velikost textu

Entezopatie a fyzická aktivita u velkomoravské populace (9.-10. století) s přihlédnutím k sociální struktuře a životním podmínkám obyvatelstva.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Entezopatie a fyzická aktivita u velkomoravské populace (9.-10. století) s přihlédnutím k sociální struktuře a životním podmínkám obyvatelstva.
Název v angličtině:
Enthesopathies and physical activity in the Great Moravian population (9th-10th century) with regard to social status and living conditions.
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petra Havelková
Školitel:
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
RNDr. Jiří Macháček, CSc.
Id práce:
84404
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie (P1512)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
entezopatie, Velká Morava, Mikulčice, hrobová výbava, fyzická aktivita, typy činností
Klíčová slova v angličtině:
enthesopathies, Great Moravia, Mikulčice, grave equipment, physical stress, habitual activity
Abstrakt:
ABSTRAKT Hodnocení entezopatií jako ukazatele prodělané pohybové zátěže je v současné době nedílnou součástí antropologie minulých populací. Vznik a výskyt entezopatií je vedle mechanické zátěže ovlivněn mnoha jinými faktory, mezi které patří především věk, různá onemocnění a traumata. Cíle, které řeší předkládaná práce lze rozdělit do dvou základních tematických okruhů. V metodické části jsem testovala dvě metody používané pro hodnocení entezopatií (Crubézy, 1988; Villotte, 2006) a sledovala vliv věku a fyzické zátěže na výskyt entezopatií u dokumentované, kosterní kolekce z Řecka. Hlavním cílem potom bylo vyhodnocení výskytu úponových změn u velkomoravské populace ze sídlištní aglomerace Mikulčice-Valy (9.–10. století) pomocí vybrané metody a následná interpretace dosažených výsledků s přihlédnutím k archeologickým poznatkům o dané lokalitě. Na základě pozorování míry shody mezi opakovanými hodnoceními jsem pro konečné hodnocení využila metodu Villotte (2006). U jedinců z recentní dokumentované kosterní kolekce jsem prokázala vliv věku na výskyt entezopatií. Vliv fyzické aktivity na výskyt entezopatií se nepodařilo prokázat, což je může být důsledkem nízkého počtu studovaných jedinců s manuálním a nemanuálním zaměstnáním. U jedinců z mikulčické sídlištní aglomerace jsem zaznamenala statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými studovanými populačními skupinami (muži/ženy; hrad/zázemí). Nejvyšší výskyt entezopatií vykazovali muži ze zázemí a ženy z hradu. Překvapivý je především vysoký výskyt entezopatií u žen z hradu, což naznačuje, že ženy pravděpodobně nebyly, narozdíl od mužů, privilegovanou vrstvou. Hodnocen byl i výskyt entezopatií u jedinců s odlišnou hrobovou výbavou. Jedinci pochovaní na hradě vykazují nejvyšší výskyt znaku ve skupině s nejbohatší výbavou a ve skupině bez hrobové výbavy. V zázemí jsou nejvíce zatíženi jedinci s běžnou hrobovou výbavou a nejméně změn vykazují nejbohatší jedinci, kteří jsou zatíženi méně než jedinci z hradu. Tyto výsledky mohou být dokladem existence nižší aristokracie v oblasti zázemí. V případě jedinců bez hrobové výbavy je třeba mít na paměti možný vliv nástupu křesťanství a s ním spojené upouštění od pohanských zvyků, mezi něž patří i vkládání milodarů do hrobů. Klíčová slova: entezopatie, Velká Morava, Mikulčice, hrobová výbava, fyzická aktivita, typy činností 6
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The occurrence of enthesopathies is associated with muscle insertion sites and physical activities. The aim of this work is focused on two basic target areas. In the methodical section, I tested two methods of enthesopathy evaluation (Crubézy, 1988; Villotte, 2006) and I monitored the influence of age and physical stress on the incidence of enthesopathies in a documented skeletal collection from Greece. The main aim was then the evaluation of enthesopathies in the Great Moravian population from the settlement agglomeration Mikulčice-Valy (9th–10th century) using the selected method and the subsequent interpretation of the results attained, taking into consideration the archaeological facts relating to the given locality. Based on the observed degrees of concordance between the repeated evaluations, I used Villotte´s method (2006) for final evaluation. I proved the correlation between the prevalence of enthesopathies and age in individuals from a recently documented skeletal collection. I was unable to demonstrate the influence of physical activity on the incidence of enthesopathies. This is apparently due to the small number of individuals with manual and non-manual occupations. In individuals from the Mikulčice settlement agglomeration, I recorded a demonstrable difference between individual population groups. The highest incidence of enthesopathies was demonstrated by males in the hinterland and females from the castle. The most surprising finding is the high prevalence of enthesopathies in females from the castle, which points to the fact that, in contrast to the males, they were not a privileged class. Lateral asymmetry in the incidence of enthesopathies was not demonstrated. The incidence of enthesopathies in individuals with different grave equipment was also evaluated. Individuals from the castle demonstrated the highest incidence of the marker in the group with the richest equipment and in the group completely lacking any equipment. In the hinterland, individuals with common grave equipment and without any equipment were most affected. These results may testify to the existence of a lower aristocracy within the hinterland. In the case of individuals lacking grave equipment, the possible influence of the onset of Christianity and the associated abandonment of pagan traditions, which included the placement of gifts into graves, should be kept in mind. Keywords: enthesopathies, Great Moravia, Mikulčice, grave equipment, physical stress, habitual activity 7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petra Havelková 5.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petra Havelková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petra Havelková 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Macháček, CSc. 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Magdalena Čuříková 699 kB