velikost textu

Myš, potkan, krysa: prostor, pach a metody detekce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Myš, potkan, krysa: prostor, pach a metody detekce
Název v angličtině:
Mice and Rats: Space, Smell and Methods of Detection
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Barbora Kaftanová
Školitel:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
Id práce:
84507
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 18.09.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komezalismus; pachová preference; Mus cypriacus; Mus musculus; Rattus rattus; škůdci
Klíčová slova v angličtině:
commensalism; odour preference; Mus cypriacus; Mus musculus; Rattus rattus; pest species
Abstrakt:
Abstrakt Společné soužití člověka s hlodavci se datuje již od počátku zemědělství. Mnohé populace hlodavců se přizpůsobily synantropnímu způsobu života, a jakožto komenzálové doprovázejí člověka až do dnešní doby. První studie sleduje, jakým způsobem člověk ovlivnil životní prostředí nekomenzálního druhu hlodavce - myši kyperské (Mus cypriacus). Tento ostrovní endemit se po většinu své existence vyvíjel v nepřítomnosti savčích konkurentů a predátorů. Během posledních 10.000 let však člověk do jeho prostředí zavlekl druhy, které životní prostředí myši značně ovlivnily. Zejména krysa (Rattus rattus) dnes na ostrově dominuje svou početností a je pravděpodobně výrazným kompetitorem kyperské myši. Přesto její pach na myš nepůsobí averzivně, naopak je preferován, zřejmě jakožto pach fylogeneticky příbuzného druhu. Naopak pach kočky, na Kypru rovněž rozšířené, vyvolává averzivní reakci. Druhým řešeným tématem je sledování behaviorálních strategií různých typů myších populací (komenzální M. musculus musculus, nekomenzální M. m. musculus, nekomenzální M. m. domesticus) pomocí exploračních testů. Komenzální populace projevuje výraznou vertikální aktivitu - zřejmě proto, že komenzální prostředí nabízí řadu příležitostí ke šplhání. Naopak je oproti nekomenzálům méně aktivní v testu volné explorace. V komenzálním prostředí jsou zdroje obvykle nahloučené a jedinci tak nemusí udržovat a obcházet velká teritoria. Proto zřejmě ani v prostředí open-field testu nemají potřebu být příliš aktivní. Zaznamenali jsme i vliv poddruhové příslušnosti: poddruh M. m. domesticus se v testech projevoval aktivněji a odvážněji - ochotně navštěvoval střed arény v open-field prostředí a na zvýšeném křížovém bludišti se častěji nakláněl z otevřených ramen dolů (head-dipping). Podle literatury je M. m. domesticus zároveň také agresivnějším poddruhem. Právě agresivita bývá s odvážností spojována (jako tzv. "Boldness-aggression syndrome"), s čímž dobře korespondují i naše výsledky. Poslední část práce sleduje aplikovatelnost netoxické monitorovací nástrahy s obsahem UV-fluorescentního barviva u tří druhů hlodavců (myš domácí, potkan, krysa). Všechny testované druhy návnadu přijímaly a po jejím pozření produkovali po dostatečně dlouhou dobu fluorescentně označený trus, který byl dobře viditelný. Návnada je tedy použitelná k monitorování pohybové aktivity hlodavců v terénu. Trus s obsahem fluorescentního barviva navíc při monitorování zabraňuje falešně pozitivních detekcím.
Abstract v angličtině:
Abstract The coexistence of humans and rodents lasts from the beginnings of the history of agriculture. Many rodent populations accepted to synanthropic way of life and as commensals accompany human societies until today. In the first study we wanted to find out, how the evolution of non-commensal rodent species, a Cypriot mouse (Mus cypriacus), was influenced by people. This endemic island species evolved on the Cyprus Island without presence of any mammalian competitors or predators. In last 10.000 years humans arrived on the island, bringing several mammalian species, which affected the environment markedly. A black rat (Rattus rattus) is now dominant species there and presumably it is an important competitor for the Cypriot mouse. We supposed that the mice should avoid its odour. Nevertheless the rats odour was preferred by the mouse, probably as an odour of phylogenetically related species. On the contraty, the odour of domestic cat (species, which is also widespread on the island), was avoided. In conclusion, the long-term isolation from mammalian predators did not affect the antipredatory reactions of the Cypriot mouse. Our next study was focuse on changes in behavioural strategies of different populations of mice: the main question was how the commensal way of life affects their exploratory behaviour. For assessing the effect of commensalism we compared non- commensal population of M. musculus musculus with commensal one of the same species (M. m. musculus). To determine the effect of subspecies we used non-commensal population of M. m. domesticus for comparison. In commensal mice level of their vertical activity was increased. It suggests that the selection pressures of commensal way of life favour mice with higher affinity towards vertical dimension and elevated places. In comparison with M. m. musculus the M. m. domesticus subspecies was more active, exhibiting elements of behaviour, which are connected to boldness. The final part of our work investigates an applicability of non-toxic monitoring bait containing fluorescent pigment. All three tested rodent species (M. musculus domesticus, Rattus norvegicus, R. rattus) accepted the bait and produced sufficient amount of UV-visible faecal pellets. The detectability of these pellets was very high (98 % when using the UV flashlight). Also the fluorescent pigment contained in faeces prevents human observers from false positives recordings. Thus, the bait is useful tool for monitoring activity of rodents in the field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Kaftanová 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Kaftanová 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Kaftanová 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Kaftanová 243 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Barbora Kaftanová 521 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 380 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 106 kB