velikost textu

Biologická variabilita člověka ve světle vybraných morfologických a molekulárně biologických znaků.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biologická variabilita člověka ve světle vybraných morfologických a molekulárně biologických znaků.
Název v angličtině:
Human biological variation in the light of certain morphological and molecular biological traits.
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martina Kujanová
Školitel:
doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.
Oponenti:
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Id práce:
84684
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie a genetika člověka (P1525)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biologická variabilita člověka, asymetrie kostí končetin, stres, diverzita mtDNA a NRY, fylogeografie, migrace
Klíčová slova v angličtině:
human biological variation, limb bones asymmetry, stress, mtDNA and NRY diversity, phylogeography, migrations
Abstrakt:
Abstrakt Tato dizertační práce je předkládána ve formě svazku odborných článků publiko- vaných v zahraničních časopisech s impakt faktorem a prezentuje dva pohledy na biologickou variabilitu člověka. Jedním z nich je studium fenotypové variability zaměřené na hodnocení bila- terální asymetrie u rozměrů kostí horní a dolní končetiny. Variabilita tohoto znaku je vedle genetických a hormonálních faktorů podmíněna i biomechanickými vlivy a prostředím, ve kterém jedinec/populace žil/a a je proto mimo jiné považována za ukazatele zdravotního stavu, optimálnosti životních podmínek, environmentál- ního stresu různého původu či může zároveň indikovat druh zátěže či specific- kých aktivit souvisejících se způsoby obživy, s ekonomickými či sociálními rozdíly u sledovaných populací a/nebo pohlaví. Předkládaná studie (Kujanová et al., 2008) vychází z metrického zpracování koster pocházejících ze vzorku historické (9. – 12. století) a recentní populace na českém území, u kterých se předpokládá, že byly vy- staveny různému stupni environmentálního stresu. Studie je zaměřena především na tyto aspekty vycházející z nutričního stresu či dalších blíže nespecifikovaných faktorů ovlivňujících zdravotní stav jedinců ve sledovaných populacích. Hodno- cením bilaterální asymetrie byly prokázány jisté rozdíly naznačující vyšší kvalitu životních podmínek v historické populaci. Výsledky práce poskytují důležitou in- formaci o rozdílné variabilitě postkraniálního skeletu a rozšiřují tak znalosti o lid- ském růstu, adaptaci a vývoji v současných i minulých populacích. Druhá část práce nabízí biologickou variabilitu člověka pohledem populační genetiky. Předkládané studie jsou zaměřeny na analýzy uniparentálně děděných neutrálních polymorfizmů, konkrétně mitochondriální DNA a nerekombinantních úseků Y-chromozomu, jejichž studium se v posledních dvaceti letech stalo základ- ním kamenem populační genetiky, nebot’ poskytuje spojení mezi pozorovanou va- riabilitou a evolučními událostmi, které se snažíme vystopovat. Předkládané práce se zabývají geneticky dosud jen částečně či zcela neprozkoumanými oblastmi/popu- lacemi Afriky, konkrétně egyptské Západní pouště (Kujanová et al., 2009), Čadské pánve (Černý et al., 2007) a populační skupiny Tuaregů (Pereira et al., 2010), v je- jichž genetické struktuře lze sledovat stopy demografických událostí, které se zde v minulosti odehrály. Získané poznatky významně přispěly k objasnění osídlení afrického kontinentu. V rámci další předkládané studie byly nastíněny migrační procesy, které se podílely na osídlení Jemenu představujícího klíčovou oblast z hle- diska výstupu anatomicky moderních lidí z Afriky i zpětných migrací z přileh- lých oblastí (Černý et al., 2008). V neposlední řadě byly prostřednictvím studie Černý et al. (2009) získány první geneticky založené informace o počátcích osídlení ostrova Sokotra situovaného nedaleko od předpokládané jižní pobřežní migrační trasy anatomicky moderních lidí z východní Afriky před zhruba 60 tisíci lety.
Abstract v angličtině:
Abstract This doctoral thesis is submitted in the form of science publications with impact factor and presents human biological variation in two different ways. The first part is the study of phenotype variation focused on the degree of limb bones bilateral asymmetry. Besides genetic and hormonal factors asymmetry may develop as a response to biomechanical and to environmental factors influencing the individual/population. Therefore this trait can be considered as a measure of person’s living conditions, health or environmental stress of different origin or exa- mine the effects of behavioral distinctions as sexual division of labor and diffe- rences in subsistence strategy. The submitted publication (Kujanová et al., 2008) is based on samples of two diachronic populations (medieval and recent) from Bohe- mia with different expected levels of health/environmental stress. The study is fo- cused especially on these aspects that may be indicative of various stresses, such as malnutrition or other nonspecific factors influencing health of persons living in the studied populations. According to the results we propose that bilateral asymmetry observed in the diachronic populations showed some differences supporting the theory that the medieval population was not subjected to as highly stressful condi- tions as the recent population. These results provide important information about different variation of postcranial skeleton and contribute to knowledge of human growth, adaptation, and development in both living and past populations. The second part of the thesis presents human biological variation in the light of population genetics. To understand biological history of chosen regions the sub- mitted studies were based on the analyses of neutral polymorphisms that are uni- parentally inherited, the mitochondrial DNA and the nonrecombining portion of the Y-chromosome. Over the last twenty years these polymorphisms have played a crucial role in population genetics as they enable connection between the observed variability and evolutionary events we are trying to detect. The submitted studies were focused on genetically unknown regions/populations of Africa, namely the Egyptian Western Desert (Kujanová et al., 2009), the Chad Basin (Černý et al., 2007) and the populations of the Tuareg (Pereira et al., 2010). The results, that enabled to reveal the local ancient demographic events, have considerably contributed to clarifying the colonization of Africa. The other study (Černý et al., 2008) shed li- ght on some ancient migration events of Yemen representing the key location for population movements out of and back into Africa. Finally, the study Černý et al. (2009) provides the first genetically based information about the colonization of the Soqotra archipelago that is situated near the proposed southern migration route of anatomically modern humans out of Africa ∼ 60, 000 years ago (kya).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martina Kujanová 5.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martina Kujanová 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martina Kujanová 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 75 kB