velikost textu

Mediální obraz čihošťského zázraku v proměnách času

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz čihošťského zázraku v proměnách času
Název v angličtině:
Media picture of Čihošť miracle throughout the times
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Petra Čížková
Vedoucí:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.
Id práce:
84581
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Událost známá jako číhošťský zázrak se odehrála na přelomu let 1949/1950 v malé obci Číhošť na Havlíčkobrodsku. Při kázání se zde pohnul kříž na oltáři. Tato událost pak následně rozpoutala vyšetřování a vyústila v zadržení místního kněze Josefa Toufara Státní tajnou bezpečností. Páter Toufar se stal jednou z prvních obětí nově nastoleného totalitního režimu. Tato práce představuje kauzu známou jako číhošťský zázrak prostřednictvím tří historických etap. První období je spjato přímo se vznikem této kauzy, tedy přelom roku 1949/1950, další období, které do určité míry pracuje s událostmi v Číhošti, je reformní rok 1968, třetí etapu pak reprezentuje sametová revoluce v roce 1989, která mění zavedený model fungování státního aparátu na našem území, čímž dochází i k proměně dosavadního mediálního systému. Záměrem této práce je poukázat na rozdíly v interpretacích této kauzy v jednotlivých historických obdobích, protože právě jednotlivá období s předkládanou kauzou pracují naprosto rozdílně. Součástí mé práce byla mimo jiné i snaha poukázat na politické a mediální dění ve všech představovaných etapách. Politické a mediální dění mělo totiž významný vliv na interpretování tohoto případu. I z tohoto důvodu jsem tuto práci doplnila výzkumem, který detailně odpověděl na předem stanovené výzkumné otázky. Prostřednictvím dílčích hypotéz je možné lépe popsat změny v interpretování této kauzy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The event known as the miracle of Cihost happened in a small village Číhošť in the region of Havlickuv Brod at the end of 1949, beginning of 1950. A crucifix moved on the altar during a sermon. The event led to an investigation and the detention of local priest, Josef Toufar, by the State Secret Police. Father Toufar became one of the first victims of the newly established totalitarian regime. This work presents the case known as the miracle of Cihost over three historical periods. The first period is connected with the origin of the case, therefore the end of 1949, beginning of 1950, the second period, which deals with events in Cihost to a certain extent, is the reform year 1968 and the last period is represented by the velvet revolution in 1989 which changed the established manner of functioning of state apparatus in our country and during which time the existing media system also transformed. The aim of this work is to point out the differences in the interpretations of this case in separate historical periods as each period deals with the case in question very differently. Part of this project was an effort to point out the political and media situation in all of the presented periods. Political and media events had a significant influence on the interpretation of this case. For this reason, I have supplemented this work with research that can answer predetermined research questions in detail. Thanks to partial hypotheses, changes in the interpretation of this case can be described more thoroughly. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petra Čížková 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petra Čížková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petra Čížková 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 11.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. 6.29 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 6.43 MB