velikost textu

Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat
Název v angličtině:
Families and households in census data with a focus on the methodological aspects of the data
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavlína Habartová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
RNDr. Pavel Čtrnáct
Id práce:
84559
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodiny, domácnosti, sčítání lidu, metodika zjišťování, odvozování domácností, prognózy domácností, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
family, household, population census, methodology, household deriving, household projections, Czech Republic
Abstrakt:
Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat Abstrakt V posledních desetiletích se setkáváme s výraznými změnami struktury rodin a domácností. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou tyto změny odrazem pouze demografického chování populace a do jaké míry se jedná o vliv použitých metodických postupů. Cílem této dizertační práce je komplexní pohled na problematiku rodin a domácností se zaměřením na metodologické aspekty hodnocení jejího vývoje. První část práce je zaměřena čistě metodologicky a představuje detailně metodická specifika sčítání lidu jakožto nejdůležitějšího zdroje dat o domácnostech, které umožňuje v českých podmínkách sledování formování domácností během více než posledního půlstoletí. Přes snahu o zachování časových řad si nové technologie a způsoby zpracování a sběru dat vyžádaly změnu konceptu domácností v posledním sčítání lidu 2011. Poprvé byly domácnosti odvozovány pouze automatizovaně, pomocí předem nadefinovaného algoritmu, jehož konstrukci navrhla autorka této práce, kde jej rovněž publikuje. Součástí práce jsou také analytické kapitoly popisující jak dlouhodobý vývoj a strukturu rodin a domácností v České republice, tak využívají nových maximálně porovnatelných datových zdrojů k analýze mezinárodní trendů na evropské úrovni. Samostatnou kapitolu představuje prognóza vývoje struktury domácností do roku 2040, která využívá upravenou metodu hlav domácnosti a odhaduje pokračující zvyšování podílu domácností jednotlivců a bezdětných párů jakožto důsledku demografického stárnutí populace a změny životního stylu české populace. Stěžejní část práce, propojující oblast metodiky s analýzou dat, představuje kapitola hodnotící strukturu domácností v posledním sčítání lidu z hlediska kvality dat a možných vlivů na publikované výsledky. Jako nejvýznamnější faktor, který nejvíce ovlivňuje strukturu domácností je samotný sběr dat, na jehož kvalitním provedením závisí výsledky o struktuře domácností. V menší míře je struktura domácností ovlivněna také použitými metodickými koncepty. Hlavní vliv na proměnu skladby domácností má však demografické chování a zejména stárnutí populace, které se bude i nadále podílet na formování struktury rodin a domácností. Klíčová slova: rodiny, domácnosti, sčítání lidu, metodika zjišťování, odvozování domácností, prognózy domácností, Česká republika  
Abstract v angličtině:
Families and households in census data with a focus on the methodological aspects of the data Abstract Over the past few decades, significant changes in the family and household structure have been observed. Nevertheless, demographic behaviour does not have to be the only factor affecting these changes. Therefore, the thesis brings a comprehensive look at the family and household and focuses more on the methodological aspects of its structure and development evaluation. The first part of the thesis is rather a methodological work and introduces a detailed household methodology of one of the most important data source on families and households. Over the last half- century, the population and housing census has allowed a monitoring of household formation in the Czech Republic. Despite the efforts, new technologies, data collection and processing methods have required a change of the household concept in the last census. Since then, the time series have not been fully comparable. For the first time, household type derivation was based on automated process only, using a predefined algorithm. This algorithm, drafted by the author of the thesis, is also introduced in a separate chapter. The thesis also includes analytical chapters discussing the long-term development of the family and household structure development in both the national and international perspective. Moreover, introduced in the thesis, is a new forecast of selected housekeeping households until 2040. Using the modified headship rate method, the ongoing increase of the overall number of one-person households and couples without children can be expected as a consequence of the process of demographic ageing and changing life style in the Czech Republic. The core part of the thesis deals with both methodological and analytical aspects of the data assessment. In this chapter, the household structure census data is discussed in terms of data quality. Data collection methods and its quality were found out to be the most significant factors affecting the household structure data. To a lesser extent, the methodological concepts used also affect the household structure data. However, demographic behaviour, especially the population aging still has the main impact on the household and family structure transformation. Keywords: family, household, population census, methodology, household deriving, household forecasting, transformation, Czech Republic  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Habartová, Ph.D. 14.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Habartová, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Habartová, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavlína Habartová, Ph.D. 425 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 401 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D. 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Čtrnáct 1.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 864 kB