velikost textu

Příčiny porušování svahů násypů a zářezů komunikačních staveb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příčiny porušování svahů násypů a zářezů komunikačních staveb
Název v angličtině:
The causes of damage of cuts and embankments
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Andrea Pacholíková
Vedoucí:
RNDr. Jan Král
Oponent:
Mgr. Jeroným Lešner
Id práce:
84400
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svah, porušení, komunikační stavby
Klíčová slova v angličtině:
slope,damage,trafic constructions
Abstrakt:
Název bakalářské práce Příčiny porušování svahů násypů a zářezů komunikačních staveb Abstrakt Práce se zabývá problematikou stability svahů zářezů a odřezů komunikací, především příčinami jejich porušování. Jsou zde stručně uvedena území, která jsou v České republice náchylná k sesouvání a popsány nejčastější příčiny porušování svahů. Dále autorka popisuje několik lokalit, kde byly svahové deformace dokumentovány. Jedná se o lokality v České republice a v Maroku. Rozsah deformací a jejich příčiny jsou v práci popsány a dokumentovány fotografiemi.
Abstract v angličtině:
Title The causes of damage of cuts and embankments Abstract This work deals with problems of stability of slopes,trenches, offcuts of communications, especially reasons for their damaging. There are briefly listed areas which are in Czech republic prone to sliding and described most common causes for damages of slopes. Author next describes several location, where were slope deformations documented. These locations are in Czech Republic and Maroco. Extent of deformations and their causes are described in this work and documented with photos.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Pacholíková 3.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Pacholíková 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Pacholíková 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Král 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jeroným Lešner 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jan Boháč, CSc. 234 kB