velikost textu

Phylogenetic, morphological and ecological context of microevolution in pennate diatoms

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Phylogenetic, morphological and ecological context of microevolution in pennate diatoms
Název v češtině:
Fytogenetický, morfologický a ekologický kontext mikroevoluce penátních rozsivek
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.
Pieter Vanormelingen
Id práce:
84690
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
biodiverzita, biogeografie, rozsivky, ekologie, morfometrika, fylogeneze, protistní organismy
Klíčová slova v angličtině:
biodiversity, biogeography, diatoms, ecology, morphometrics, phylogeny, protist organisms
Abstrakt:
Abstrakt: Vizuální zhodnocení nespojitostí v morfologických znacích rozsivkových buněk je široce využíváno v objevování a vymezování druhů rozsivek. Multidisciplinární přístup v taxonomii rozsivek na úrovni druhů však objevil skrytou diverzitu v rámci tradičních morfologicky definovaných druhů. Tato práce tudíž zkoumala přírodní a klonální populace rozsivek různými tradičními a moderními přístupy, aby bylo možné posoudit diverzitu, ekologii a rozšíření rozsivkových druhů. Ačkoli detailní studium přírodních vzorků rozsivek bylo znesnadněno nejasnými morfologickými hranicemi mezi tradičními druhy, rozpoznaná diverzita byla poměrně vysoká a byl dokonce popsán nový druh rozsivky za využití morfologického druhového konceptu. Mnohorozměrné statistické analýzy ukázaly, že variabilita přírodních populací tradičních morfologicky definovaných druhů odráží v rámci regionu rozdíly především v lokálních podmínkách prostředí a v heterogenitě mikrobiotopů. Jelikož každý morfologicky definovaný rozsivkový druh je nejspíše komplexem druhů, v této práci byla zkoumána morfologická diverzita, genetická variabilita a/nebo reprodukční kompatibilita monoklonálních kultur v rámci dvou modelových tradičních druhů. Přestože izolované kmeny rozsivek byly kultivované ve stálých podmínkách, morfologická variabilita buněk byla relativně vysoká jak v rámci kmenů tak v rámci fylogenetických linií. Morfometrická studie naznačila, že tvarové změny, které jsou spojené se zmenšováním velikostí buněk během životního cyklu, mohou zastřít charakteristické morfologické znaky důležité pro identifikaci druhů. Mimoto byla vysoká i morfologická variabilita geneticky rozdílných kmenů a morfologie mezi jednotlivými fylogenetickými liniemi se v mnoha případech překrývala. Nicméně, je dobrý důvod věřit, že genetická variabilita v rámci modelových morfologicky definovaných druhů rozsivek představuje smysluplnou informaci o biologii rozsivek, jelikož fylogeneze byla v souladu s cytologickou, reprodukční a/nebo ekologickou diferenciací.
Abstract v angličtině:
Abstract: Visual assessment of discontinuities in the morphological features of diatom cells has been widely used in the discovery and delimitation of diatom species. However, a multidisciplinary approach to species-level taxonomy has revealed hidden diversity within the traditional diatom morphospecies. Consequently, this work examined both the natural and clonal populations of diatoms by diverse traditional and modern approaches, in order to assess the diversity, ecology, and distribution of diatom species. Although a detailed investigation of natural diatom samples was confounded by uncertain morphological boundaries between the traditional diatom species, it recognized that the diversity was relatively high; even one new diatom species was described using the morphological species concept. The multivariate statistical analyses showed that the variation of natural communities of traditional diatom morphospecies reflected differences in the local environmental conditions, as well as microhabitat heterogenity within a region. Since each diatom morphospecies is most likely a complex of sibling species, the two model traditional morphospecies were investigated, in order to assess morphological variation, genetic diversity, and/or the reproductive compatibility of monoclonal cultures. Even though isolated strains were cultivated under controlled conditions, the morphological variability of the cells was relatively high within the strains, as well as within the phylogenetic lineages. The morphometric study indicated that shape changes associated with the size diminution of diatoms during their life cycle might obscure characteristic morphological features that are important for species identification. Furthemore, the morphological variation of genetically differentiated strains was relatively high, and in many cases the morphology between particular phylogenetic lineages overlapped. Nonetheless, there is good reason to believe that genetic differentiation within model diatom morphospecies represented meaningful information about diatom biology, as the phylogeny was congruent with cytological, reproductive, and/or ecological differentiation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. 33.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. 3.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Klára Řeháková, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pieter Vanormelingen 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 689 kB