velikost textu

Globální města v systému letecké dopravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Globální města v systému letecké dopravy
Název v angličtině:
Global cities in the air transport system
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Hampl
Vedoucí:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Vondráčková
Id práce:
84429
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (M1301)
Obor studia:
Učitelství VVP pro SŠ geografie - historie (UZD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
globální města, letecká doprava, přepravní výkony, letecká konektivita
Klíčová slova v angličtině:
global cities, air transport, transportation outputs, airline connectivity
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá významem globálních měst pro síť mezinárodní letecké dopravy. V úvodní části práce jsou uvedeny a popsány významné klasifikace globálních měst a následně je na základě tří vybraných žebříčků globálních měst sestaven pracovní žebříček globálních měst. Následující kapitola je věnována systému letecké dopravy a vymezení hlavních leteckých uzlů v jednotlivých světových regionech. Poté následuje kapitola, ve které je provedena analýza přepravních výkonů letišť globálních měst, analýza tempa růstu letišť globálních měst v letech 2004 – 2008 podle ekonomické vyspělosti států, v nichž leží a identifikace skupiny faktorů, které mají největší vliv na přepravní výkony letecké dopravy v rámci globálních měst. V poslední kapitole prostřednictvím analýzy letecké konektivity globálních měst jsou vybraná globální města seřazena podle jejich propojenosti v rámci letecké sítě. Závěry práce potvrdily, že globální města mají velký význam pro síť mezinárodní letecké dopravy.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis „Global cities in the air transport system“ is focused on the importance of global cities for the international airline network. The first chapter defines significant clasification of the global cities and subsequently, the operational ranking is created based on the three selected rankings of global cities. Second chapter is dedicated to the system of air transport and also defines the main air transport hubs in particular world regions. Following chapter analyses transportation outputs of the airports of global cities and its growth in years 2004 – 2008 based on the economic level of each state. It also identifies factors that have the highest influence on the air transport outputs within the frame of global cities. In last chapter, the selected global cities are ranked by their connectivity within airline network based on the results of analysis of airline connectivity of global cities. In the conclusions the importance of the global cities for international airline network is summarised.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Hampl 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Hampl 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Hampl 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Vondráčková 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB