velikost textu

Pricing of gas swing options

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pricing of gas swing options
Název v češtině:
Oceňování gas swing opcí
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Andrea Klimešová
Vedoucí:
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Id práce:
84649
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Přestože plynárenský průmysl využívá smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu poskytující objemovou a časovou flexibilitu v hojné míře, metody jejich oceňování nejsou zdaleka tak vyvinuté. Práce je motivována měnící se povahou plynárenského průmyslu v Evropské unii, která si žádá, aby tyto kontrakty byly oceňovány tržně. Na flexibilitu, kterou nabízejí, je pak nahlíženo jako na finanční opci, tzv. „gas swing opci”. Jelikož gas swing opce je ve skutečnosti množina amerických put opcí vypsaných na spread mezi cenami dvou či více energetických komodit, je nemalá část textu věnována teorii o oceňování spread opcí. Existující analytické aproximace pro spread opce se z důvodu specifických vlastností vykazovaných energetickými trhy zdají být problematicky aplikovatelné pro oceňování swing opcí. Proto je využito numerické metody a dynamika spotových cen je modelována pomocí stochastických procesů, které tyto specifika zohledňují. Cena libovolně zvolené swing opce je pak spočtena v souladu s konceptem rizikově neutrálních očekávání, tj. jako očekávaná hodnota diskontovaných budoucích finančních toků pro pravděpodobnostní strukturu označovanou jako rizikově neutrální. Na závěr je výsledek porovnán s ex-post hodnotou této opce.
Abstract v angličtině:
Even though contracts for the purchase and sale of natural gas providing an offtake flexibility concerning volume and time (gas sales agreements) have been commonplace in the natural gas industry for many years, the development of techniques for pricing them has not followed at the same pace. This thesis is motivated by the changing nature of the natural gas industry in the European Union, which is asking for a mark-to-market evaluation of these contracts. The flexibility provided by these contracts is then regarded as a financial option, called a “gas swing option”. Since the gas swing option is actually a set of several American puts on a spread between prices of two or more energy commodities, we devote one section of the text to the theory on spread option pricing. Due to the specific features of the energy markets the existing analytic approximations for spread option pricing are hardly applicable to our framework. That is why we employ numerical methods and model the spot price dynamics through stochastic processes capturing such features. The price of an arbitrarily chosen gas swing option is then computed in accordance with the concept of risk-neutral expectations, i.e. is considered as an expectation of discounted future cash flows for a probability structure called risk-neutral. Finally, our result is compared with the ex-post value of the option.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Andrea Klimešová 780 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Andrea Klimešová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Andrea Klimešová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. 6.09 MB