text size

Littering v obchodních centrech Prahy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Littering v obchodních centrech Prahy
Titile (in english):
Littering in shopping malls in Prague.
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jana Hrstková
Supervisor:
Ing. Libuše Benešová, CSc.
Opponent:
Ing. Zdenka Kotoulová
Thesis Id:
84301
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute for Environmental Studies (31-550)
Study programm:
Chemistry (B1407)
Study branch:
Environmetal Chemistry (BCHZP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
16/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
literring, obchodní centra, litter, odpad
Keywords:
littering, schoping mall, litter, waste
Abstract (in czech):
Abstrakt V oblasti odpadů se dnes do popředí zájmu dostává problematika volně pohozeného odpadu, tzv. litter. O litteringu hovoříme v souvislosti uličních smetků odhozených na místech pro ně nevyhraněném, které znamenají estetický problém na veřejných plochách. Prvním krokem při prevenci a řešení problematiky volně pohozených odpadů by měla být analýza odpadů. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou volně pohozených odpadů v obchodních centrech. Pro studii bylo vybráno pět obchodních center v Praze. Obchodní centra se mezi sebou lišila plochou, polohou obchodního centra a dopravní dostupností. V každé metropoli byly odpady vysbírány ve všech společných prostorách centra a krytých parkovištích, pokud dané obchodní centrum kryté parkoviště mělo. V každém obchodním centru byl sběr proveden třikrát pokaždé v jinou denní dobu. Sebraný odpad byl roztřízen do několika materiálových skupin, následně byl zvážen. Nejvíce volně pohozeného odpadu bylo nalezeno v obchodním centru Nový Smíchov, ovšem po přepočtu na plochu 1km2 bylo největší množství odpadu zaznamenáno v centru Arkády Pankrác. Největší zastoupení měl papír, následoval plast a cigaretové nedopalky. Pro hodnocení litteringu je třeba definovat metodiku sběru odpadu. Nezbytný je přepočet získaných údajů na jednotku plochy, aby bylo možné srovnání s jinými studiemi. Významnou roli hraje velikost sbíraného odpadu. Množství odpadu je dáno několika faktory, z nichž některé nelze ovlivnit.
Abstract:
Abstract In the area waste is now getting to the forefront the issue of free discarded waste, so- called litter. Littering talking about in the context of street sweepings discarded in neutral places for them to represent an aesthetic problem in public areas. The first step in preventing and solving the problems thrown open waste should be an analysis of the waste. This thesis deals with the problem loosely thrown in the waste business centers. For the study were selected and five shopping malls in Prague. Shopping center varies different area, location and accessibility. Each business center wastes were collected in the center of all common areas and covered car parks, where the trade center underground parking lot had. Each shopping mall has been collecting conducted three times each at different times. Collected waste was categorized into several groups of material, which was subsequently weighed. Most litter was found in the shopping center Nový Smíchov, but after calculating the area of the one square kilometer was the largest amount of waste reported in Arkády Pankrác. The largest representation of the papers followed by plastic and cigarette butts. To assess Littering is necessary to define the methodology of collecting waste. Essential is the conversion of the data per unit area, to allow comparison with other studies. The important role played by the size of the waste collected. The amount of waste is due to several factors, some of which can not influence.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jana Hrstková 1.45 MB
Download Abstract in czech Bc. Jana Hrstková 82 kB
Download Abstract in english Bc. Jana Hrstková 116 kB
Download Supervisor's review Ing. Libuše Benešová, CSc. 24 kB
Download Opponent's review Ing. Zdenka Kotoulová 100 kB
Download Defence's report 333 kB