velikost textu

Proporce dolní končetiny a energetická nákladnost lokomoce lidí svrchního pleistocénu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proporce dolní končetiny a energetická nákladnost lokomoce lidí svrchního pleistocénu
Název v angličtině:
Lower limb proportions and energetic cost of locomotion in Upper Pleistocene humans
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Hora, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Oponenti:
Doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Id práce:
84625
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie a genetika člověka (P1525)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Anatomicky moderní lidé; hmotnost těla; chůze; kinematika; mobilita; neandertálci; výška postavy.
Klíčová slova v angličtině:
Anatomically modern humans; body mass; kinematics; mobility; Neandertals; stature; walking.
Abstrakt:
Abstrakt Předchozí studie přisoudily neandertálcům o třetinu vyšší náklady na lokomoci oproti anatomicky moderním lidem. Uvažuje se, že vyšší lokomoční náklady mohly neandertálce znevýhodnit v kompetici s anatomicky moderními lidmi a přispět tudíž k jejich zániku. Za zdroj vysokých lokomočních nákladů neandertálců byla označena kombinace jejich krátké dolní končetiny a vysoké hmotnosti těla. Neandertálci se nicméně od anatomicky moderních lidí lišili i v dalších morfologických parametrech, jež nebyly zahrnuty v předchozích odhadech lokomočních nákladů. V této práci modelujeme lokomoční náklady neandertálců a anatomicky moderních lidí využitím dříve popsaného vztahu mezi produkcí svalové síly a energetickou nákladností pohybu. Klíčové lokomoční parametry odhadujeme námi vyvinutým modelem z osteometrických dat získaných z literatury (n = 50) a vlastním měřením (n = 21) a z kinematických dat získaných analýzou chůze 26 jedinců. Dále analyzujeme vliv relativní délky dolní končetiny vzhledem k hmotnosti a krurálního indexu na energetickou nákladnost lokomoce. Naše výsledky naznačují, že chůze neandertálských mužů byla o 9–14% energeticky nákladnější než chůze anatomicky moderních mužů. Náklady na chůzi neandertálských žen byly nicméně srovnatelné s náklady anatomicky moderních žen. Zahrnutí proporcí dolní končetiny do modelu naznačuje, že dolní končetina neandertálců byla z hlediska energetické nákladnosti chůze efektivnější než končetina anatomicky moderních lidí a vyšší náklady na chůzi neandertálských mužů jsou důsledkem jejich vyšší hmotnosti těla. Analýza vlivu proporcí dolní končetiny na lokomoční náklady ukazuje, že relativní délka dolní končetiny vzhledem k hmotnosti těla i krurální index mají minimální vliv na energetickou nákladnost chůze. V dalších předkládaných studiích vztahujících se k proporcím dolní končetiny a/nebo lokomoci jsme 1) identifikovali vliv hmotnosti těla na flexi v kolenním kloubu při chůzi; 2) doložili spojení mezi poklesem mobility v holocénu a počátkem a intenzifikací zemědělství v Evropě; 3) vyvinuli rovnice k odhadu výšky postavy a hmotnosti těla z dlouhých kostí končetin pro evropské holocenní populace; a 4) vyvinuli rovnice k odhadu výšky postavy z dlouhých kostí končetin pro raně středověké populace střední Evropy.
Abstract v angličtině:
Abstract Previous studies proposed that Neandertals had one third higher energetic cost of locomotion than anatomically modern humans. Greater cost of locomotion could disadvantage Neandertals in competition with anatomically modern humans and could be a factor in their extinction. Greater cost of Neandertal locomotion was ascribed to their shorter lower limb and greater body mass. However, Neandertals differed also in other morphological parameters that were not considered in estimation of their locomotor cost. In this dissertation we model locomotor cost of Neandertals and anatomically modern humans using previously described relation between muscle force production and energetic cost of movement. We estimate the key locomotor parameters using a model developed by us from osteometric data from literature (n =50) and from our measurement (n = 21), and from kinematic data of 26 individuals. Further, we analyze the effect of relative lower limb length (in relation to body mass) and crural index on energetic cost of locomotion. Our results suggest that walking of Neandertal males was 9–14% energetically more demanding than walking of anatomically modern males. Nevertheless, the walking cost of Neandertal females was similar to that of anatomically modern females. Inclusion of lower limb proportions into the model suggests that Neandertal lower limb was energetically more effective than limb of anatomically modern humans and that the greater walking cost of Neandertal males is a consequence of their greater body mass. The analysis of the effect of lower limb proportions reveals that relative length of lower limb (in relation to body mass) and crural index have minimal effect on energetic cost of locomotion. In other presented studies related to lower limb proportions and/or locomotion we 1) identified the effect of body mass on knee flexion during walking; 2) gave evidence about relationship between decrease of mobility in Holocene and onset and intensification of agriculture in Europe; 3) developed equations for stature and body mass estimation from long bones for European Holocene populations; and 4) developed equations for stature estimation from long bones for Central European Early Medieval populations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Hora, Ph.D. 70.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Hora, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Hora, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Hora, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 689 kB