velikost textu

Využí proxydat v hydrologii: Rekonstrukce řady kulminačních průtoků v Praze pro období 1118 až 2002.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využí proxydat v hydrologii: Rekonstrukce řady kulminačních průtoků v Praze pro období 1118 až 2002.
Název v angličtině:
The proxydata in hydrology: Possible uses. The reconstruction of the flood magnitude data series in Prague in the period 1118 - 2002.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Libor Elleder, Ph.D.
Školitel:
Ing. Josef Hladný, CSc.
Oponenti:
RNDr. Jan Munzar, CSc.
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Id práce:
84817
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (P1301)
Obor studia:
Fyzická geografie (XFYZG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předkládané práce bylo poukázat na význam proxy-dat. V konkrétním případě na jejich význam pro hydrologii a vodní hospodářství. Historická hydrologie, jejímž předmětem proxy-data jsou, nabízí škálu postupů vedoucích k extrapolaci poznatků o hydrologických jevech do poměrně vzdálené minulosti. Práce obsahuje rešerši na dané téma, zaměřenou zejména na způsoby a historii záznamů hydrometeorologických jevů, vznik historické hydrologie, její metodologii a možnosti. Vlastní práce je zaměřena na využití především již vyzkoušených metod. Přináší však i nové metodologické přístupy jako jsou rekonstrukce kulminačních průtoků, rekonstrukce hydrogramů historických povodní, aj. Hlavním cílem bylo odvození řady odhadnutých kulminačních průtoků v Praze pro období 1118–2002. Prakticky to znamenalo navázat na dřívější výsledky publikované ve formě chronologií interpretovaných a prověřených dokumentárních zdrojů. Tyto zdroje byly doplněny o opravené klementinské záznamy vodních stavů. Byly využity nově zaměřené epigrafické doklady a na základě popisů starších povodní byla provedena analýza záplav historického terénu Prahy. S pomocí nových postupů a zdrojů bylo možné provést rekonstrukci průběhů povodní např. v letech 1582, 1784, 1830, 1876. Veškerá data dotýkající se historické hydrologie byla soustředěna do autorem rozvíjené původní databáze KROLMUS. Převod informací z dokumentárních zdrojů a raně instrumentálních záznamů na průtoky byl proveden za předpokladu převážné neměnnosti stavu urbanizovaného prostředí Starého Města v Praze, a to v období od výstavby Karlova mostu po konec 19. století. Kulminační stavy se vztahují k nejstarším profilům „ U Křížovníků“ a „Staroměstské mlýny“. Délka řady umožnila z dlouhodobého hlediska sledovat kolísání zavedených sezonálních typů povodní. Jako významná byla prokázána frekvence výskytů u extrémních povodní v závislosti na 179-letém cyklu pohybu Slunce vůči středu sluneční soustavy (SIM). Ukázalo se, že alespoň v průběhu posledních šesti period cyklu (kryjí se s devíti stoletími, které řada reprezentuje) dochází ke kumulaci povodní v prvních 70 letech a jejich úbytku na konci cyklu. Tím se vytváří opakovaně nebezpečná situace průběžného slábnutí frekvence extrémních povodní vystřídaná později jejím skokovým nárůstem. Důsledky tohoto efektu jsme zažili patrně naposledy v r. 2002. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis aims to point to the importance of the proxydata, in particular their significance for hydrology and water management. The historical hydrology, the subject of which the proxydata are, offers the whole range of techniques for extrapolation of the knowledge on hydrological phenomena into the relatively distant past. The thesis includes the review of the scientific literature targeted in particular to the processes and history of the records of hydrometeorological phenomena, the origin of the historical hydrology, its methodology and potentialities. The author´s own work focuses on the application of the techniques already in use and apart from that it presents the very new methodological approaches. This includes the reconstruction of the culmination discharges using the combination of several techniques, the reconstruction of the hydrograms of the historical floods, etc. The main goal has been to reconstruct the time series of estimated peak discharges in Prague for the period of 1118–2002. This meant to reassume the former results published in the form of the chronologies of interpreted and verified documentary sources. These were completed by the corrected Klementinum records of the water levels. Recently localized epigraphic sources have been utilized and the analysis of the flooding of the historical terrain of Prague based on the description of earlier floods has been prepared. Using the new techniques and new sources enabled the reconstruction of the floods in 1582, 1784, 1830, 1876. All data linked to the historical hydrology have been gathered in a unique database KROLMUS, created and developed by the author. The transfer of information from document sources and early instrumental records into discharges has been done under assumption of relative stability of the urban environment of the Old Town of Prague, in the period between the construction of the Charles´ Bridge and the end of the 19th century. The culmination levels are related to the oldest profiles “ U Křížovníků” and “Staroměstské mlýny”. The time series length facilitated to study the fluctuation of the seasonal types of floods. The results indicate that the frequency of occurrence of extreme floods in relation to 179-year cycle of the SIM is significant. During the last six periods of the cycle (covering 900 years) at the minimum, we can observe the accumulation of the floods within the first 70 years and the decrease of their number at the end of the cycle. Thus a dangerous situation characterized by decreasing of the frequency of the extreme floods replaced later by the abrupt rise in frequency and extremity of the floods arises repeatedly. The results of this effect we experienced in 2002 for the last time. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Libor Elleder, Ph.D. 17.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Libor Elleder, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Libor Elleder, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Munzar, CSc. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 913 kB