velikost textu

The stock market volatility in the Czech Republic : rises and falls

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The stock market volatility in the Czech Republic : rises and falls
Název v češtině:
Volatilita akciového trhu v České republice : vzestupy a pády
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Michael Princ
Vedoucí:
PhDr. Martin Netuka
Oponent:
PhDr. Jakub Seidler, Ph.D.
Id práce:
84653
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou volatility českého akciového trhu v letech 1994 až 2009 včetně srovnání s vyspělými světovými akciovými trhy - konkrétně se jedná o evropský region, USA a Japonsko. Nástroji ekonometrické analýzy jsou často užívané modely odvozené od původního procesu GARCH tzn. IGARCH, EGARCH a APARCH procesy. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována analýze volatility Burzy cenných papírů Praha založené pouze na domácích informacích. Analýza obsahuje odhady modelů GARCH, srovnání jejich schopností předpovídání a rovněž část věnovanou strukturálním zlomům založené na ICSS algoritmu, Inclan-Tiao testu a jeho upravených verzích. Další část se zabývá dynamickou analýzou založenou na DCC MVGARCH modelu, který popisuje vývoj volatility spillover efektů během pozorovaného období. Datový zdroj využitý při odhadu modelu obsahuje vývoj hodnot akciových indexů i čistých výnosů z pohledu českého investora investujícím na globálních trzích. Analýza je dále podpořena výpočty Grangerovy kausality, která odhaluje dlouhodobou jednosměrnou závislost BCPP na ostatních vyspělých trzích. KOMPLEXNÍ VÝSLEDKY, KTERÉ VYCHÁZÍ ZE SYNERGICKÉHO SPOJENÍ KONKRÉTNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ UKAZUJÍ, ŽE ČESKÝ AKCIOVÝ TRH PROŠEL TŘEMI FÁZEMI VÝVOJE.
Abstract v angličtině:
The thesis concentrate on a volatility analysis os a stock market in the Czech Republic in years 1994-2009 including a comparison with a data available from world developed stock markets - namely European region, USA and Japan, econometric tools include GARCH model and its most popular derivates and generalisations I.E. IGARCH, EGARCH AND APARCH PROCESSES. The thesis is split into two main parts. The first part is devoted to a PSE volatility analysis based only on domestic data series involving GARCH class model estimations, forecasting abilities comparison and also a structural-break analysis based on the ICSS algorithm including the Inclan-Tiao test and its successors. Next part involves a dynamic analysis based on DCC MVGARCH model, which describes a change in a volatility spillover effect during the time. Data source used during the model estimation includes a development of stock indices and also net profits from point of view of Czech investor investing on global markets. It is furthermore supported by Granger causality estimation, which reveals a long-lasting unidirectional dependence of PSE on other developed markets. The complex results, which arise from a synergistic compound of particular econometric models, show that the stock market in the Czech Republic came through three main phases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Michael Princ 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Michael Princ 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Michael Princ 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Netuka 4.55 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jakub Seidler, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. 6.23 MB