velikost textu

Vývoj nedostatkových objemů a průměrných a malých průtoků v České republice.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj nedostatkových objemů a průměrných a malých průtoků v České republice.
Název v češtině:
Vývoj nedostatkových objemů a malých průtoků v České republice.
Název v angličtině:
Evolution of deficit volumes and mean and low flows in the Czech Republic.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Theodor Fiala, Ph.D.
Školitel:
Ing. Josef Hladný, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
RNDr. Olga Majerčáková, CSc.
Konzultant:
RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Id práce:
84819
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá vývojem odtoku vody v České republice v posledních desetiletích se speciálním zaměřením na hydrologické sucho. V úvodu přináší podrobnou rešerši literatury na téma sucho, jeho typy, příčiny a následky. Zahrnut je také seznam nejpoužívanějších metod kvantifikace sucha a přehled prací zabývajících se dosavadními změnami vodnosti u nás i v Evropě a predikcí jejího budoucího vývoje. V další části práce popisuje výběr období pro výpočet nových hydrologických charakteristik M-denních průtoků, které vydává Český hydrometeorologický ústav. Období 1931–80 se začalo jevit jako již zastarávající, a proto vznikl požadavek na výběr nového. Na základě různých statistických testů bylo nakonec vybráno období 1961–2005. Toto období bylo následně testováno na trendy průtoků, a to jak průměrných ročních, tak průměrných měsíčních. Trendy ročních průtoků nevykázaly významný posun. Naopak u jednotlivých měsíců byly zjištěny signifikantní trendy, a to rostoucí u zimních měsíců a klesající u jarních, což koresponduje s výsledky jiných studií, které se zabývaly odtokem ve střední Evropě. Období 1961–2005 bylo později znovu změněno a v současnosti platné nové normálové období je 1981–2010. Po analýze průměrných průtoků došlo na práci s charakteristikami hydrologického sucha za období 1961–2005. Hodnoty byly vybrány z roků, které začínaly 1. dubnem a končily 31. březnem. Tento specifický hydrologický rok má tu výhodu, že je u něj malá pravděpodobnost rozdělení období sucha do dvou let, neboť období přelomu března a dubna je typické zvýšenými průtoky v důsledku jarního tání. U každé ze 144 stanic byl identifikován režim ročního minima a podle něj byly stanice rozděleny na horské a nížinné. Testovány byly trendy ročních, letních a zimních sedmidenních minim, roční počty dnů s průtoky pod Q330 a Q355 a nedostatkové objemy vymezené stejnými prahovými hodnotami. Data letních a zimních minim byla zkoumána kvůli potenciálním posunům do dřívější nebo pozdější části roku. Testování proběhlo standardním a modifikovaným Mann-Kendallovým testem trendu. Poslední část práce pojednává o deficitních objemech a jejich vztahu k fyzicko- geografickým charakteristikám povodí. Vztah byl zkoumán na hodnotách nedostatkových objemů pod průtokem Q330, na průměrných ročních sumách dnů s průtokem pod Q330 a na koeficientech variace těchto dvou proměnných.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented work deals with the evolution of river flows in the Czech Republic in the last few decades with a focus on hydrological drought. It starts with a detailed review of literature that concerns drought, its types, causes and impacts. It includes a list of the most frequently used methods of drought quantification and a review of papers on past and future trends of flows in the Czech Republic and Europe. Further, it describes how a new period for the evaluation of hydrological characteristics, which have been issued by the Czech Hydrometeorological Institute, were selected. The period of 1931–1980 has become out of date and the selection of a new period was requested. Following a number of statistical tests, the period of 1961–2005 was selected. The new period was evaluated regarding the trends of mean annual and monthly discharges. Mean annual flows did not show significant shifts. On the contrary, significant trends were found in mean monthly flows. Increasing trends in discharges of winter months and decreasing trends in spring months correspond with results of other studies which dealt with flows in Central Europe. The period of 1961–2005 was later reviewed and the current norm is 1981–2010. After the evaluation of mean flows, the characteristics of hydrological drought were analysed. Annual figures were derived from a period that began on 1st April and ended on 31st March. This specific hydrological year has the advantage that there is a small probability that one drought period will be split in two years. March and April are typical for high flows due to the snowmelt. At each of the 144 water-gauging stations, seasonality of low flows was assessed. Groups of summer (low-land) and winter (mountain) stations were formed according to the low-flow season. Annual, summer and winter minima as well as the annual number of days with discharges under Q330 and Q355 and deficit volumes were tested for trends in the period of 1961–2005. Dates of occurencies of summer and winter minima were examined for potential shifts to occur earlier or later in the year. Tests were performed by using the standard and modified Mann-Kendall trend test. Finally, relations of low flows and physical-geographical characteristics of river catchments were examined. Correlations between deficit volumes, mean annual numbers of days with discharge under Q330 threshold and geographical characteristics such as land-use were evaluated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Theodor Fiala, Ph.D. 7.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Theodor Fiala, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Theodor Fiala, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Olga Majerčáková, CSc. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.25 MB