text size

Přístup žáků ke studiu chemie na různých typech středních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Přístup žáků ke studiu chemie na různých typech středních škol
Titile (in english):
Attitude of Students to Study Chemistry at the Different Types of Secondary Schools
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Miloš Halúzka
Supervisor:
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Opponents:
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D.
Consultant:
Doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Thesis Id:
84529
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of teaching and Didactics of Chemistry (31-280)
Study programm:
Education in chemistry (P1414)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
17/09/2015
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Střední školy, gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště, výuka chemie, oblíbenost, přístup ke studiu
Keywords:
Secondary Schools, Grammar School, Secondary Vocational School, Apprentice School, Teaching Chemistry, Popularity, Acces to Study.
Abstract (in czech):
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Vzdělávání v chemii Přístup žáků ke studiu chemie na různých typech středních škol Autor: Mgr. Miloš Halúzka Vedoucí práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. Praha 2015 Abstrakt V teoretické části autor cituje odbornou literaturu popisující vlivy určující přístup žáků ke studiu a hodnotí projevy jednotlivých vlivů v reálné pedagogické praxi při výuce chemie. Autor popisuje rozdíl mezi žáky středních odborných učilišť a středních odborných škol z hlediska absence. Na prospěchu jedné žákyně za posledních 8 let autor znázorňuje zcela zásadní vliv rodinného zázemí. Teoretická část práce dále shrnuje různé vlivy, které se podílí na výsledném přístupu žáků ke školnímu předmětu chemie, doporučované didaktické přístupy a metody. Je zde také popsána problematika ročníkových prací jako metody projektového vyučování. Vše je hodnoceno v kontextu podmínek panujících na různých typech středních škol v ČR. Na malém vzorku vyučujících je popisováno postavení všeobecných předmětů na středním odborném učilišti. Teoretická část práce se věnuje i rozdílnému přístupu žáků různých typů středních škol ke studiu, obzvláště ke studiu chemie. Jsou porovnány rámcové vzdělávací programy chemie pro základní školy, střední odborná učiliště a střední odborné školy (nechemického směru). Autor upozorňuje také na problémy, které v didaktické praxi způsobuje nesprávné používání Gaussova rozdělení, jeho skutečný výskyt a skutečná statistická rozdělení prospěchu žáků, která se v praxi vyskytují. V praktické části autor vyhodnocuje dotazník, který byl distribuován mezi 523 žáků (návratnost 100 %) na 3 gymnáziích, 3 středních odborných školách a 2 středních odborných učilištích v Jihomoravském kraji. Srovnávám jednotlivé školy stejného typu a sumy výsledků daných typů škol mezi sebou. Na základě výsledků mého výzkumu autor popisuje rozdíly mezi žáky jednotlivých typů škol, jejich přístup ke studiu obecně, školnímu předmětu chemie, k domácí přípravě na něj, jeho užitečnosti, oblibě, jeho jednotlivým aspektům (výpočty, teorie, názvosloví a pokusy), hodnocení vyučujícího, školy a oboru atd. Dále popisuje podmínky pro výuku chemie, které na různých školách panují. V závěru shrnuje výsledky a předkládá doporučení, jak výuku chemie na různých typech středních škol změnit. Klíčová slova: střední školy, gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště, výuka chemie, oblíbenost, přístup ke studiu 2
Abstract:
Charles University in Prague Faculty of Science Chemistry Education Attitude of Students to Study Chemistry at the Different Types of Secondary Schools Author: Mgr. Miloš Halúzka Supervisor: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. Prague 2015 Abstract In the theoretical part, author quotes technical literature which describes the effects specifying the access of students to study and he estimates expressions of individual effects in real teaching practice in chemistry lessons. Author describes the difference between students studying secondary vocational school and students from apprentice school with regard to absence. Author also illustrates the crucial influence of family background on the example of educational achievements of one student in 8 past years. Furthermore, the teoretical part summarizes the various influences that participates in the access of students to the school subject of chemistry, recommended approaches and didactic methods. There is also defined the issue of cousework as a project teaching method. Everything is evaluated in the context of conditions prevailing on the different types of secondary schools in the Czech Republic. Is describing the position of the general courses at the apprentice school on a small sample of teachers. The teoretical part is devoted to different approach of different types of secondary school students to study, particularly to study of chemistry. There is also compared the general educational program of chemistry in elementary schools, apprentice schools and secondary vocational schools (non-chemical direction). Author points out here to the issues in teaching practice what causes the incorrect use of the Gaussian distribution, its real occurrence and real statistic distribution of students´ educational achievements which occur in practice. In the practical part, author evaluates the questionnaire which was distributed to 523 students (return 100%) at 3 grammar schools, 3 secondary vocational schools and 2 apprentice schools in the South Moravian region. Author compares schools of the same type and sums of these results among each other. Based on the results of author‘s research, he describes the differences between students of different types of schools, their approach to study in general, their approach to school lessons of chemistry, homework from chemistry, usefulness of chemistry, its popularity and other aspects (theory, terminology, calculations and experiments), students´ evaluation of teacher, school and field of study etc. Furthermore, he describes the conditions for teaching chemistry which exist at various schools. In conclusion, he summarizes the results and introduces some recommendations to change the teaching of chemistry at the different types of secondary schools. Key Words: Secondary Schools, Grammar School, Secondary Vocational School, Apprentice School, Teaching Chemistry, Popularity, Acces to Study 2
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Miloš Halúzka 9.32 MB
Download Abstract in czech Mgr. Miloš Halúzka 170 kB
Download Abstract in english Mgr. Miloš Halúzka 117 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Miloš Halúzka 875 kB
Download Opponent's review prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 184 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D. 214 kB
Download Defence's report 2 MB
Download Errata Mgr. Miloš Halúzka 1.58 MB