velikost textu

Hyoliti Barrandienu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hyoliti Barrandienu
Název v angličtině:
Hyoliths of the Barrandian area
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Valent
Školitel:
doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc.
Id práce:
84542
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
Geologie se zaměřeními (XGEOLV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kambrium, ordovik, hyoliti, Barrandienská oblast
Klíčová slova v angličtině:
Cambrian, Ordovician, hyolithids, Barrandian area
Abstrakt:
Souhrn disertační práce Mgr. Martin Valenta Hyoliti Barrandienu Cílem této disertační práce je shrnutí současných poznatků o hyolitech. Tato skupina patří mezi méně studované zástupce paleozoických bezobratlých. Úvodní část disertační práce sestává ze šesti hlavních kapitol, ve kterých je podrobně popsána charakteristika a ekologie hyolitů, vývoj názorů na systematické postavení hyolitů, principy systematické klasifikace hyolitů, stratigrafické a paleogeografické rozšíření hyolitů, hyoliti v rámci Českého masivu a morfologie hyolitů. Všechny kapitoly jsou doplněny o nejnovější informace publikované autorem v pěti článcích zaměřených na barevné vzory u hyolitů, systematiku hyolitů, jejich paleogeografické rozšíření a také na paleoekologické interakce mezi hyolity a dalšími složkami kambrické fauny bezobratlých. Krátkou přílohu tvoří česko-anglicko-čínský terminologický slovník, který usnadňuje studium čínsky psané literatury.
Abstract v angličtině:
Annotation of Mgr. Martin Valent doctoral thesis Hyoliths of the Barrandian Area The submitted Ph.D. thesis summarizes recent information on comparatively poorly known group of invertebrates – the hyoliths. The first part of the thesis is composed by six main chapters focussed in detail on various aspects of hyoliths; major characteristics and ecology of hyoliths, progress in systematic of hyoliths, principles of hyolith classification, stratigraphical and palaeogeographical distribution of hyoliths, hyoliths within the Bohemian Massif and morphology of hyoliths. Up-to-date information has been included in all chapters. New data were published in five author’s papers on hyolith colour patterns, systematics of hyoliths, pattern of palaeogeographic distribution and palaeoecologic interactions between hyoliths and various elements of the Cambrian invertebrate fauna. Short appendage consists of the Czech-English-Chinese terminological dictionary, simplifying study of Chinese literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Valent 17.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Valent 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Valent 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. 1.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. 1.35 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 938 kB