velikost textu

Industrial upgrading and regional development - Czech automotive industry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Industrial upgrading and regional development - Czech automotive industry
Název v češtině:
Průmyslový upgrading a regionální rozvoj: Český automobilový průmysl
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
prof.dr. hab. Boleslav Domański
Konzultant:
prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Id práce:
84425
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
průmyslový upgrading, regionální rozvoj, automobilový průmysl, Česko
Klíčová slova v angličtině:
industrial upgrading, regional development, auto industry, Czechia
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce vychází z perspektivity globálních hodnotových řetězců a globálních produkčních sítí, které poskytují vhodný konceptuální rámec pro analýzu pravděpodobnosti delokalizace a intenzity průmyslového upgradingu. Průmyslový upgrading je považován za nezbytnou podmínku udržení konkurenceschopnosti vyspělých zemí, které čelí růstu cen výrobních faktorů. V první části práce se autor zabývá otázkou, které obory zpracovatelského průmyslu Česka jsou nejvíce ohroženy přesunem výroby do zahranič í a zda dochází ke koncentraci mezinárodně mobilních, nákladově orientovaných investic v zaostávajících regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti a dostupnými investičními pobídkami. V druhé části byla pro období 1998-2006 měřena intenzita upgradingu široce vymezeného automobilového průmyslu Česka, jakožto nosného oboru české ekonomiky. Cílem bylo zjistit, zda byly firmy v automobilovém průmyslu Česka schopny inovovat a modernizovat své výrobní kapacity pro udržení konkurenceschopnosti navzdory rostoucím nákladům i poklesu poptávky v krizovém období 2008-2009. Vzhledem k nadměrné orientaci české ekonomiky na automobilový průmysl byly očekávány významné dopady na vývoj regionálního vzorce nezaměstnanosti. Pro tyto účely byly vytvořeny dvě unikátní databáze mikrodat, založených na ročních podnikových výkazech Českého statistického úřadu. Pro účely analýzy rizika delokalizace byla použita databáze 692 firem nad 100 zaměstnanců v zahraničním vlastnictví ve zpracovatelském průmyslu (pro rok 2004). Pro měření intenzity upgradingu a dopadu krize na nezaměstnanost byla využita databáze 490 podniků nad 20 zaměstnanců v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, která čerpala mj. i z 274 dotazníků z roku 2009. Všechny články byly založené na statistické analýze výše uvedených dat. Většina pracovních míst ohrožených delokalizací byla identifikována nikoli v low-tech oborech, ale v medium- high-tech dodavatelských oborech automobilového průmyslu. Nebyl potvrzen signifikantní trend soustředění mezinárodně mobilních firem do ekonomicky zaostávajích regionů – s výjimkou vyšší koncentrace „nomádských“ závodů v periferních okresech Plzeňského a Karlovarského kraje v blízkosti německých hranic. Navzdory extenzivnímu charakteru růstu automobilového průmyslu Česka v letech 1998-2006 byl zaznamenán intenzivní průmyslový upgrading ve skupině firem v českém i zahraničním vlastnictví. Kontinuální procesní upgrading posunul kvalitu, spolehlivost i produktivitu práce automobilového průmyslu Česka na úroveň srovnatelnou se západoevropským automobilovým průmyslem. V období krize 2008-2009 vykázal český automobilový průmysl překvapivě vysokou odolnost a lokalizační stabilitu, neproměnil tradiční regionální vzorec nezaměstnanosti v Česku. Nebyla nalezena souvislost mezi postavením firmy v hodnotových řetězcích a náchylností ke kolektivnímu propouštění zaměstnanců. Ve skupině dodavatelů třetího řádu, zaměřených na výrobu náročnou na pracovní sílu, bylo zaznamenáno více případů firemních bankrotů a uzavření výrobních závodů. Funkční upgrading byl navzdory vysoce selektivnímu charakteru identifikován jako nejvýznamnější proces, na základě něhož se mohou regiony Česka posunout na vyšší příčky hodnotových řetězců automobilového průmyslu EU. Hlavní odlišností automobilového průmyslu Česka od evropského jádra je výrazně nižší koncentrace center výzkumu a vývoje a obecně strategických funkcí, které vytvářejí vyšší přidanou hodnotu. Na základě statistické analýzy vývoje kapacit výzkumu a vývoje bylo však zjištěno, že se automobilový průmysl Česka vymanil z periferní pozice středoevropských zemí a přiblížil se zemím na semiperiferii evropského