velikost textu

Ernst Haeckel in Tschechien. Die Spuren des Haeckelschen Monismus im tschechischen Kulturraum am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ernst Haeckel in Tschechien. Die Spuren des Haeckelschen Monismus im tschechischen Kulturraum am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Název v češtině:
Ernst Haeckel v Čechách. Stopy Haeckelovského monismu v českém kulturním prostředí na konci 19. a začátku 20. století
Název v angličtině:
Ernst Haeckel in the Czech lands. Traces of Haeckel's Monism in the Czech culture during the late 19th and early 20th century.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph.D.
Školitel:
Prof.Dr. Olaf Breidbach
Oponenti:
Doc. Jan Janko, CSc.
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
Id práce:
84801
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Filozofie a dějiny přírodních věd (P6144)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 7. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Ernst Haeckel, monistický světonázor, darwinismus a monismus v Českých zemích, česká recepce haeckelianismu
Klíčová slova v angličtině:
Ernst Haeckel, Monistic world view, Darwinism and monism in Czech lands, Czech perception of Haeckelianism
Abstrakt:
Abstrakt Ernst Haeckel (1834-1919), profesor zoologie na univerzitě v Jeně, byl nejvýznamnějším představitelem německého darwinismu a iniciátorem nového přírodovědného monistického světonázoru. Haeckel byl ovlivněn zejména Goethovými panteistickými vhledy a Darwinovou evoluční naukou a poukazoval na oduševnělost přírody, jednotu boha a světa, ducha a hmoty, anorganické a organické přírody. V první části této práce je představen Haeckelův život a dílo se zvláštním ohledem k monistickým tématům, která našla odezvu také v Čechách. Druhá část práce se týká recepce Haeckelovského monismu v českém kulturním prostředí na konci 19. a začátku 20. století. Úvodem jsou představeni čeští „před-myslitelé“ monistického celostního a jednotného vztahování se ke světu, poté jsou charakterizovány tendence k vytvoření české národní vědeckosti a s tím související obecné přijetí darwinismu. Poukaz na nedostatek Darwinových a Haeckelových spisů, které byly přeloženy do češtiny, je doložen také dopisy, které přicházely Haeckelovi z Čech. Tento deficit se snažil zmírnit zejména Josef Bulova svým monisticko- kosmologickým dílem. Kritická, ale pozitivní recepce Haeckelova monismu je zřejmá ze strany biologa Theodora Nováka, profesora přírodní filosofie Emanuela Rádla nebo pozitivistického filozofa Františka Krejčího. Ruku v ruce s publikační činností o monismu v časopisech Naše Doba, Česká Mysl a hlavně Volná Myšlenka jsou vydávány spisy, které monismus kriticky komentují z křesťanských a vitalistických pozic. Velký ohlas našel Haeckel u českého volnomyšlenkářského hnutí. Odloučení sociálnědemokratického křídla od Volné Myšlenky bylo v roce 1913 východiskem pro založení českého Svazu socialistických monistů. Recepce monistického přírodovědného světonázoru, která je v této práci dokumentována, končí rokem 1919, ve kterém umírá Ernst Haeckel a kdy je také rozpuštěn Svaz socialistických monistů.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Ernst Haeckel (1834-1919), Professor für Zoologie an der Universität in Jena, war der bedeutendste Vertreter des deutschen Darwinismus und wurde zum Wegbereiter einer neuen naturwissenschaftlich-monistischen Weltanschauung. Vor allem beeinflusst durch Goethes pantheistische Ideen und Darwins Entwicklungslehre betonte Haeckel die Beseeltheit der Natur, die Einheit von Gott und Welt, Geist und Materie, und anorganischer und organischer Natur. Im ersten Teil dieser Arbeit werden das Leben und Werk Haeckels mit einem besonderen Bezug zu denjenigen monistischen Themenbereichen, die auch in Tschechien Resonanz gefunden haben, vorgestellt. Im zweiten Teil wird die Rezeption des Haeckelschen Monismus im tschechischen Kulturraum am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts präsentiert. Ausgehend von den tschechischen „Vordenkern“ einer monistischen ganzheitlichen und einheitlichen Weltbezogenheit wird der Zeitgeist vor allem in Bezug auf die Tendenzen zur Entwicklung einer eigenständigen tschechischen nationalen Wissenschaftlichkeit und die durch diese Aspekte bestimmte Rezeption des Darwinismus charakterisiert. Der offensichtliche Mangel an tschechischen Übersetzungen von Schriften Darwins und Haeckels wird insbesondere durch die an Haeckel gerichtete Korrespondenz belegt. Vor allem Josef Bulova versuchte in seinem monistisch-kosmologisch geprägten Werk, dieses Defizit zu verringern. Eine kritische, aber positive Rezeption des Haeckelschen Monismus erfolgte durch den Biologen Theodor Novák, durch Emanuel Rádl, Professor für Naturphilosophie, und den positivistischen Philosophen František Krejčí. Der in dieser Zeitspanne manifesten monistischen Publikationstätigkeit in den Zeitschriften Naše Doba, Česká Mysl und vor allem Volná Myšlenka stehen Schriften gegenüber, die den Monismus aus Sicht des Christentums und des Vitalismus kritisch kommentierten. Eine starke Resonanz fanden Ernst Haeckel und sein Werk in der tschechischen Freidenkerbewegung. Die Abspaltung eines sozialdemokratischen Flügels war Ausgangspunkt für die Gründung einer eigenständigen monistischen Organisation, des Tschechischen Sozialistischen Monistenbundes, im Jahre 1913. Die Zeitspanne der in vorliegender Arbeit dokumentierten Rezeption des monistischen Gedankengutes in Tschechien endet im Jahr 1919, dem Todesjahr von Ernst Haeckel, in dem auch der Tschechische Sozialistische Monistenbund aufgelöst wurde.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph.D. 16.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph.D. 3.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Jan Janko, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 634 kB