenvironmental evolution, Černé Lake, Čertovo Lake, the Bohemian Forest
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná studie prezentuje nová fakta o paleoenvironmentálním vývoji severní části Šumavy (okolí karů Černého a Čertova jezera) v období pleistocénního zalednění a v raném holocénu. Hlavními cíli práce je charakterizovat tvary vzniklé působením zalednění na reliéf Šumavy a zjistit, jaké jsou mezi nimi rozdíly; určit, jaké podmínky hrály roli při vzniku zalednění na Šumavě a jakým způsobem ovlivnily výsledné zalednění; na základě proxy dat popsat, jak vypadalo přírodní prostředí v okolí Černého jezera v období deglaciace a v raném holcénu. Práce vychází z vlastních originálních dat získaných geomorfologickým mapováním, morfometrickými analýzami a analýzami proxy dat z vrtu v bočních morénách Černého jezera. Pomocí morfometrických a morfologických charakteristik karů české i bavorské strany Šumavy a jejich porovnáním s ostatními kary Českého masivu, popř. i jiných oblastí světa, byly definovány společné znaky šumavských karů a určena jejich variabilita. Na základě vyhodnocení tvarů karových stěn bylo určeno přehloubení karů, přičemž se ukázalo, že se ve stupni přehloubení karů na Šumavě a ve Vysokých Sudetech odráží odlišná intenzita pleistocénního zalednění obou pohoří. Vznik a charakter zalednění na Šumavě byl ovlivněn kombinací řady faktorů, z nichž však žádný výrazně nedominoval. Na základě srovnání morfometrických charakteristik, reliktů glaciálních forem reliéfu a z nich vycházejících analýz v okolí Černého a Čertova jezera bylo zjištěno, že v případě těchto dvou bezprostředně sousedících lokalit intenzitu zalednění výrazně ovlivnila orientace svahů glaciálního segmentu reliéfu, která byla posílena rozdílem v rozloze deflačních plošin obou lokalit. Na základě geomorfologického mapováním glaciálního segmentu reliéfu v okolí Černého a Čertova jezera byly identifikovány jednotlivé morény a určeny jejich základní morfologické a morfometrické charakteristiky, na základě čehož byla zjištěna odlišná intenzita zalednění obou lokalit. Ukázalo se, že odebraný sedimentární záznam z rašeliniště v bočních morénách zachycuje vývoj přírodního prostředí v posledních více než 17,5 tisíce let. Analýzou a interpretací dat získaných ze sedimentárního záznamu (LOI, MS, obsah Rb, změny zrnitosti, pylové záznamy) bylo zjištěno, že je lze korelovat s daty z dalších šumavských lokalit (Plešné jezero, Prášilské jezero, Kleiner Arbersee), ale i se záznamem klimatických oscilací v grónském ledovci. Klíčová slova: pleistocénní zalednění, paleoenvironmentální vývoj, morfometrie karů, glaciální sedimenty, Černé jezero, Čertovo jezero, Šumava
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Ph.D. thesis presents new facts about a paleoenvironmental development of the northern part of the Bohemian Forest (area of Černé Lake and Čertovo Lake) in the Late Pleistocene and Early Holocene. The main goals of the research are: characterize the glacier landforms in the Bohemian Forest and define the variance of these landforms; determine factors influencing formation and development of the glaciation in the study area; describe environmental settings and its changes during deglaciation and in Early Holocene by using environmental proxies. This research proceeds from original data obtained by geomorphological mapping, morphometric analysis and proxy data analyses originated from a sediment sequence in a peat bog in the Černé Lake vicinity. The common attributes of the Bohemian Forest cirques and cirque variability was determined using morphometric and morphologic characteristics of the cirques on the Bavarian and Czech side of the mountain range. These characteristics were compared with other cirques of the Bohemian Massif and other chosen mountain ranges of the world. The cirque overdeepening was defined on the basis of headwall shapes and it emerged that overdeepening of the cirques in the Bavarian Forest and in the High Sudetes reflects a different extent of the Pleistocene glaciation. The glacier formation and development were influenced by a combination of factors but any did not dominate. It was emerged that the glaciation of the Černé Lake area and Čertovo Lake area was strongly influenced by slope aspect of the glacial segment of the relief strengthen by differences in the deflation plateau area. The different extent of the glaciation in the Černé Lake and Čertovo Lake was determined by geomorphological mapping of the glacial landforms, its morphometric and morphological characteristics. It emerged that the sedimentary record from the lateral moraines of the Černé Lake comprises 17.5 kyr of the environmental evolution and it is possible to correlate the proxy data (LOI, MS, Rb, grain size, pollen) with record not only in other localities in the Bohemian Forest but also with the record from the Greenland ice core. Keywords: Pleistocene glaciation, cirque morphometry, glacial sediments, paleoenvironmental evolution, Černé Lake, Čertovo Lake, the Bohemian Forest
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. 20.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1 MB