velikost textu

Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA
Název v angličtině:
Exercise of a trademark right in the territory of the Czech republic and the USA
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Sandra Jiříčková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Id práce:
84350
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
„Právo duševního vlastnictví“ „Ochranná známka“ „Obchodní značka na území USA“ „Výkon práv“
Klíčová slova v angličtině:
„Intellectual Property Law“ „Trademark“ „Trademark in the territory of the USA“ „Enforcement of rights“
Abstrakt:
Abstrakt Smyslem rigorózní práce na téma „Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA“ je přinést souhrnné poznatky na poli ochrany práv duševního vlastnictví v kontextu ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k ochranným známkám a nekalé soutěže, která je přes jedno století uznávaná na základě revize Pařížské úmluvy jako součást průmyslově právní ochrany neboli ochrany práv duševního vlastnictví, a to ve světle národní úpravy, úpravy Společenství a právní úpravy Spojených států amerických.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of the thesis " Enforcement of a trademark rights in the territory of the Czech republic and the USA" is to provide a comprehensive knowledge in the field of intellectual property right protection withi the context of the protection against unauthorized intervention into the trademark protection and in connection with unfair competition, which is over a century recognized under revision of the Paris Convention as a part of the industrial property protection or the protection of intellectual property rights, alltogether in light of national legislation, Community legislation and the legislation of the United States.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Sandra Jiříčková 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Sandra Jiříčková 163 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Sandra Jiříčková 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Růžička, CSc. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB