velikost textu

STANOVENÍ RESUSPENDOVATELNÉ FRAKCE VE VZORCÍCH PŮD A POULIČNÍHO PRACHU S VYUŽITÍM RESUSPENZNÍ KOMORY

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
STANOVENÍ RESUSPENDOVATELNÉ FRAKCE VE VZORCÍCH PŮD A POULIČNÍHO PRACHU S VYUŽITÍM RESUSPENZNÍ KOMORY
Název v angličtině:
Resuspension chamber as a tool for determination of resuspendable fraction of soil and street dust
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Civiš, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc.
RNDr., Ing. Michal Střižík, Ph.D.
Id práce:
84433
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (P1601)
Obor studia:
Aplikovaná a krajinná ekologie (XAPLEK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
resuspense, aerosol, prach,
Klíčová slova v angličtině:
fugitive dust, resuspension, aerosol
Abstrakt:
Byla vytvořena cylindrická resuspenzní komora (V=0.437 m3, S=0.35 m2, S/V=8.38) sloužící k rozptylu vzorků půd a různých druhů prachů a jejich následnému studium z hlediska početního a hmotnostního zastoupení aerosolových částic, které mohou mít vliv na koncentraci atmosférického aerosolu. Byl proveden odběr vzorků hnědého uhlí, elektrárenského popílku, energosádrovce a skrývkových zemin v severočeském hnědouhelném dole Libou. Jednotlivé vzorky byly pneumaticky rozptylovány v objemu komory za definovaných teplotně vlhkostních podmínek (20°C and relativní vlhkost (RH) 50 %). Ze získaných distribucí byly vytvořeny průměrné velikostní distribuce počtu a hmoty částic pomocí APS (Aerodynamic Particle Sizer). Ze všech studovaných vzorků mají elektrárenský popílek a hnědé uhlí odebrané na důlních komunikacích pravděpodobně největší potenciální vliv na koncentraci atmosférického aerosolu v dané lokalitě. Dále byly provedeny Dále byly provedeny gravimetrické analýzy pomocí HI (Harvard Impactor) a SCI (Sioutas Cascade Impactor) u hnědého uhlí a elektrárenského popílku. Popílek obsahuje větší procentuální zastoupení jemných částic než hnědé uhlí. Filtry s deponovaným popílkem byly následně analyzovány pomocí elektronového mikroskopu a výsledky ukázaly na prvkové odlišnosti jednotlivých velikostních frakcí. Frakci PM10 dominoval mullit, PM2.5 pak obsahovala sulfidy, pyrity, pyrhotiny a polytypy sulfidu. PM1 pak dominovalo křemenné sklo.
Abstract v angličtině:
A purpose-built cylindrical resuspension chamber (V=0.437 m3, S=0.35 m2, S/V=8.38) was used for the dispersion of samples of soil and various kinds of dust. The samples were studied from the point of view of the number and mass distribution of aerosol particles which could affect the concentration of atmospheric aerosol. The samples were taken from lignite, power plant flue ash and from overburden soil in the North Bohemian surface mine Nastup. The individual samples were pneumatically dispersed inside the chamber under defined temperature-humidity conditions (20°C and relative humidity (RH) 50 %). An APS (Aerodynamic Particle Sizer) processing provided us with average size distributions of particle mass and number. Lignite and flue ash probably have the greatest potential impact on the concentration of atmospheric aerosol in the studied locality. The amount of the resuspended mass of the samples varied between 0.001 % (overburden soil) and 0.32 % (mine road). The lignite and flue ash samples were then analyzed by gravimetric methods using the HI (Harvard Impactor) and the SCI (Sioutas Cascade Impactor). The flue ash contained higher amounts of fine particles than the lignite. Subsequent chemical analysis by electron microscope of the filters with deposits of power plant flue ash showed that the PM2.5 fraction had the highest content of sulphur, and PM10 was dominated by Si. From the mineralogical point of view, the PM10 fraction was closest to mullite, the PM2.5 fraction contained sulphides, pyrites, pyrrhotites and polytypes of sulphide. The PM1 fraction was dominated by Quartz glass. The 2.5-1 μm and 0.5-0.25 μm fractions were dominated by Si and S respectively.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Civiš, Ph.D. 8.36 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Martin Civiš, Ph.D. 20.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Civiš, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Civiš, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr., Ing. Michal Střižík, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 474 kB