velikost textu

Athanasius Kircher (1602-1680) a jeho vliv na přírodní filosofii v Českých zemích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Athanasius Kircher (1602-1680) a jeho vliv na přírodní filosofii v Českých zemích
Název v angličtině:
Athanasius Kircher (1602-1680) and his Influence on the Natural Philosophy in the Czech Lands
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Iva Lelková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.
Doc. Jan Janko, CSc.
Id práce:
84337
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Filozofie a dějiny přírodních věd (P6144)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé: Disertační práce mapuje různé úrovně vlivu, který měl barokní polyhistor a jezuita Athanasius Kircher (1602-1680) na vývoj přírodní filosofie v Českých zemích kolem poloviny sedmnáctého století. Jedna z vrstev tohoto vlivu je pozorována v jeho korespondenci s Českými zeměmi ať už se jedná o korespondenci převážně dvorského charakteru, mající za cíl upevnit sociální vztahy vedoucí k finanční a jiné podpoře a získání patrona nebo korespondenci učeneckou sloužící k získávání a výměně informací, přírodně-filosofických zajímavostí a dat z pozorování a experimentů. Mimo vlivu korespondenčního se práce zabývá vlivem diachronickým – tedy způsobem jakým bylo Kircherovo dílo vnímáno v průběhu dějin a také vlivem zamýšleným, který se pokoušel Kircher usměrňovat pomocí své vlastní autobiografie a její distribuce. Další úrovní vlivu, která je v této práci zkoumána je úroveň vlivu ideového a to na příkladu analogie pohybu mořských vod s pohybem tekutin v lidském těle. Srovnáván je zde obraz geokosmu vycházející z Kircherova díla Mundus subterraneus (Amsterodami 1664-1665) a Iter extaticum II (Romae 1657) s díly Kircherových korespondentů jezuitského matematika Theodora Moreta Tractatus physico-mathematicus de aestu maris (Antveripae 1665) a především s dílem vratislavského lékaře, jednoho ze zakladatelů Academia naturae curiosorum a editora prvního lékařského periodika vůbec Philippa Jakoba Sachse von Löwenheim Oceanus Macro-microcosmicus (Vratislaviae 1664), které reflektuje objev velkého krevního oběhu Williama Harveye. Na základě srovnání Kircherova a Sachsova díla dochází také k analýze různých typů analogie, kterou oba autoři používají a tím i ke konstatování fluidnosti hranic epistém. Kircherův vliv na přírodní filosofii v Českých zemích byl nepopiratelně významný, mnohovrstevnatý a zároveň odlišný v závislosti na vzdálenosti od Kircherových korespondenčních center, jak se tato práce pokusila dokumentovat.
Abstract v angličtině:
Resumé: The dissertation deals with various layers of influence that Athanasius Kircher and his work had on the development of natural philosophy in the Czech lands around the half of the seventeenth century. It is possible to observe one such layer of this influence in his correspondence with the Czech lands, which often had patronage seeking character but was also a source of natural philosophic knowledge, observations and interests. Besides the correspondence influence, a diachronic influence and changing evaluation of Athnasius Kircher´s work in the course of time is explored in one chapter. Another chapter introduces his own autobiography, which provides evidence of Kircher’s conscious effort to shape the opinion of his person and his work to be made by his contemporaries and next generation of scholars. The last layer of influence being in focus of this work regards the influence of ideas based on an analogy between the movement of sea waters and movement of fluids in human body. Kircher’s ideas on geocosmos expressed in his Mundus subterraneus (1664-1665) and Iter extaticum II (1657) are compared with the work of his correspondent, physician from Wroclaw and editor of the first medicine journal, Philipp Jacob Sachs von Löwenheim´s Oceanus macro-microcosmicus (1664). Sachs reflects William Harvey’s discoveries of blood- circulation in his work. Both authors use the analogy between the sea waters movement and movement of fluids in human body in different ways, which leads to the analysis of Aristotelic and Platonic approach to analogy in their works and question of shift of renaissance episteme to modern. The dissertation demonstrates that Kircher’s influence on the natural philosophy in Czech lands had undeniably significant impact and it appeared diverse in its expressions. A hypothesis is proposed in the conclusion of the dissertation that the nature of Kircher’s influence was changing with the distance from centers of his correspondence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Lelková, Ph.D. 2.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Lelková, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Lelková, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Jan Janko, CSc. 310 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 713 kB