velikost textu

Paleoenviromentální záznam jezerních sedimentů karbonu středočeských a západočeských pánví:analýza a korelace mineralních a biogenních proxy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Paleoenviromentální záznam jezerních sedimentů karbonu středočeských a západočeských pánví:analýza a korelace mineralních a biogenních proxy
Název v angličtině:
Paleoenvironmental record of carboniferous lacustrine deposits of central and western Bohemian basins: analysis and korealiton of mineral and biogenic proxies
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Richard Lojka
Školitel:
RNDr. David Hradil
Oponenti:
Doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc.
Ing. prof. Juraj Janočko, Dr., CSc.
Id práce:
84751
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
Geologie se zaměřeními (XGEOLV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sladkovodní jezero, paleohydrologie, stabilní izotopy sideritu, jílové minerály, palynospektra, paleoklima, sezónní laminace, cyklicita, orbitální cykly, Pensylván, Český masiv
Klíčová slova v angličtině:
freshwater lake, paleohydrology, siderite isotopic composition, clay minerals, palynospectra, paleoclimate, seasonal lamination, cyclicity, orbital cycles, Pennsylvanian, Bohemian Massif
Abstrakt:
Abstrakt    Práce shrnuje výsledky multidisciplinární paleoenviromentální a paleoklimatické studie  nejvýznamnějšího jezerního horizontu svrchního karbonu – malesických vrstev slánského  souvrství středočeských a západočeských kontinentálních pánví. Analyzována byla vrtná  jádra jemnozrnných sedimentů ze dvou nově provedených vrtů situovaných do kladensko‐ rakovnické a plzeňské pánve ve vzdálenosti přibližně 80 km. Sledovány byly struktury a  periodicita laminace, minerální a izotopické složení autigenních minerálů, zejména sideritu,  složení detritických minerálů včetně asociací jílových minerálů a složení autochtonní a  alochtonní organické hmoty včetně palynospolečenstev.  Detailní analýza vrtných jader dovolila identifikovat dílčí fáze vývoje jezerního systému  spojené s fluktuací úrovně jezerní hladiny a stratifikací vodního sloupce, které byly řízené  celkovými srážkovými úhrny a jejich celoroční distribucí. Vývoj srážek ovlivňoval také hustotu  a skladbu vegetačního pokryvu v okolí jezera, charakter zvětrávání zdrojových hornin a  degradaci organické hmoty v povodí, a v konečném důsledku tak ovlivňoval i charakter a  skladbu materiálu přinášeného do jezerní pánve. Kromě těchto společných znaků, byly mezi  studovanými lokalitami pozorovány také významné odlišnosti. Zvýšený podíl lamin  primárního sideritu a většinou nízké hodnoty vodíkového indexu indikují lepší okysličení vod  okrajové části v dnešní plzeňské pánvi, situované zřejmě poblíž přítoku do pánve. Výrazný  ojedinělý nárůst hodnot vodíkového indexu a celkového organického uhlíku v nejvyšší části  hlubokovodních prachovců indikuje zřejmě rozpad původního jezera do systému dílčích,  hydrologicky více či méně izolovaných jezer. Odlišná skladba asociací jílových minerálů  indikuje také různé zdrojové oblasti. Výrazná cyklická distribuce poměrů stabilních izotopů  primárního sideritu v plzeňské pánvi odráží rychlé změny izotopického složení krystalizačních  vod, které indikují rychlé a výrazné variace srážkových úhrnů a jejich distribuce. Paralelní  trendy poměrů vyměnitelných iontů Ca/Mg expandabilních jílových struktur v obou vrtech  nerespektují různou mineralogii (smektit vs. illit/smektit) a množství nosičů tohoto poměru,  danou zejména odlišností zdrojových oblastí a různým stupněm diagenetického postižení  profilů, a lze je tedy použít jako spolehlivý nástroj pro téměř chronostratigrafickou korelaci  jemnozrnných kontinentálních sedimentárních sérií.      
Abstract v angličtině:
Abstract     Ph.D. thesis represents summary of multidiciplinary palaeoenvironmental and palaeoclimatic  research of the most significant Late Pennsylvanian lacustrine horizon of the central and  western Bohemian basins – the Malesice Member of the Slaný Formation. Two cores from  new shallow drills, situated 80 km apart, were analysed. Multidisciplinary approach is based  on description of lamination structure and periodicity; mineral and isotopic composition of  autigennic carbonates, namely siderite; compositiona of detrital minerals including clay  mineral assemblages; and composition of autochthonous and allochthonous organic  particles including palynospectra.  Detailed analysis of drill cores lead to the identification of individual phases of lake  development linked with lake‐level fluctuation and water‐column stratification, which were  driven by a sume of precipitation and its seasonal distribution. Changes in precipitation also  affected compostion and density of vegetational cover in the lake surroundings, weathering  intesity of source rocks and degradation of organic matter in the drainage basin, and so  precipitation affected final grain‐size and composition of detrital material deposited in the  lake. Beside common environmental signatures at both studied sites, there are also  significant differences between both areas. Increased proporiton of primary sidertie laminae  and usually low values of HI indicate better oxigenated waters at the basin margins at the  recent plzeň basin situated probably near river inflow. Significant inrease in HI and TOC at  the upper part of the studied section, in the isotopically heaviest interval, indicate  fragmentation of lake to a system of more or less hydrologically closed basins. Different clay  mineral asemblages also indicate different source areas. Significant cyclic arrangement of  isotopic values of primary siderite (Mn‐rich), indicate quite fast variations in precipitation  beside a long‐term trend in lake desiccation. Paralel trends of exchangable Ca/Mg ratios of  expandable clayes in both sites are not affected by different mineralogy (smectite vs.  illite/smectite) or contents of expandable clayes, which results from different composition of  source areas and different intensity of post‐depositional processes. Thus the Ca/Mg ratios of  expandable clayes is proposed as a new reliable tool for nearly chronostratigraphic  correalation of fine‐grained continental sedimentary series.      
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Richard Lojka 12.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Richard Lojka 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Richard Lojka 73 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Richard Lojka 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. prof. Juraj Janočko, Dr., CSc. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.09 MB