velikost textu

Mapové dovednosti českých žáků: porovnání různých věkových skupin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapové dovednosti českých žáků: porovnání různých věkových skupin
Název v angličtině:
Czech pupils´ map skills: pupils of vatious age comparison
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Id práce:
84683
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Obecné otázky geografie (P1315)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Mapové dovednosti českých žáků: porovnání různých věkových skupin Abstrakt Předkládaná studie se zabývá v českém prostředí dosud nedostatečně zkoumanou problematikou, a sice mírou osvojení dovednosti práce s mapou u žáků různých věkových skupin. Konkrétně pak mapovými dovednostmi žáků ve věku 11, 15 a 18 let, tedy žáků na konci prvního a druhého stupně základní školy a na závěr studia na střední škole. Výběr žáků těchto věkových skupin tak umožňuje porovnání jejich mapových dovedností s požadavky na výkon žáků obsažené v oficiálních kurikulárních dokumentech. V rámci studie jsou nejprve vymezeny mapové dovednosti, a to jak na základě diskuse zahraniční literatury, tak také na základě začlenění mapových dovedností do obecného systému dovedností. Následně byla provedena analýza českých kurikulárních dokumentů, jejíž výsledky byly následně porovnány s výsledky analýzy kurikulárních dokumentů Slovenska, Finska a USA za účelem zhodnocení koncepce požadavků na mapové dovednosti žáků. Z výsledků této srovnávací analýzy je zřejmé, že české kurikulární dokumenty se z hlediska požadavků na dovednosti práce s mapou vyznačují určitou nahodilostí a také absencí jasné čitelné koncepce jejich rozvoje na jednotlivých stupních vzdělání. Na základě této analýzy byly dále identifikovány jádrové mapové dovednosti – dovednost lokalizovat objekty na mapě, používat mapu jako zdroj informací a samostatně tvořit mapové výstupy. Právě na první dvě skupiny mapových dovedností byl zaměřen následující výzkum zjišťující s pomocí testu gradující náročnosti mapové dovednosti žáků. Výsledky tohoto testování, do něhož se zapojilo 1323 žáků, pak jasně prokázaly, že mapové dovednosti se vyvíjejí s věkem a v závislosti na intelektové vyspělosti žáků. Přičemž žáci ovládají spíše ty dovednosti, které jsou ve výuce častěji procvičovány, tj. zejména lokalizace objektů na mapě. Jasně se mimo jiné prokázala skutečnost, že požadavky na mapové dovednosti žáků na konci 1. stupně základní školy jsou v kurikulech značně podhodnoceny, žáci tohoto věku jsou schopni úspěšně řešit také většinu úloh určených patnáctiletým žákům. Naopak jako problematické se ukazuje, že žáci ani jedné věkové kategorie plně neovládají mapové dovednosti, které jsou jim striktně předepsány v kurikulárních dokumentech. Z výsledků testování je také zřejmý značný vliv pohlaví respondentů na jejich úspěšnost, neboť chlapci vesměs všechny úlohy řešili s vyšší úspěšností než dívky. Z dalších charakteristik majících vliv na úspěšnost žáků v testu je možné uvést typ školy, kterou navštěvují, oblíbenost předmětu a také známku na posledním vysvědčení. Klíčová slova: geografické vzdělávání, geografie, mapové dovednosti, test, srovnávací analýza, kurikulární dokumenty, Revidovaná Bloomova taxonomie, dovednost, mapa, stupně vzdělávání, kurikulární reforma 2
Abstract v angličtině:
Mapové dovednosti českých žáků: porovnání různých věkových skupin Abstract The present study deals with, in Czechia, still poorly investigated topic, namely the level of map skills of pupils of different age groups. Specifically, the thesis is concerned with map skills of pupils aged 11, 15 and 18 years, so pupils at the end of the first, second and third education level. Selection of pupils of these ages allows us to compare map skills with the requirements for pupil performance contained in the official curricula. Firstly, there are map skills defined. Subsequently, an analysis of Czech curricula was made. Then the results were compared with the results of the analysis of curricula of Slovakia, Finland and the U.S.A. to assess the concept of map skills in these documents. The results of this comparative analysis show that the Czech curricula in terms of map skills requirements indicate some randomness and lack of clear, legible concept of their development at different levels of education. Using results of this analysis, core map skills were identified – the ability to locate objects on the map, to use map as a source of information and to create maps. The following research was aimed at the first two groups of map skills. A level of pupils’ map skills was observed using a map skill test that was composed as a difficulty-graduating test. Results of this testing, in which 1323 students were involved, have clearly demonstrated that map skills develop according to the age and depend on intellectual maturity of students. Students are more eligible to those operations with maps that are more often practised in the classroom, i.e. to locate objects on the map. Furthermore, it was identified that the requirements for the map skills of 11-year-old pupils are greatly understated, students of this age are able to successfully deal with more difficult tasks. On the contrary, the fact that students of all age groups do not manage with map skills that are strictly prescribed in curricular documents is very alarming. It was also identified that gender of the respondents considerably influences their success because boys solved most tasks with a higher success rate than girls. Among other characteristics affecting the success of students in the test, the type of school, the popularity of the subject and also school assessment of pupils can be named. Keywords: geography, geographical education, map skills, test, comparative analysis, curricular documents, Revised Bloom's taxonomy, skill, map, educational level, curricular reform 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 7.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 560 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Herber, CSc. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 773 kB