velikost textu

Molecular epidemiology of selected viral, bacterial and fungal disease of honeybees in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molecular epidemiology of selected viral, bacterial and fungal disease of honeybees in the Czech Republic
Název v češtině:
Molekulární epidemiologie vybraných virových, bakteriálních a houbových onemocnění včel v ČR
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Štěpán Ryba, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Oponenti:
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
RNDr. Vladimír Půža, Ph.D.
Id práce:
84843
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
včelí viry, mor včelího plodu, nosema, Paenibacillus, ABPV, CBPV, KBV, SBV, BQCV, DWV
Klíčová slova v angličtině:
honey bee virus, AFB, nosemosis, Paenibacillus, ABPV, CBPV, KBV, SBV, BQCV, DWV
Abstrakt:
Souhrn Bhem let 2006 2009 bylo na území eské Republiky monitorováno celkem 6 nejobvyklejích velích vir, které se objevují u vely medonosné Apis mellifera. Pomocí PCR test byly potvrzeny soubné infekce vir (DWV, ABPV a BQCV) v dosplcích vel a soubn i ko-infekce vir s houbovým onemocnním vyvolaným Nosema apis a Nosema ceranae. Pro praktickou monost detekce moru velího plodu v populaci velstev byla vyvinuta nová citlivá metoda detekce pvodce moru velího plodu Paenibacillus larvae ze velí mli. Byly porovnány rzné pístupy extrakce spor z velí mli a lyzování spor. Citlivost PCR testu na pítomnost Paenibacillus larvae v mli byla porovnána s klasickou kultivaní metodou. Metoda PCR detekce moru velího plodu byla dále studována a zefektivována. Pomocí peuspoádání vzork do vytvoených matic a vytvoení smsných vzork, byla vyvinuta metoda, u které bylo moné analyzovat 1000 vzork pomocí 35 PCR reakcí. Dalím pístupem k vytvoení robustní a jednoduché metody pro screening moru velího plodu bylo vytvoení, laboratorní ovení a srovnání citlivé detekní metody, zaloené na kultivaním testu na papírových kartách RIDA®COUNT se specifickým kultivaním médiem, specifickými selekními podmínkami pro Paenibacillus larvae a chromogenem zvýrazující narostlé kolonie bakterií. Konen v oblasti detekce velích houbových onemocnní byla zavedena diferenciální diagnostika obou mikrosporidií na molekulární úrovni a dále potvrzena monost mikroskopické diferenciální diagnostiky Nosema apis a Nosema ceranae. Tato mikroskopická metoda je pouitelná v polních podmínkách. Výsledky mikroskopického vyetení byly validovány paraleln s PCR testem. 4
Abstract v angličtině:
Summary Altogether, the six most common bee viruses which infect the honey bee (Apis mellifera) were monitored in the territory of the Czech Republic between 2006 and 2009. Parallel infections of viruses (DWV, ABPV and BQCV) in bee adults and parallel co- infection of viruses with fungal diseases caused by Nosema apis and Nosema ceranae were confirmed by PCR tests. A new sensitive method of detection of the originator of the American foulbrood (Paenibacillus larvae) from bee debris was developed for the practical use of detection of AFB disease in bee populations. Various approaches for the extraction of spores from bee debris and lyses of spores were compared. The sensitivity of PCR tests for the presence of Paenibacillus larvae in debris was compared with the classic cultivation method. The PCR method for the detection American foulbrood was further studied and developed to be more efficient. A new method, based on a matrix-like sample re-arrangement and a use of pooled samples, has been developed for testing 1000 samples in 35 PCR reactions. Another goal was to develop a robust and fast screening method for American foulbrood based on the cultivation test using paper sheets RIDA®COUNT with a specific cultivation medium, specific selection conditions for Paenibacillus larvae and chromogen visualization of the grown bacterial colonies. This method has been evaluated in the laboratory conditions and its sensitivity has been verified. Finally, the differential diagnostics of both microsporidia on a molecular level was implemented in the area of detection of bee fungal diseases and a possibility of microscopic differential diagnostics of Nosema apis and Nosema ceranae was confirmed. This microscopic method can be used in field conditions. The results of a microscopic examination were validated parallel with the PCR test. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Štěpán Ryba, Ph.D. 6.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Štěpán Ryba, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Štěpán Ryba, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Štěpán Ryba, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Půža, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 936 kB