velikost textu

Ekologie chování gekončíka nočního (Eublepharis macularius)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekologie chování gekončíka nočního (Eublepharis macularius)
Název v angličtině:
Behaviour and ecology of leopard geckos (Eublepharis macularius)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jitka Jančúchová Lásková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Jiří Moravec, CSc.
doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Id práce:
84458
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V průběhu evoluce přírodní výběr selektuje jedince, kteří volí tu nejlepší strategii pro přežití a největší reprodukční úspěch. Z evolučního hlediska hraje hybridizace významnou roli v procesu speciace. Zvolení vhodné antipredační strategie vzrůstá šance jedince na přežití. Ve své dizertační práci jsem se zabývala těmito dvěma tématy a jejich vlivu na fitness u gekončíka nočního (Eublepharis macularius, Eublepharidae). Oproti jiným skupinám obratlovců je záznamů o hybridizaci a jejím vlivu na fitness (fertilitu, přežívání) hybridů u ještěrů málo, ačkoliv hybridizují i geneticky vzdálené druhy. Efekt hybridizace na fitness byl studován u dvou druhů gekončíků (E. macularius a E. angramainyu). Zda jsou ochotni se křížit s cizím druhem a jaký to má dopad na fitness hybridů. Podobně byli studovány u geneticky příbuznějších forem komplexu druhů kolem E. macularius případné prekopulační omezení a výhody a ztráty spojené s hybridizací. Analýza dat ukázala, že ještěři hybridizují i mezi velmi fylogeneticky vzdálenými druhy a dokonce jsou „úspěšnější“ než ptáci nebo želvy. Překvapivě se v naší studii neprokázal vztah mezi genetickou vzdáleností rodičovských druhů a sterilitou anebo neživotaschopností hybridů. Alespoň částečná fertilita F1 hybridů a tok genů se vyskytoval i u hybridizací mezi geneticky nejvzdálenějšími rodičovskými druhy. Zjistili jsme, že nejsou vytvořeny dostatečné prekopulační zábrany, které by bránily jak mezidruhové, tak vnitrodruhové hybridizaci. Významné bylo zjištění, že mezidruhové křížení druhů E. angramainyu a E. macularius je prvním záznamem o křížení u druhů s teplotně určeným pohlavím (TSD) u ještěrů. Zároveň patří k hybridizaci mezi geneticky nejvzdálenějšími druhy ještěrů ve srovnání s dostupnou literaturou. Na základě morfologických analýz a analýzy zbarvení se liší jak rodičovské druhy E. angramainyu a E. macularius, ale také jejich F1 hybridi. Druh E. angramainyu roste pomaleji a větší velikosti dosáhne díky delšímu období exponenciálního růstu. F1 hybridi jsou životaschopní a fertilní a introgrese je umožněna díky zpětnému křížení. Mezidruhoví hybridi, s výjimkou F2 hybridů, nemají žádná poškození a ani horší životaschopnost nebo růst. Na základě toho lze očekávat, že ještěři hybridizují častěji, a i mezi geneticky rozdílnějšími druhy, než se dodnes ví. Podařilo se nám zdokumentovat změny antipredační strategie v průběhu ontogeneze u druhu E. macularius. Zatímco mláďata odrazují predátora vokalizací, dospělci utíkají a mají výhodu z kryptického zbarvení.
Abstract v angličtině:
Abstract During evolution, the natural selection favours individuals with the best survival strategy and the highest reproductive success. From the evolutionary point of view, hybridization plays an important role in the process of speciation. Avoiding predators by choosing the most appropriate antipredator strategy increases the animal’s chances of survival as well. Studying fitness consequences of hybridization and predation in Eublepharis macularius (Eublepharidae) was the main objective of this theses. Compared to other vertebrate groups, the reliable records on hybridization and its effect on the hybrid’s fitness (fertility, survival) in lizards are scarce, despite their ability to hybridize between genetically distant species. These effects were examined in two species of eyelid geckos (E. macularius and E. angramainyu). We aimed to discover whether they were willing to hybridize with a heterospecific species and how the fitness of the hybrids would be affected. Similarly, were studied more genetically related forms of E. macularius species complex, the potential precopulatory barriers, and fitness cost of this hybridization. Analysis of published data has shown that the lizards hybridize between very phylogenetically distant species and are even "more successful" than birds or turtles. Surprisingly, we didn’t prove relationship between the genetic distances of parental species and the sterility or unviability of hybrids. The F1 hybrids were typically at least partially fertile and the genetic introgression was possible. The sufficient precopulatory barriers to prevent both the interspecies and the intraspecies hybridizations were not found. Significant was the finding that the interspecific hybridization between the E. angramainyu and E. macularius was the first record of crossing the species with temperature-dependent sex determination (TSD) in lizards. At the same time, this cross belongs to the hybridization between genetically most distant species in lizard compared with the available literature. Analyses of morphometric and colour traits confirmed the phenotypic distinctiveness of both parental species of E. angramainyu and E. macularius, as well as their F1 hybrids. E. angramainyu species grew more slowly and the larger size was attained by a longer period of exponential growth. I demonstrated that F1 hybrids were viable and fertile and the introgression might be enabled via backcrossing. The interspecific hybrids, except for F2 generation, displayed neither malformations nor reduced survival or growth. Based on these findings, the lizards can be expected to hybridize more frequently and even between more genetically distinct species than what has been known. Finally, optimal antipredator strategy changes over ontogeny were documented in E. macularius, as juveniles deter a predator by vocalization, while the adults rather escape and benefit from their cryptic colouration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Jančúchová Lásková, Ph.D. 9.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jitka Jančúchová Lásková, Ph.D. 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Jančúchová Lásková, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Jančúchová Lásková, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jitka Jančúchová Lásková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Landová, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Moravec, CSc. 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 421 kB