text size

Organokovové sloučeniny ve výuce chemie

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Organokovové sloučeniny ve výuce chemie
Titile (in english):
Organometallic Compounds in Chemistry Education
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. František Houser, Ph.D.
Supervisor:
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
Opponents:
RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Consultant:
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
Thesis Id:
84589
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of teaching and Didactics of Chemistry (31-280)
Study programm:
Education in chemistry (P1414)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
25/04/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Organokovové sloučeniny, výuka chemie, výkladový text, testové úlohy, střední škola
Keywords:
Organometallic compounds, chemistry education, explanatory text, test tasks, secondary school
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce se věnuje problematice organokovových sloučenin ve výuce chemie na českých středních školách. V rámci práce je analyzováno jaký prostor ve výuce dávají tomuto tématu rámcové a školní vzdělávací programy. Dále jsou v práci z hlediska tématu organokovových sloučenin analyzovány běžně používané středoškolské učebnice chemie a orientačně zjištěn zájem pedagogů o nově připravené materiály k tomuto tématu. Jako reakce na závěry provedených analýz byl připraven výkladový text k tématu organokovových sloučenin určený pro pedagogy, kteří jej mohou využít k vlastnímu vzdělávání i k přípravě výuky. Druhým hlavním výstupem této práce je sada testových úloh vztahujících se k vytvořenému výkladovému textu o organokovových sloučeninách. Tyto úlohy nejsou určené jen pro testování zvládnutí tématu organokovových sloučenin žáky, ale slouží také jako návrh úrovně zvládnutí tohoto tématu, které by žáci zejména gymnázií a středních odborných škol, měli dosáhnout. Výkladový text i sada testových úloh byly ověřeny u pedagogů vyučujících chemii prostřednictvím přímých rozhovorů a následně do nich byly zapracovány připomínky vzešlé z rozhovorů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
Abstract The thesis is devoted to organometallic chemistry teaching problematics at Czech secondary schools. In this thesis it is analyzed what space in the schooling is given this theme by educational programs. Furthermore, the thesis are in terms of the theme of organometallic compounds analyzed secondary school textbooks commonly used chemical education, and there is estimated interest of teachers for the newly prepared materials on this topic as well. As a reaction to the conclusions of the analyzes was prepared explanatory text on the topic of organometallic compounds intended for teachers who can use it for their own learning and to prepare their lessons as well. The second main output of this work is a set of test tasks relating to the created explanatory text of organometallic compounds. These questions are not only intended for testing mastering the topic of organometallic compounds by pupils, but also serves as an mastery-level proposal of the topic that students especially in grammar schools and secondary vocational schools should achieve. Explanatory text and a set of test tasks were verified by teachers teaching chemistry through direct interview method and then there were incorporated comments emerged in the interviews into them. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. František Houser, Ph.D. 3.07 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. František Houser, Ph.D. 11.88 MB
Download Abstract in czech Mgr. František Houser, Ph.D. 84 kB
Download Abstract in english Mgr. František Houser, Ph.D. 83 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. František Houser, Ph.D. 329 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 63 kB
Download Opponent's review RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D. 78 kB
Download Opponent's review prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 133 kB
Download Defence's report 1.13 MB