velikost textu

Geminal bis(phosphinates)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geminal bis(phosphinates)
Název v češtině:
Geminální bis(fosfináty)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš David
Školitel:
prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
Oponenti:
RNDr. Bohumír Grüner, CSc.
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Id práce:
84492
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Anorganická chemie (P1401)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
organofosforová syntéza, stabilita komplexů, kinetika
Klíčová slova v angličtině:
organophosphorus synthesis, complex stability, kintics
Abstrakt:
Abstrakt Jedním z hlavních omezení makrocyklických ligandů aplikovaných v nukleární medicíně je pomalá rychlost komplexace kovových radionuklidů. Tento nedostatek lze ovlivnit vhodným návrhem ligandu. V poslední době se, zejména díky zvyšující se dostupnosti, studují radioizotopy mědi (60Cu, 61Cu, 62Cu, 64Cu a 67Cu), pro jejichž komplexaci jsou vhodné ligandy odvozené od  cyklamu. Urychlení komplexace je  možné připojením vhodných pendantních ramen, jako je geminální bis(fosfinátová) skupina, jež je schopna velmi rychle komplexovat kovové ionty již při velmi nízkém pH. Tento strukturní motiv byl doposud jen velmi málo prozkoumán, je tedy výzvou odhalit vlastnosti této skupiny organofosforových sloučenin. Bylo připraveno několik geminálních amino-bis(fosfinátů) a dále byly studovány jejich acidobazické a koordinační vlastnosti. Na rozdíl od strukturně podobných geminál- ních bis(fosfonátů) nevykazovaly studované sloučeniny afinitu k hydroxyapatitu, běžně používanému modelu kostní tkáně. Získané poznatky byly využity k návrhu a přípravě dvou nových makrocyklických derivátů odvozených od cyklamu. Ligandy (nesoucí jen jedno gemi- nální bis(fosfinátové) nebo geminální fosfino-fosfonátové pendantní rameno) byly připraveny vysoce efektivním postupem. Jejich měďnaté komplexy vznikají extrémně rychle a jsou vysoce termodynamicky stabilní i kineticky inertní. Získané výsledky jsou podpořeny RTG analýzou monokrystalů měďnatých komplexů jednoduchých i makrocyklických ligandů získaných při různém pH. Vzácná kombinace jednoduché syntézy, velmi rychlé komplexace měďnatých iontů, vysoké termodynamické stability i kinetické inertnosti komplexů, a také jejich nízké afinity ke kostní tkáni, předurčuje tyto cyklamové ligandy k aplikaci v nukleární medicíně.
Abstract v angličtině:
Abstract Slow complexation is one of the major limitations of current macrocyclic chela- tors utilized in nuclear medicine for complexation of metal radionuclides. This property can be  improved by ligand design. Among metal radioisotopes, the copper ones (e.g. 60Cu, 61Cu, 62Cu, 64Cu and 67Cu) have become commonly available in recent years and cyclam-derived ligands are the most suitable ligands for Cu2+ complexation. To alter the complexation rate, bis(phosphinic acid) group is promising unit as it is able to complex metal ions in acidic solu- tions. However, geminal bis(phosphinates) represent poorly studied group of compounds and, thus, it is challenging to uncover their properties. Several simple amino-bis(phosphinates) were synthesized and its acid-base and coordi- nation properties were studied. Unlike structurally similar geminal bis(phosphonates), the title compounds showed negligible adsorption onto hydroxyapatite (commonly used model of bone tissue). The obtained knowledge dealing with geminal bis(phosphinates) was utilized in synthe- sis of two novel cyclam derivatives. The ligands (bearing either one geminal bis(phosphinate) or  one geminal phosphino-phosphonate pendant arm) were synthesized by highly efficient procedure. The corresponding Cu2+ complexes are formed with very high rates and show high thermodynamic stability. The results are supported by X-ray structures of complexes of both simple and macrocyclic ligands obtained at various pH. Rare combination of simple ligand synthesis, very fast Cu2+ complex formation, high thermodynamic stability, extraordinary kinetic inertness and low bone tissue affinity predes- tinates these cyclam derivatives to be used as chelators for copper radioisotopes in nuclear medicine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš David 14.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš David 389 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš David 392 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš David 2.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Bohumír Grüner, CSc. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 930 kB