velikost textu

Selected methods of mortality analysis focused on adults and the oldest age-groups

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Selected methods of mortality analysis focused on adults and the oldest age-groups
Název v češtině:
Vybrané způsoby zkoumání procesu úmrtnosti se zaměřením na dospělou populaci a nejvyšší věkové skupiny
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
Id práce:
84804
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
analýza úmrtnosti, grafické metody, zákony úmrtnosti, úmrtnostní tabulky, proces rektangularizace, efekt časování, modely křehkosti, SAS
Klíčová slova v angličtině:
mortality analysis, graphical methods, mortality laws, life tables, rectangularization process, tempo effect, frailty models, SAS
Abstrakt:
Vybrané způsoby zkoumání procesu úmrtnosti se zaměřením na dospělou populaci a nejvyšší věkové skupiny Abstrakt Otázky týkající se dlouhověkosti, délky lidského života a úmrtnosti jsou přirozené asi všem. Tato dizertační práce vychází z klíčové otázky – zda existuje nějaký limit lidského života nebo jeho růstu. Práce je zaměřena metodologicky a jejím cílem je nejen představit relevantní teoretické přístupy, ale především metody využitelné v rámci analýzy úmrtnosti zaměřené na dospělou populaci a nejvyšší věkové skupiny. V úvodu jsou zmíněny nejdůležitější teorie a názorové proudy odborníků zabývajících se úmrtností. V první půlce analytické části práce jsou obsaženy spíše základní a tradiční přístupy. Tématika úmrtnostních tabulek je uvedena popisem konstrukce používané v České republice, včetně možných modifikací. Výsledkem je vytvořené samostatně použitelné makro pro statistický software SAS (elektronická příloha), které umožňuje metodou nejmenších vážených nelineárních čtverců počítat odhady hodnot neznámých parametrů vybraných úmrtnostních funkcí i vyrovnané a extrapolované hodnoty měr úmrtnosti. Za využití výpočtu individuálních délek lidského života byly sestaveny úmrtnostní tabulky podle dosažené úrovně vzdělání (elektronická příloha). Ve druhé půli práce jsou zařazeny pokročilejší metody analýzy. První z nich je analýza procesu rektangularizace, úzce svázaného s úmrtnostními tabulkami. K analýze bylo definováno několik ukazatelů, hodnoty mnoha z nich vykazují v posledních letech spíše stagnaci. Na základě dosažených výsledků byly důsledně odlišeny pojmy „derektangularizace“ a „shifting“ (posun úmrtnosti). Proces posunu úmrtnosti je v další části analyzován samostatně. Existence tohoto jevu je zároveň základním předpokladem v analýze vlivu tzv. časování. Tato práce se však zabývá i situací, kdy tento předpoklad dodržen není. Poslední metodologická kapitola je věnována modelům křehkosti. Jedná se o koncept více spojený s kohortním typem dat. V práci je obsaženo jen několik vybraných metod, byly voleny ty, které pracují s průřezovými daty. To zároveň otevírá tématiku vhodnou k dalšímu rozpracování v oblasti analýzy úmrtnosti, která by se měla více zaměřovat směrem k využití kohortních dat a také detailnějších nebo dokonce individuálních údajů. Všechny zahrnuté metody byly aplikovány i na reálná data. Kde to bylo možné, bylo do analýzy zahrnuto co nejvíce zemí, nejen z východní části Evropy. Klíčová slova: analýza úmrtnosti, grafické metody, zákony úmrtnosti, úmrtnostní tabulky, proces rektangularizace, efekt časování, modely křehkosti, SAS
Abstract v angličtině:
Selected methods of mortality analysis focused on adults and the oldest age-groups Abstract Questions about human life span, longevity and mortality in general are natural to almost everyone. This Doctoral Thesis deals with one central question – whether some limit of human life span or of its improvements exists. It is rather a methodological work, therefore its aim is to introduce not only relevant theories but above all the methods usable in the mortality analysis focused on adults or the oldest-old. At the beginning the most important theories and opinions of scientist dealing with mortality are introduced. In the first half of the analytical part mainly the traditional and basic approaches are included. The theme of life tables is opened by an analysis of its construction in the Czech Republic, together with its possible modifications. As a result the independent macro code for the SAS software is attached in the electronic Appendix. This macro enables to calculate the unknown parameters of selected mortality laws by the method of weighted non-linear least squares and to produce the smoothed and extrapolated values of mortality rates. Using the individual life durations, life tables according to education attainment were constructed (also attached in the electronic Appendix). In the second half of the work, there are several more sophisticated methods introduced. The first of them is analysis of the rectangularization process which is closely related to the life tables. The process is studied through several defined indicators. Many of them show the stagnation of their values during the latest years. Based on the results, the terms “derectangularization” and “shifting” were distinguished clearly. The process of mortality shifting was analyzed more in depth. Existence of this process is also the most important assumption in the analysis of tempo effects. In this work also the situation when this assumption does not hold was solved. Finally, the last methodological chapter was devoted to the frailty models, a concept related more to cohort data. Only several methods were incorporated to this Thesis, those using period data. That opens the themes for future research in this field, oriented more on cohort and also more detailed or even individual data. All the methods in the Thesis were also applied to real data. Where possible, data from Eastern as well as Western or Northern European countries were used. Key-words: mortality analysis, graphical methods, mortality laws, life tables, rectangularization process, tempo effect, frailty models, SAS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 6.12 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 2.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 616 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Fiala, CSc. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 82 kB