velikost textu

Postavení chemického pokusu v době ICT - hliník a jeho sloučeniny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení chemického pokusu v době ICT - hliník a jeho sloučeniny
Název v angličtině:
The position of the chemical experiment at the time of ICT - aluminum and its compounds
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radovan Sloup, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jan Čipera, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Id práce:
84720
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přírodovědné vzdělávání, přírodovědná gramotnost, chemický pokus, chemie hliníku, dotazníkové šetření, interaktivní učebnice, hypermediální výukový program.
Klíčová slova v angličtině:
Science education, scientific literacy, chemical experiment, chemistry of aluminum, questionnaire survey, interactive textbooks, hypermedia learning program.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je popsat pozici reálného pokusu ve výuce chemie na počátku 21. století a přispět k řešení dohadů, zda je nebo není tento didaktický prostředek v současných školách takovou vzácností, jak se někdy uvádí. Východiskem práce je rozsáhlá rešerše literatury týkající se přírodovědné gramotnosti, která je podmínkou nejen správné interpretace pokusu, ale i jeho vhodného využití ve výuce. Teoretická část práce sleduje také ukotvení chemického pokusu v kurikulárních dokumentech a jeho pozici ve výuce chemie v nedávné minulosti. Protože pokus je dynamická vizuálie, jsou v části práce vizuálie klasifikovány a je popsán jejich výskyt a funkce v současné informační společnosti, v učebnicích chemie, jako součást hypermediálních programů pro výuku chemie a ve výuce obecně. Hypermediálním programům je v této práci věnována pozornost jako materiálům pro výuku chemie, které se osvědčily především v e-learningu. Prostřednictvím dotazníkového šetření na ZŠ a SŠ v celé České republice byly zjišťovány nejen materiální, ale i personální možnosti vyučujících chemie a škol směrem k realizaci pokusu ve výuce. Získaná data jsou analyzována statistickými metodami a jsou vyvozena porovnání například v rámci krajů, typu školy a délky praxe vyučujících. Na několika základních pokusech s použitím hliníku jako dostupného kovu je monitorováno povědomí o konkrétních pokusech mezi pedagogickou veřejností. Jsou představeny využitelné zdroje a různé modifikace těchto pokusů. Statistickým vyhodnocením získaných dat bylo zjištěno, že realizace pokusů je nejvíce závislá na aprobovanosti vyučujících, materiálním vybavení škol a vhodném zázemí pro výuku. Nebyly potvrzeny některé publikované teorie, které uvádějí, že realizace pokusů ve výuce chemie závisí především na pohlaví a délce praxe konkrétního vyučujícího. Součástí práce je hypermediální program „Chemie hliníku a prvků 13. skupiny PSP“, vytvořený jako HTML stránky s přístupným zdrojovým kódem. Tento program poskytuje uživatelům, pedagogům i žákům a studentům, nejen řadu digitalizovaných videozáznamů chemických pokusů k tématu, ale také další ve výuce použitelné informace o hliníku, jeho sloučeninách a jejich praktickém významu pro každodenní život. Hlavním zjištěním práce je skutečnost, že pozice reálného pokusu ve výuce chemie není v současné době tak slabá, jak je nezřídka uváděno. Vyučující chemie pokusy znají, vyhledávají je v různých zdrojích, a pokud jim to vybavení a podmínky konkrétní školy dovolí, jsou také schopni je při výuce chemie využít. O digitalizované záznamy chemických pokusů a další vizuálie je z řad oslovených učitelů chemie obecně značný zájem.
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of the thesis is to describe a position of the real experiment in chemistry at the beginning of the 21 century and to contribute to solution of speculations if this didactic tool is or is not at current schools such a rarity as it´s often described. The starting point of the thesis is extensive research of the literature related to history of natural science literacy which is condition not only for the right experiment interpretation but also of its suitable usage in the lessons. The theoretical part observes also the ensuring of the chemical experiment in the curricular documents and its position in the chemistry teaching in recent past. The experiment is a dynamic visualia therefore the visualias are classified in particular part of the thesis and their occurrence and function are described - in today´s information society, chemistry textbooks, as a part of hypermedia programs for chemistry teaching and in lessons in general. The thesis focuses partly on hypermedia programs, especially then on materials for chemistry teaching that proved to be helpful in e-learning. Through the questionnaire inquiry at primary and secondary schools in Czech Republic were discovered not merely material also personal options of the schools and chemistry teachers in relation to the experiment implementation in the lessons. The gained data are analyzed through statistical methods and comparisons are deduced e.g. within regions, types of school and length of the teacher´s experience. Awareness of particular experiments among the educators is observed on the basis of few basic experiments with aluminum as available metal. There are presented the exploitable resources and different modifications of these experiments. Through the statistical evaluation it was found out that the experiments implementation is the most dependent on qualification of the educator, material equipment of school and suitable background for the lesson. Some published theories which report that experiment implementation in chemistry lessons depends especially on the teacher’s gender and length of his/her experience were not confirmed. Important part of the thesis is the hypermedia program „Chemistry of the aluminum and elements of the 13th group of periodic table“, created as HTML sites with accessible source code. This program provide to the users, teachers, pupils and students not only range of digitized video recordings of the chemical experiments to the particular topic but also next usable information about aluminum, its compounds and their practical importance for everyday life. The main output of the thesis is the fact that the position of the real experiment in chemistry education today in not as weak as it´s often mentioned. The teachers know the experiments, search for them in different resources and if the conditions and equipment are enough suitable, they are also able to use them within the chemistry lessons. By the approached educators are highly searched also the digitized records chemical experiments and next visuals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radovan Sloup, Ph.D. 7.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Radovan Sloup, Ph.D. 834.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radovan Sloup, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radovan Sloup, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Radovan Sloup, Ph.D. 530 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Čipera, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. David Havlíček, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.12 MB