velikost textu

Systémová stigmatizace psychiatricky nemocných

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systémová stigmatizace psychiatricky nemocných
Název v angličtině:
System - Stigmatization of Psychically Disordered
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Jan Bodnár
Vedoucí:
MUDr. Petr Háva, CSc.
Oponent:
Mgr. Irena Karlová
Id práce:
84576
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERSP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem práce je problematika systémové stigmatizace duševně nemocných v ČR po roce 1989. V rámci výzkumných otázek je v práci analyzováno a diskutováno několik oblastí souvisejících obecně s reformou psychiatrické péče v ČR, s obecnými předpoklady systémové stigmatizace v návaznosti na stávající systém péče, důvody přetrvávajícího systému psychiatrické péče s těžištěm v psychiatrických léčebnách či specifika zájmu a jednání aktérů v komparaci s deklarativními závazky uváděnými ve strategických dokumentech. Z použitých metod jsou významné analýza aktérů, analýza právního rámce a analýza relevantních strategických dokumentů. Z hlediska konceptualizace problému je důležité vymezení systémové stigmatizace, která je v rámci této práce chápána jako mechanismus vzniku a rozvoje stigmatizace se základem v systému psychiatrické péče a psychiatrických institucí. Takto chápaná stigmatizace je charakteristická značně složitou sítí determinant, které mají hluboké historické kořeny a do jisté míry souvisí s vývojem dané kultury. Práce analyzuje na základě historických souvislostí příčiny současného stavu v stigmatizujícím systému péče o duševně nemocné, který je v ČR charakteristický přetrvávající institucionalizací. V práci jsou představeny základní historické paralely ukazující na komplexnost vymezeného problému. Základní zjištění ukazují, že stigmatizované postavení duševně nemocného v ČR je výsledkem dlouhodobého vývoje a je determinováno řadou faktorů. Jednou z významných oblastí ovlivňujících stigmatizaci je rovněž systém psychiatrické péče. V závěrečné části práce jsou navrženy základní možnosti veřejných politik při řešení systémové stigmatizace.
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorous thesis „System – Stigmatization of Psychically Disordered“ aims the analysis of the system – stigmatization after the year 1989. As a part of the research tasks some fields related to the psychiatrical treatment/care reform in Czech Republic are discussed. Among the most important fields of disputation lie the general prerequisites of the system – stigmatization sequencing the present system of the treatment/care, the principles of the persisting psychiatrical treatment/care system that emphasizes psychiatrical institutions such as mental homes or the specific interests and acts of the people involved in compared to declared sponsions that were published in the strategical documents. As a solution by the working the problem out the people involved analysis, analysis of the legal frame and relevant strategical documents analysis. The koncept System – stigmatization is, for the purpose of that thesis, understood as an origin and a development of the stigmatization – mechanism that originated in the system of psychiatrical treatment/care and psychiatric institutions. Understood in that way, the stigmatization can be characterized as complicated web of determinants having deep history – based roots. It is also related to development of the specific culture in a way. The rigorous thesis specifies the sources of a present state of the stigmatizing system of the psychically disordered treatment/care, based on the historical factors. In Czech Republic it can be characterized by the persistent institutionalism. In that thesis the main historical parallels showing the complexity of the problem specified are introduced. The basic results infer, that the stigmatized situation of psychically disordered in Czech Republic is a consequence of a longer development and it is also determined by many factors. One of the important fields influencing the stigmatization is also the system of psychiatrical treatment/care. In the final part, the basic options of public policies by solving the system - stigmatization are proposed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Jan Bodnár 1.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Jan Bodnár 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Jan Bodnár 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Petr Háva, CSc. 7.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Karlová 8.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 5.7 MB