velikost textu

Právní úprava obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii
Název v angličtině:
Legal regulation of Renewable Energy Sources in the European Union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Flášar
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
84345
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obnovitelné zdroje energie; energetické právo; energetická politika
Klíčová slova v angličtině:
Renewable Energy Sources; Energy law; Energy Policy
Abstrakt:
Abstrakt Právní úprava obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii Tato rigorózní práce má primárně za cíl obsáhnout legislativní úpravu obnovitelných zdrojů energie na úrovni Evropské unie. Obnovitelné zdroje v současné době představují jeden ze základních kamenů ambiciózní energetické politiky v Evropské unii. Komplexní a efektivní právní úprava obnovitelných zdrojů energie, která je jedním ze základních cílů energetické politiky Evropské unie, je v tomto ohledu vzorem a inspirací pro ostatní státy světa. Na podporu obnovitelných zdrojů energie však není možné nahlížet izolovaně, ale je nutné analyzovat i dopady ekonomické, sociální, stejně jako jejich víceznačný vliv na životní prostředí. Je nutné také brát v úvahu rozličné klimatické a ekonomické podmínky jednotlivých členských států a s tím související otázky při integračních tendencích a aplikaci evropské legislativy v této oblasti. V mé práci jsem se snažil detailněji zaměřit i na koncepční a strategické cíle Evropské unie, které se významně promítají i do legislativní úpravy komunitárního práva. Významnou část mé práce jsem věnoval nové směrnici o obnovitelných zdrojích energie, která byla vydána koncem roku 2009, a kterou mají všechny členské státy povinnost implementovat do konce roku 2010. Směrnice 2009/28/ES znamenala svým způsobem revoluční krok v podpoře vyššího využití obnovitelných zdrojů energie. Stala se klíčovou součástí nové energetické politiky, která byla několik let intenzivně připravována v EU. Směrnice prosazuje novou politiku zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu v EU, která by se měla stát vedoucí iniciativou pro zvýšení nezávislosti EU v oblasti energie a boje proti klimatickým změnám. Nastavení závazných národních cílů pro jednotlivé členské státy by mělo pomoci poskytnout jistotou investorům a stejně tak podpořit trvalý rozvoj technologií. Ke splnění závazných cílů bude nutné, aby jak EU, tak členské státy investovaly značné finanční prostředky do výzkumu a vývoje v oblasti technologií pro energie z obnovitelných zdrojů energie. Od členských států se dále očekává, že v prosazování vnitrostátních opatřeních budou spolupracovat s místními a regionálními orgány a šířit informovanost o možnostech vyššího využití obnovitelných zdrojů energie, což by jim mohlo pomoci ke splnění závazných cílů. Podrobněji jsem dále analyzoval právní úpravu obnovitelných zdrojů energie v několika vybraných členských státech Evropské unie, které mají určitým způsobem specifické postavení. Z komparace České republiky, Slovenské republiky a Německa jednoznačně vyplývá, že jednotlivé členské státy nevypracovaly svůj legislativní rámec pro obnovitelné zdroje energie izolovaně, ale v různé míře se inspirovali i u jiných států. Inspirativním státem se ukázalo hlavně Německo, které se dá považovat za průkopníka v oblasti zvyšování podílů obnovitelných zdrojů energie. Jednou z dílčích částí, na které se práce podrobněji zaměřila, je právní úprava biomasy, která patří v současné době mezi nejdiskutovanější obnovitelný zdroj energie, a to primárně vzhledem ke svému vlivu na životní prostředí. Přístup k biomase rozděluje jak laickou a odbornou veřejnost, tak politické představitele na úrovni jednotlivých členských států i na úrovni Evropské unie.
Abstract v angličtině:
Summary Legal regulation of Renewable Energy Sources in the European Union This thesis focuses on the development and current situation of renewable energy sources in a sphere of Energy law. Energy is a key sector in the European Community which becomes increasingly integrated both politically and economically and whose geopolitical responsibilities spread. Renewable energy sources have nowadays a great importance and big volume of legislation highly affects member states of European Union. First Chapter concerns with the development of Renewable Energy policy in European Union. Green and white papers were important among first documents, which laid down the foundation of European Energy law legislation. Kyoto Protocol was significant for European situation with its goal of achieving stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Second Chapter primarily deals with directive 2001/77/EC and directive 2009/28/EC. The directives aim to give a boost to stepping up the contribution of renewable energy sources while respects the principles of the internal market. Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources which establishes a common framework for the use of energy from renewable sources in order to limit greenhouse gas emissions and to promote cleaner transport. Each Member State has a target calculated according to the share of energy from renewable sources in its gross final consumption for 2020. The Directive sets new procedures for the reform of planning and pricing schemes and access to electricity networks. Second chapter also deals with the EU climate and energy package. Package consists of a range of measures adopted by the members of the European Union to fight against climate change. The plan was launched in 2007 after months of tough negotiations between member countries and it was adopted by the European Parliament in 2008. Legal regulation of biomass (including biofuels and biogas) is topic of Chapter Three. Biomass, in order to produce energy, can be converted directly into heat or electricity or into biofuels or biogas. The directive 2009/28/ES included sustainability criteria for biofuels for transport as well as bioliquids in electricity, heating and cooling. Chapter Four explains the relation of renewable energy sources and other European Union policies. It primarily focuses on environmental protection, energy security, the internal market in electricity and gas, use of renewable sources of energy for heating and cooling, combined heat and power, energy performance of buildings and integration of renewable energy sources into electricity grids and the development of Smartgrids. Organizations in the field of renewable energy sources are considered in the fifth Chapter. These organizations promote the widespread and increased adoption and sustainable use of all forms or renewable energy. Organizations also facilitate access to all relevant renewable energy information including technical data and information on legislation. Chapter six concerns legislative measures to promote renewable energy sources in Czech Republic, Slovak Republic and Germany. Germany's renewable energy sector is among the most innovative and successful renewable energy sectors worldwide. The most important legal framework for electricity from renewable sources in Germany is the Act on granting priority to renewable energy sources (EEG). Slovakia is committed to highly improve promoting renewable energy and remove administrative barriers restricting sector of renewable sources. Promoting of the renewable energy from renewable sources is mainly regulated by the Act of 2009 on the promotion of renewable energy sources. The Czech Republic’s legislative framework in relation to renewable energy sources has been strengthened by a new RES Act adopted in 2005. The Czech Republic is currently preparing a new act on promotion of the Renewable Energy sources. New act should primarily focus on the change of business model for promotion renewable energy and implementation of the Directive 2009/28/EC.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Flášar 814 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Petr Flášar 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Flášar 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Flášar 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jana Říhová 81 kB