automobilového průmyslu – Španělsku, Belgii a Rakousku. Klíčová slova: průmyslový upgrading, regionální rozvoj, automobilový průmysl, výrobní sítě, hodnotové řetězce, delokalizace, lokalizační inercie, Česko, střední Evropa Abstract This dissertation thesis draws on global value chains and global production networks perspective in order to analyze and measure the probability of international relocation of production and the intensity of industrial upgrading. Continuous industrial upgrading may be regarded as vital precondition for higher-cost countries to maintain their competitiveness face- to-face increasing costs of production factors. In the first part, the author asked which manufacturing industries in Czechia are the most threatened by relocation of production activities to lower-cost countries and if the cost- oriented “nomadic“ investments are concentrated in economically less developed regions with high unemployment rate and available investment incentives. In the second part, the author measured the intensity of industrial upgrading in the broadly defined Czech automotive industry since 1998, which is considered a key branch of the Czech economy. The question was whether the Czech-based automotive firms were able to upgrade their production activities in order to maintain competitiveness despite rapidly growing production costs and falling demand during the EU automotive industry crisis in 2008-2009, so that significant impacts on the traditional regional pattern of unemp loyment in Czechia were expected. Two unique databases based on the data of the Czech Statistical Office were constructed: the database of 692 foreign-owned manufacturing firms with 100 and more employees (2004) for the analysis of manufacturing location inertia; moreover, the database of 490 Czech-based plants employing more than 20 workers that were part of the automotive value chain in 2006 for measuring the intensity of industrial upgrading. This database included also results of the questionnaire survey among 274 Czech-based automotive firms. All published papers used statistical analyses to measure either the probability of international relocation, the intensity of industrial upgrading or the position in the production network. The majority of jobs threatened by relocation were not found in low-tech industries, but in medium- high- tech supplying industries of internally heterogenous automotive value chain. No significant trend towards the concentration of nomadic firms into economically lagging districts was found – except for higher representation of nomadic plants in peripheral areas of Plzeňský and Karlovarský region near the German borders. Despite the extensive FDI-driven character of growth in the Czech automotive industry between 1998 and 2006, significant processes of industrial upgrading were identified in both domestic and foreign-owned firms. Continous process upgrading increased quality, reliability and labor productivity to levels comparable with the Western European automotive industry. Therefore, during crisis the Czech-based automotive industry exhibited surprisingly high resistence and strong location inertia when facing rapidly falling demand. The 2008- 2009 automotive industry crisis did not significantly alter the traditional regional pattern of unemployment in Czechia. No clear relation between a firm’s position in the value chain and its propensity to layoff employees was identified. However, in the group of third-tier suppliers oriented on the labor- intensive production bankruptcies/plant closures were more often. Despite its highly selective character, functional upgrading was identified as the vital process through which Czech-based firms and regions can move to the upper parts of the European automotive value chains. What differs Czechia from the EU automotive core is significantly lower concentration of R&D centres and generally strategic functions, generating higher value added. Nevertheless, the statistical analysis revealed that in term of R&D intensity Czechia broke to a certain degree out of the Central European peripheral position and gradually converged to the level of countries in the semi-peripheral position of the EU automotive value – Spain, Belgium and Austria. Key words: industrial upgrading, regional development, automotive industry, production network, value chains, delocalisation, location inertia, Czechia, Central Europe Mgr. Jan Ženka katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 128 43 Albertov 6 Praha 2
Abstract v angličtině:
Abstrakt Disertační práce vychází z perspektivity globálních hodnotových řetězců a globálních produkčních sítí, které poskytují vhodný konceptuální rámec pro analýzu pravděpodobnosti delokalizace a intenzity průmyslového upgradingu. Průmyslový upgrading je považován za nezbytnou podmínku udržení konkurenceschopnosti vyspělých zemí, které čelí růstu cen výrobních faktorů. V první části práce se autor zabývá otázkou, které obory zpracovatelského průmyslu Česka jsou nejvíce ohroženy přesunem výroby do zahranič í a zda dochází ke koncentraci mezinárodně mobilních, nákladově orientovaných investic v zaostávajících regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti a dostupnými investičními pobídkami. V druhé části byla pro období 1998-2006 měřena intenzita upgradingu široce vymezeného automobilového průmyslu Česka, jakožto nosného oboru české ekonomiky. Cílem bylo zjistit, zda byly firmy v automobilovém průmyslu Česka schopny inovovat a modernizovat své výrobní kapacity pro udržení konkurenceschopnosti navzdory rostoucím nákladům i poklesu poptávky v krizovém období 2008-2009. Vzhledem k nadměrné orientaci české ekonomiky na automobilový průmysl byly očekávány významné dopady na vývoj regionálního vzorce nezaměstnanosti. Pro tyto účely byly vytvořeny dvě unikátní databáze mikrodat, založených na ročních podnikových výkazech Českého statistického úřadu. Pro účely analýzy rizika delokalizace byla použita databáze 692 firem nad 100 zaměstnanců v zahraničním vlastnictví ve zpracovatelském průmyslu (pro rok 2004). Pro měření intenzity upgradingu a dopadu krize na nezaměstnanost byla využita databáze 490 podniků nad 20 zaměstnanců v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, která čerpala mj. i z 274 dotazníků z roku 2009. Všechny články byly založené na statistické analýze výše uvedených dat. Většina pracovních míst ohrožených delokalizací byla identifikována nikoli v low-tech oborech, ale v medium- high-tech dodavatelských oborech automobilového průmyslu. Nebyl potvrzen signifikantní trend soustředění mezinárodně mobilních firem do ekonomicky zaostávajích regionů – s výjimkou vyšší koncentrace „nomádských“ závodů v periferních okresech Plzeňského a Karlovarského kraje v blízkosti německých hranic. Navzdory extenzivnímu charakteru růstu automobilového průmyslu Česka v letech 1998-2006 byl zaznamenán intenzivní průmyslový upgrading ve skupině firem v českém i zahraničním vlastnictví. Kontinuální procesní upgrading posunul kvalitu, spolehlivost i produktivitu práce automobilového průmyslu Česka na úroveň srovnatelnou se západoevropským automobilovým průmyslem. V období krize 2008-2009 vykázal český automobilový průmysl překvapivě vysokou odolnost a lokalizační stabilitu, neproměnil tradiční regionální vzorec nezaměstnanosti v Česku. Nebyla nalezena souvislost mezi postavením firmy v hodnotových řetězcích a náchylností ke kolektivnímu propouštění zaměstnanců. Ve skupině dodavatelů třetího řádu, zaměřených na výrobu náročnou na pracovní sílu, bylo zaznamenáno více případů firemních bankrotů a uzavření výrobních závodů. Funkční upgrading byl navzdory vysoce selektivnímu charakteru identifikován jako nejvýznamnější proces, na základě něhož se mohou regiony Česka posunout na vyšší příčky hodnotových řetězců automobilového průmyslu EU. Hlavní odlišností automobilového průmyslu Česka od evropského jádra je výrazně nižší koncentrace center výzkumu a vývoje a obecně strategických funkcí, které vytvářejí vyšší přidanou hodnotu. Na základě statistické analýzy vývoje kapacit výzkumu a vývoje bylo však zjištěno, že se automobilový průmysl Česka vymanil z periferní pozice středoevropských zemí a přiblížil se zemím na semiperiferii evropského automobilového průmyslu – Španělsku, Belgii a Rakousku. Klíčová slova: průmyslový upgrading, regionální rozvoj, automobilový průmysl, výrobní sítě, hodnotové řetězce, delokalizace, lokalizační inercie, Česko, střední Evropa Abstract This dissertation thesis draws on global value chains and global production networks perspective in order to analyze and measure the probability of international relocation of production and the intensity of industrial upgrading. Continuous industrial upgrading may be regarded as vital precondition for higher-cost countries to maintain their competitiveness face- to-face increasing costs of production factors. In the first part, the author asked which manufacturing industries in Czechia are the most threatened by relocation of production activities to lower-cost countries and if the cost- oriented “nomadic“ investments are concentrated in economically less developed regions with high unemployment rate and available investment incentives. In the second part, the author measured the intensity of industrial upgrading in the broadly defined Czech automotive industry since 1998, which is considered a key branch of the Czech economy. The question was whether the Czech-based automotive firms were able to upgrade their production activities in order to maintain competitiveness despite rapidly growing production costs and falling demand during the EU automotive industry crisis in 2008-2009, so that significant impacts on the traditional regional pattern of unemp loyment in Czechia were expected. Two unique databases based on the data of the Czech Statistical Office were constructed: the database of 692 foreign-owned manufacturing firms with 100 and more employees (2004) for the analysis of manufacturing location inertia; moreover, the database of 490 Czech-based plants employing more than 20 workers that were part of the automotive value chain in 2006 for measuring the intensity of industrial upgrading. This database included also results of the questionnaire survey among 274 Czech-based automotive firms. All published papers used statistical analyses to measure either the probability of international relocation, the intensity of industrial upgrading or the position in the production network. The majority of jobs threatened by relocation were not found in low-tech industries, but in medium- high- tech supplying industries of internally heterogenous automotive value chain. No significant trend towards the concentration of nomadic firms into economically lagging districts was found – except for higher representation of nomadic plants in peripheral areas of Plzeňský and Karlovarský region near the German borders. Despite the extensive FDI-driven character of growth in the Czech automotive industry between 1998 and 2006, significant processes of industrial upgrading were identified in both domestic and foreign-owned firms. Continous process upgrading increased quality, reliability and labor productivity to levels comparable with the Western European automotive industry. Therefore, during crisis the Czech-based automotive industry exhibited surprisingly high resistence and strong location inertia when facing rapidly falling demand. The 2008- 2009 automotive industry crisis did not significantly alter the traditional regional pattern of unemployment in Czechia. No clear relation between a firm’s position in the value chain and its propensity to layoff employees was identified. However, in the group of third-tier suppliers oriented on the labor- intensive production bankruptcies/plant closures were more often. Despite its highly selective character, functional upgrading was identified as the vital process through which Czech-based firms and regions can move to the upper parts of the European automotive value chains. What differs Czechia from the EU automotive core is significantly lower concentration of R&D centres and generally strategic functions, generating higher value added. Nevertheless, the statistical analysis revealed that in term of R&D intensity Czechia broke to a certain degree out of the Central European peripheral position and gradually converged to the level of countries in the semi-peripheral position of the EU automotive value – Spain, Belgium and Austria. Key words: industrial upgrading, regional development, automotive industry, production network, value chains, delocalisation, location inertia, Czechia, Central Europe Mgr. Jan Ženka katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 128 43 Albertov 6 Praha 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Ženka, Ph.D. 636 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Jan Ženka, Ph.D. 2.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Ženka, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Ženka, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Jan Ženka, Ph.D. 529 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof.dr. hab. Boleslav Domański 2.74 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 748 kB