velikost textu

Hodnotenie a zmeny v rozšírení nelesnej drevinovej vegetácie v krajine

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnotenie a zmeny v rozšírení nelesnej drevinovej vegetácie v krajine
Název v angličtině:
Evaluation and charges in the extent of non-ferest woody vegetation in landscape
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Katarína Demková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Oponenti:
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
Id práce:
84560
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
nelesní dřevinná vegetace, kulturní krajina, krajinná struktura
Klíčová slova v angličtině:
scattered greenary, cultural landscape, landscape structure
Abstrakt:
ABSTRAKT Nelesná drevinová vegetácia predstavuje významný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok krajiny. V literatúre sa často označuje tiež ako rozptýlená či mimolesná zeleň. Nelesná drevinová vegetácia má nesmierny význam pre optimálne fungovanie intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny, pretože plní mnoho dôležitých funkcií v krajine. Predložená dizertačná práca sa zaoberá hodnotením súčasného stavu nelesnej drevinovej vegetácie a jej vzťahu k fyzicko-geografickým, príp. sociálno-ekonomickým podmienkam, jej historickým vývojom v zmysle zmien plošného zastúpenia a priestorových vzťahov v krajine. Na tieto účely boli vybrané dve fyzicko-geograficky odlišné lokality (územie na Kutnohorsku a v Bielych Karpatoch). Práca vychádza z vlastných dát získaných zberom v teréne (aktuálny stav) a digitalizáciou historických leteckých snímok a súčasných ortofotosnímok (plošný vývoj). Takto získané dáta boli ďalej analyzované vo vzťahu k podmienkam prostredia a k zmenám krajinnej štruktúry, ktoré sa udiali od 50. rokov 20. storočia až do súčasnosti. Porovnaním oboch území sa zistilo, že existujú určité odlišnosti v charaktere nelesnej drevinovej vegetácie v druhovom zložení, v prevládajúcom type či väzbe na stanovište. Analýzami historických zmien v plošnom rozsahu nelesnej drevinovej vegetácie boli zistené výrazné zmeny krajinnej štruktúry za posledných 60 rokov. Zníženie plošného zastúpenia nelesnej drevinovej vegetácie zapríčinili pozemkové reformy, socialistická kolektivizácia a intenzifikácia poľnohospodárstva. Významnú rolu v utváraní krajiny po roku 1989 začínajú hrať procesy extenzifikácie poľnohospodárstva a opúšťanie krajiny, ktoré sa prejavujú skôr v podhorských oblastiach (Biele Karpaty). Druhým zámerom bolo identifikovať rozdiely vo vývoji priestorovej štruktúry nelesnej drevinovej vegetácie medzi dvoma fyzicko-geograficky podobnými územiami (v Bielych Karpatoch), ktoré až do roku 1993 boli súčasťou jedného štátu, a zistiť príčinu týchto rozdielov. Jednou z nich sú odlišne nastavené dotačné politiky v oblasti ochrany prírody a krajiny či životného prostredia po roku 1993 ako aj rozdielne sociálne podmienky. Súčasný trend opúšťania krajiny, pôdy sa tiež nemalou mierou odráža na krajinnej štruktúre či priestorovej štruktúre nelesnej drevinovej vegetácie. Výsledky z oboch území (Kutnohorsko, Biele Karpaty) sú publikované samostatne. V záverečnej časti práce sú dosiahnuté výsledky navzájom porovnané a kriticky zhodnotené.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Non-forest woody vegetation is an important landscape feature of agricultural/rural landscape. Ph.D. thesis deals with evaluation of current state of non-forest woody vegetation, historical development and changes in configuration and composition in landscape. Non-forest woody vegetation was investigated in two physical-geographical different model areas (Kutnohorsko Region and White Carpathians). The thesis is based on own data collected in the field and digitized on historical aerial photos and current ortho-photos. After that, data were analyzed in relation to natural conditions and changes of landscape structure since 50s of 20th century until present. Comparing both model areas, assumed differences in character of non-forest woody vegetation, species composition, dominated type as well as relation to habitats/locations were confirmed. However, rapid changes of landscape structure in the last 60 years were caused by the same driving forces such as re-allotment, mechanization and intensification of agriculture. After 1989, processes such extensification of agriculture and land abandonment played the main role in landscape, especially in mountain regions. The second aim of the Ph.D. thesis was to identify changes in spatial configuration of non- forest woody vegetation in two physical-geographical similar model areas (in White Carpathians), which were a part of one state until 1993, and identify causes of these changes. Present landscape structure as well as character and spatial configuration of non-forest woody vegetation reflect different subsidy politics in nature and landscape conservation or environmental protection as well as different socio-economic conditions of both model areas. One of the current phenomenon which influences landscape structure and landscape character as well is land abandonment typical for mountain regions. Results are elaborated separately for each study area (Kutnohorsko, Biele Karpaty). The comparison of them is the last part of the Ph.D. thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Katarína Demková, Ph.D. 8.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Katarína Demková, Ph.D. 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Katarína Demková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Katarína Demková, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Katarína Demková, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. 252 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 657 kB