velikost textu

Rekreačně turistické využívání centrálních částí KRNAP a CHKO Beskydy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rekreačně turistické využívání centrálních částí KRNAP a CHKO Beskydy
Název v angličtině:
Recreational and tourist exploitation of the central areas of the Giant Mts NP and Beskids PLA
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Božena Svobodová
Vedoucí:
RNDr. Martin Čihař, CSc.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tomáš Görner, Ph.D.
Id práce:
84627
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
udržitelný turismus; ochrana přírody a krajiny; udržitelný management
Klíčová slova v angličtině:
sustainable development; management; protected areas; indicators
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zhodnocením návštěvnosti centrálních částí Krkonošského národního parku v letních měsících pomocí tříletého periodického monitoringu a v rámci ojedinělého šetření zhodnocením návštěvnosti chráněné krajinné oblasti Beskydy. Srovnává výsledky z těchto chráněných území navzájem a s dalšími vybranými národními parky v Severní Americe, Austrálii a v Evropě. Zaznamenáváno bylo kvantitativní zatížení vybraných lokalit v KRNAP (Luční bouda, Labská bouda a U čtyř pánů) a CHKO Beskydy (Pustevny), na těchto lokalitách pak probíhaly řízené rozhovory s návštěvníky. Díky použité metodě byla získána vysoká návratnost (kolem 92 %). Zaznamenáno bylo celkem 44 281 pěších turistů, nejfrekventovanějšími stanovišti v KRNAP byla shledána Luční bouda a U čtyř pánů. Přesto se svou aktuální situací nemohou rovnat stanovišti Pustevny, které převyšuje jednotlivé lokality KRNAP téměř dvojnásobně. Dále byla statisticky zjištěna závislost některých odpovědí na demografických charakteristikách populací respondentů. Z toho byly vyvozeny jednak závěry platné zejména pro uvedené populace návštěvníků, ve srovnání s ostatními chráněnými oblastmi byly vysloveny také závěry o participantech cestovního ruchu horských chráněných území vůbec. Tyto závěry z diplomové práce budou poskytnuty Správě KRNAP a CHKO Beskydy pro podporu diskuse mezi návštěvnickou veřejností a zástupci orgánů ochrany přírody.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My thesis deals with evaluation of visits in central parts of Giant Mountains National Park in the summer month through three years of periodic monitoring and unique evaluation survey of visitors of natural protected area of Beskydy. It compares results of this protected areas each other and with other chosen national parks in North America, Australia and Europe. It has been recorded the quantitative load of selected localities in Giant Mountain National Park (Luční bouda, Labská bouda and U čtyř pánů) and natural protected area Beskydy (Pustevny). It were conducted guided interview with visitors at this locations. With this method used was obteined high ratio response (about 92 %). It was recorded a total of 44 281 visitors. The most frequented location was Luční bouda and U čtyř pánů in Giant Mountain National Park. But on the top of the Pustevny, the amount of walkers was twice times bigger. Statistically, it was subsequently found some answers to the dependence of demografic characteristic of population of respondents. From this conclusions were drawn both valid conclusions especially for the population of visitors, compared to other protected areas were also expressed about the conclusions of the participants travel mountain protected areas at all. These conclusions of the thesis will be provided to administrations of Beskydy and Giant Mountains National Park to support discussion between visitors and to representatives of public conservation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Božena Svobodová 1.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Božena Svobodová 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Božena Svobodová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Božena Svobodová 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Čihař, CSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tomáš Görner, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB