velikost textu

Genetic and molecular factors influencing the outcome of solid organ transplantation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genetic and molecular factors influencing the outcome of solid organ transplantation
Název v češtině:
Genetické a molekulární faktory ovlivňující výsledky transplantací solidních orgánů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Yelena Pavlova, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Antonij Slavčev, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
MUDr. František Mrázek, Ph.D.
Id práce:
84590
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Imunologie (P1517)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Allotransplantace, transplantace, ledvina, srdce, akutní rejekce, chronická rejekce, humorální rejekce, buněčná rejekce, přežití štěpu, HLA, MICA, protilátky, HGF, sCD30, KIR geny, KIR ligandy
Klíčová slova v angličtině:
Allotransplantation, transplantation, kidney, heart, acute rejection, chronic rejection, antibody-mediated rejection, cellular rejection, allograft survival, HLA, MICA, antibody, hepatocyte growth factor, HGF, soluble CD30, KIR genes, KIR ligands
Abstrakt:
Souhrn transplantovaných orgánů. Rejekce je reakci imunitního systému příjemce proti neshodným rejekce) mechanizmy. Mezi genetické faktory, které mohou mít - like receptorů (KIR), cytokinové polymorphysmy a další geny. Předtransplantační vyšetření těchto faktorů - Molekulární faktory - - v krvi příjemce můžou jednak napomoci hodnocení rizika rejekce, jednak sloužit jako mark a závěry jsou následující. Etnikum hraje velkou roli v distribuci KIR genů, genů KIR ligandů a v zastoupení jednotlivých KIR haplotypů. Toto se můsí brát do úvahy při extrapolaci údajů získaných z jiných etnických skupin a při provádění srovnávacích studií. Naše studie prokázala, že kombinovaná produkce protilátek proti HLA I. a II. třídy je nejrizikovější pro vznik humorální rejekce jak u příjemců ledvin, tak u příjemců srdce, zatímco předtransplantační produkce MICA protilátek nemá výrazný vliv na výskyt humorální nebo buněčné rejekce. Koncentrace sCD30 před a/nebo po transplantaci není dostatečně spolehlivým samostatným prediktorem AMR a/nebo CR u příjemců ledvin. Avšak u pacientů s protilátkami proti HLA antigenům, měření koncentrace sCD30 napomáhá k detekci pacientů s největším a nejnižším rizikem rejekce. Jsme také zjistili, že hodnoty růstového faktoru hepatocytů (HGF) naměřené před a po transplantaci nejsou v přímé korelaci s výskytem akutní rejekce štěpu, ale výsledky naše práce naznačují že zvýšený HGF může mít protektivní efekt u pacientů se zvýšenou předtransplantační koncentraci sCD30.
Abstract v angličtině:
Abstract Since its beginning, graft rejection remains the key problem of solid organ transplantation. This reaction of the recipient’s immune system against mismatched antigens of the transplanted organ causes graft damage and consequently loss of its function. Rejection involves cellular (lymphocyte mediated) and humoral (antibody mediated) mechanisms. Among the genetic factors which may have a prognostic value in rejection risk evaluation are the Human Leukocyte Antigens (HLA) genotype, the Killer Immunoglobuline-like Receptor (KIR) gene repertoir, cytokine and other gene polymorphisms. These factors could be screened for before transplantation to find the best possible combination of genetic characteristics of the donor and recipient and to reveal patients with “risky” genotypes, who may need more intensive immunosuppression and more careful post-transplant follow-up. Molecular factors, such as HLA and non-HLA antibodies, soluble CD30 molecule (sCD30), Hepatocyte Growth Factor (HGF) and other cytokines, measured before and/or after transplantation in the recipient’s blood may be helpful for rejection risk estimation and may also be used as post-transplant rejection onset markers. In our study, we focused on some of the above mentioned factors. We found that ethnicity plays a significant role in the distribution of both KIR genes and genes for KIR receptors’ ligands in human genotype and that in the Czech population, the KIR repertoire is similar to other Caucasian populations. This should be taken into consideration when conducting clinical and comparative transplantational studies in different regions and when applying the results of other studies to the Czech population. Our further finding was that the combined productions of HLA class I and II antibodies are the most ‎ nfavorable in kidney and ‎ eart transplantation, while pre-transplant MICA antibodies did not u h affect the incidence of either humoral or cellular rejection ‎n heart transplant recipients. We also did i not confirm that pre- and/or post-transplant sCD30 may be used as a stand-alone test for prediction of rejection in kidney ‎ransplant recipients. ‎ owever, in patients with HLA antibodies, sCD30 levels t H are helpful for discriminating recipients who are at the highest and the lowest risk of rejection. Interestingly, concentrations of HGF before and after transplantation are not directly correlated with humoral and cellular rejection either in heart or in kidney graft recipients. Nonetheless, our data suggests that HGF might have an AMR-protective effect in kidney recipients with elevated pre- transplant sCD30; however, this capability needs further investigation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Yelena Pavlova, Ph.D. 906 kB
Stáhnout Příloha k práci Yelena Pavlova, Ph.D. 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Yelena Pavlova, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Yelena Pavlova, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Yelena Pavlova, Ph.D. 678 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. František Mrázek, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 551 kB