velikost textu

Pricing methods and value of the firm

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pricing methods and value of the firm
Název v češtině:
metody oceňování a hodnota firmy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Táňa Moleková
Vedoucí:
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Filip Hájek
Id práce:
84645
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Jedným z hlavných rysov pomaly doznievajúcej finančnej a hospodárskej krízy je výrazný pokles hodnoty bohatstva držaného vo forme akcií. Investor rieši v dnešnej dobe problém, či je výhodnejšie držať akcie v očakávaní budúceho rastu ich hodnoty alebo sa zamerať na bezpečnejšie a profitabilnejšie formy aktív. Nielen stovky profesionálov, ale aj malí investori a domácnosti držia svoje úspory vo forme akcií firiem obchodovaných na Pražskej burze cenných papierov. Riešenie popísaného problému by malo byť postavené na dôveryhodných informáciách o možnom nad- alebo podhodnotení tržných cien týchto akcií v závislosti na ich vnútornej hodnote, ktorá je založená na skutočných finančných a nefinančných ukazovateľoch. Hlavným cieľom tejto rigoróznej práce je analýza vhodnosti použitia niektorej z oceňovacích metód v snahe o vysvetlenie závislosti medzi touto vnútornou hodnotou a skutočnou tržnou hodnotou akciových titulov. Jej jadrom je nájdenie odpovede na otázku, ktorý z teoretických konceptov a oceňovacích metód najlepšie vystihuje vývoj tržných cien akcií kótovaných na Pražskej burze cenných papierov. Vybraná vzorka firiem je testovaná pomocou rôznych oceňovacích metód a ekonometrických nástrojov za účelom zistenia potenciálneho vzťahu medzi skutočnou a vnútornou hodnotou predmetných akcií, ako aj kvôli preukázaniu ich eventuálneho nad- alebo podhodnotenia. V závere je na základe výstupov z analýzy predložený investičný návrh týkajúci sa predaja alebo nákupu príslušných akcií.
Abstract v angličtině:
One of the main features of slowly passing financial and economic crisis has been the substantial drop of the value of assets held in form of stocks. The key issue for investors during this turbulent period was, whether to hold the stocks in the expectations of consequent regain of their value, or whether to look for safer and more profitable targets for allocation of capital. This is the question that is being asked also by the hundreds of professional as well as small investors and households, which are keeping their money in form of stocks of companies tradable at Prague Stock Exchange. Having in hand the information about the potential over- or undervaluation of the market price of these stock in relation to their intrinsic values based on true financial fundamentals can help them make the right decision. Finding the answers on these questions was set as a main goal of this rigorous thesis. The analysis, which of the theoretical concepts and stock valuation methods are the most successful in explaining the development of the actual stock prices for the companies listed in Prague Stock Exchange comes to the forefront. Different valuation models and econometric tools are tested on several companies in order to estimate the potential relationship between the actual and intrinsic value of these stocks as well as to exhibit eventual over- or undervaluation. Finally, based on the outcomes of this analysis, investment proposal related to buying or selling of respective stocks is made.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Táňa Moleková 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Táňa Moleková 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Táňa Moleková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Filip Hájek 6.65 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. 5.88 MB