velikost textu

Paleomagnetizmus a magnetomineralogie hornin Českého masívu a tethydní oblasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Paleomagnetizmus a magnetomineralogie hornin Českého masívu a tethydní oblasti
Název v angličtině:
Paleomagnetism and magnetomineralogy of rocks from the Bohemian Massif and Tethyan Realm
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
Školitel:
Ing. Petr Pruner, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. František Hrouda, CSc.
RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
Id práce:
84673
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Aplikovaná geologie (P1202)
Obor studia:
Aplikovaná geologie se zaměřeními (XGEOLAP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 7. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paleomagnetismus, magnetostratigrafie, magnetomineralogie, rock-magnetismus, pražské synklinorium, barrandien, hranice jura/křída, vápence, kenozoické vulkanity, bazaltoidy
Klíčová slova v angličtině:
paleomagnetism, magnetostratigraphy, magnetomineralogy, rock-magnetism, Prague Synclinorium, Barrandian, Jurassic/Cretaceous boundary, limestones, Cenozoic volcanics, basaltic rocks
Abstrakt:
Mgr. Petr Schnabl – Disertace Paleomagnetismus a magnetomineralogie hornin Českého masivu a tethydní oblasti Abstrakt Disertační práce pojednává o paleomagnetických a horninově magnetických vlastnostech vápenců, bazaltů a alterovaných diabázů různého fanerozoického stáří. Hlavním smyslem práce je za podpory horninově magnetických metod dešifrovat historii magnetického pole Země od siluru po současnost. V jičínském vulkanickém poli jsou na základě kombinace paleomagnetismu a K/Ar datování definována dvě souvrství, konkrétně trosecké a kozákovské. Trosecké souvrství (24,6?/18,3 – 15,7 Ma) je tvořeno solitérními strombolskými vulkanity. Souvrství kozákovské (5,2 – 4,6 Ma) jsou efuzivní produkty jediného vulkánu a jeho přívodní dráha. Na bruntálsku byly stejnou metodikou dokázány dvě pleistocénní fáze vulkanické aktivity (2,6 – 2,1 Ma a 1,8 – 1,1 Ma) a jedna fáze pliocenní (4,3 – 3,3 Ma). Magnetostratigrafická korelace se ukázala jako velice zásadní pro přesnou definici hranice J/K, kterou by případně odsouhlasila mezinárodní stratigrafická komise. Důvodem je zejména vymírání plankonických Crassicolarií v rámci magnetozóny M19, které jsou nahrazovány modernějšími kalpionelami. Mimo to je zde také hranice mezi amonitovými zónami Jacobi a Durangites. Silurské a devonské paleomagnetické směry remanentní magnetizace v rámci struktur Českého masivu jde velice obtížně jednoznačně interpretovat a proto jejich výzkum patří již po mnoho let k předním výzvám v oboru. V takto starých nemetamorfovaných horninách jsou zaznamenány dvě komponenty, první je přibližně 200°/-30° a druhá 200°/+30°. První směr je obvykle považován za primární komponentu (Tait et al. 1995, Krs et al. 2001, Aifa et al. 2007), a druhý směr je považován sice za sekundární, ale stále spodně paleozoický. Tato interpretace předpokládá rotaci celé barrandienské oblasti v jejím užším slova smyslu o 160° až 200° během variské orogeneze. Podle druhé, zatím nepublikované, teorie je primární směr 200°/+30°. Směr 200°/-30° by mohl být způsoben druhohorním tropickým zvětráváním. Zatím sice není shromážděn definitivní dostatek důkazů ani pro jednu z těchto teorií, nicméně v této práci byla obohacena metodika paleomagnetického studia o další moderní horninově magnetické metody, které zde mohou přinést určitý zlom v nazírání na celou situaci. S přihlédnutím k dosaženým novým vlastním výsledkům se spíše přikláním k první, již vícekrát publikované teorii, která počítá s rotací Barrandienu o 200° ve směru či o 160° proti směru hodinových ručiček.
Abstract v angličtině:
Mgr. Petr Schnabl - Dissertation Paleomagnetism and magnetomineralogy of rocks from the Bohemian Massif and Tethyan Realm Abstract The thesis deals with paleomagnetic and rock magnetic properties of Silurian/Devonian and Jurassic/Cretaceous limestones, Paleogene/Neogene basaltic rocks and altered Silurian basalts. The main goal is to determine the history of the Earths’ magnetic field from the Silurian to the present. Two lithostratigraphic formations are defined in the Jičín volcanic field on the basis of volcanology, paleomagnetism and radiometric dating. The Trosky Formation (24.6?/18.3 – 15.7 Ma) is composed of several Strombolian-type volcanoes, while the Kozákov Formation (5.2 – 4.6 Ma) is represented by effusive products with a crater vent of a single giant volcano. One Pliocene (4.3–3.3 Ma) and two Pleistocene phases (2.6 –2.1 Ma and 1.8 – 1.1 Ma) of volcanic activity Magnetostratigraphy is a very important tool for the definition of the J/K boundary. The boundary between the Crassicolaria and Calpionella zones is present within geopolarity zone M19n. The boundary between the ammonite zones Jacobi and Durangites also lies close to this point. Paleomagnetic directions of Silurian and Devonian rocks in the Bohemian Massif are very difficult to interpret and have been studied as a challenging problem for many years. In the Barrandian area, two potential components have been identified: approximately 200°/-30° and 200°/+30°. The first direction has been reported as the primary one by several authors, while the second one is possibly of secondary origin but also Lower Paleozoic in age. This interpretation implies an approximately 200° clockwise (160° counter-clockwise) rotation during the Variscan orogeny. According to the second theory, which has not been published yet, the direction 200°/+30° is the primary one and the direction 200°/-30° is a secondary one, caused by supergene processes related to tropical weathering in the Mesozoic. None of these two theories is supported by clear evidence. This thesis, however, presents several specialized rock magnetic methods which can help to solve this task. Newly obtained data rather suggest the validity of the first theory. This means that the Barrandian area was rotated 200° clockwise or 160° counter-clockwise until the end of Variscan orogenic processes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Schnabl, Ph.D. 2.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petr Schnabl, Ph.D. 56.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Schnabl, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Schnabl, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Schnabl, Ph.D. 968 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. František Hrouda, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eduard Petrovský, CSc. 344 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 770 kB