velikost textu

Replikační bloky viru Rousova sarkomu v savčích buňkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Replikační bloky viru Rousova sarkomu v savčích buňkách
Název v angličtině:
Rous sarcoma virus replication blocks in mammalian cells
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Anna Koslová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
Mgr. Jan Weber, CSc.
Id práce:
84550
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
virus Rousova sarkomu, retrovirus, vstup viru do buňky, obalový glykoprotein, mezidruhový přenos, permisivita, buněčná fúze, sestřih RNA, export RNA z jádra, komplementace
Klíčová slova v angličtině:
Rous sarcoma virus, retrovirus, virus entry, envelope glycoprotein, cross-species transmission, receptor-independent entry, virus rescue, cell fusion, RNA splicing, RNA nuclear export, complementation
Abstrakt:
Abstrakt Jedním z důležitých úkolů virologie i imunologie je odhalit mezidruhové a buněčné bariéry bránící horizontálnímu přenosu virů a určit, jakým způsobem mohou viry překonat tyto překážky a adaptovat se na jiný živočišný druh. Tato práce je založena na dobře zavedeném retrovirovém modelu – ptačím viru Rousova sarkomu (RSV) a zkoumá, jakým způsobem je blokována replikace tohoto viru v savčích buňkách. Vstup viru do buňky je zprostředkován vazbou virového obalového glykoproteinu (Env) na specifický buněčný receptor. Ačkoliv savčí orthology popsaných ptačích receptorů neumožňují vstup RSV do buňky, u některých kmenů RSV byl pozorován tropismus pro savčí buňky a byly popsány různé savčí linie transformované RSV. Analýza proviru H20-RSV v jedné z těchto linií (křeččí nádorová linie H-20) odhalila několik mutací včetně dvou zásadních aminokyselinových záměn v rozdílných částech Env. Záměny D32G a L378S umožnily virový přenos na křeččí, lidské i kuřecí buňky postrádající příslušný receptor. Pozměněná konformace Env H20-RSV byla podobná jako v případě aktivovaného stavu Env po interakci s receptorem. Toto pozorování ukazuje, že viry mohou infikovat buňky i nezávisle na původním receptoru díky spontánní aktivaci Env, pro kterou je dostatečná záměna jedné aminokyseliny. Ačkoliv je v některých případech RSV schopen vstupovat do savčích buněk a transformovat je, nedochází k tvorbě infekčních virových částic. Nicméně virová produkce může být v savčích transformovaných buňkách obnovena fúzí s permisivními kuřecími buňkami. Tento jev byl analyzován v druhé části této práce. Křeččí buňky transformované RSV produkovaly pouze velmi malé množství env mRNA a žádný obalový glykoprotein. Virová genomová RNA byla lokalizována převážně v jádře a buňky tvořily jen malé množství neprocesovaného proteinu Gag. Fúze s permisivními kuřecími buňkami vedla ke zvýšení hladiny env mRNA, jadernému exportu genomové RNA, stejně jako k tvorbě příslušných virových proteinů. Tyto výsledky naznačují, že savčí buňky postrádají některé kuřecí faktory potřebné pro správnou úpravu env mRNA a jaderný export genomové RNA.
Abstract v angličtině:
Abstract One of the important tasks of virology and immunology is to explore the species- and cell-barriers preventing virus horizontal transmission and reveal the ways how viruses overcome these barriers and “adapt” to different species. This work is based on a well- established retroviral model – avian Rous sarcoma virus (RSV) and studies virus replication blocks in mammalian cells at both pre- and post-integration level. Interaction of the viral envelope glycoprotein (Env) with a specific cellular receptor mediates virus entry into cells. Although mammalian orthologues of specific chicken receptors do not support RSV entry, it was observed that some RSV strains are able to enter mammalian cells. Several RSV-transformed rodent cells lines were described and analysis of provirus H20- RSV in one these cells lines (hamster H-20 tumor cell line) showed multiple mutations including two crucial amino acid substitutions in different regions of Env. Substitutions D32G and L378S confer virus transmission to hamster, human and also chicken cells lacking the appropriate receptor. Altered conformation of H20-RSV Env is similar to a receptor-primed (activated) state of Env. This observation indicates that virus can circumvent the need of original cell receptor because of spontaneous Env activation caused by single amino acid substitution. Although RSV is occasionally able to enter and transform mammalian cells, no virus particle formation is observed. However, virus production in RSV-transformed mammalian cells can be rescued by fusion with permissive chicken cells. Analysis of this phenomenon is brought in the second part of this thesis. The RSV-transformed hamster cells produce only a marginal amount of env mRNA and no envelope glycoprotein. Viral genomic RNA is kept in the nucleus and cells produce only a small amount of unprocessed Gag protein. Cell fusion with chicken cells leads to an increase in env mRNA levels, nuclear export of genomic RNA, as well as synthesis of respective viral proteins. These results suggest that rodent cells lack some chicken-specific factor(s) required for proper processing of env mRNA and nuclear export of genomic RNA.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Anna Koslová, Ph.D. 27.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Anna Koslová, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Anna Koslová, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Anna Koslová, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Weber, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 443 kB