velikost textu

Slapové jevy v hydraulice podzemní vody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slapové jevy v hydraulice podzemní vody
Název v angličtině:
Tidal phenomena in groundwater hydraulics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc.
Id práce:
84765
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Aplikovaná geologie (P1202)
Obor studia:
Aplikovaná geologie se zaměřeními (XGEOLAP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podzemní voda, slapové jevy, polická pánev, poroelasticita
Klíčová slova v angličtině:
groundwater, tidal phenomena, Police Basin, poroelasticity
Abstrakt:
Abstrakt Projevy slapové síly jsou lidstvu známy už od starověku. Nejstarší dochované poznámky o jejich původu nám ve svých Zápiscích o přírodě zanechal Plinius st. Z téhož díla pocházejí i nejstarší zmínky o pravidelném kolísání hladiny vody ve studnách. Tento jev nemusí nutně souviset s blízkostí moře. Případy, kdy oscilace nevznikají v blízkosti moře, jsou od konce 19. století předmětem bádání. Zkoumání mechanismů, jakými se slapová síla v podzemní vodě pro- jevuje, vyžaduje spojení poznatků nejen z geologie a hydrogeologie, ale také z hydrauliky a mechaniky porézního prostředí a do jisté míry i z astrono- mie. Tato práce přispívá k objasnění mechanismu vzniku slapových oscilací hladiny podzemní vody změřených ve vrtu na lokalitě v polické pánvi ne- daleko Teplic nad Metují. Využívá modely založené na znalosti geologické a hydrogeologické stavby blízkého okolí vrtu, který vykazuje slapové oscilace. Zkoumá vztah fyzikálních parametrů k amplitudě a fázi oscilací a předkládá řešení modelů.
Abstract v angličtině:
Abstract Manifestations of the tidal force have been known to humanity since an- tiquity. The oldest extant remarks on the origin of the tidal force are in the Natural History of Pliny the Elder. He also left us remarks on periodic changes of water-level in wells. This phenomenon does not necessarily have to be connected to the proximity of seas. As such, it is a subject of research since the end of 19th century. Exploring the mechanisms with which the tidal force affects the groundwater level requires combining the findings of geology and hydrogeology but also the knowledge of hydraulics and geomechanics of porous media and certain understanding of astronomy. This thesis contribu- tes to the knowledge of the mechanism of tidal oscillations in groundwater measured in a borehole near Teplice nad Metují in Police Basin. It utilizes models based on the knowledge of geological and hydrogeological structure of the surroundings of the borehole. It investigates the relation between the physical properties of porous media and the amplitude and phase of the tidal oscillations and presents solutions of the models.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. 10.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. 1.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.01 MB