velikost textu

Faktory ovlivňující variabilitu v reakcích sýkor (Paridae) vůči nové a aposematické kořisti.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující variabilitu v reakcích sýkor (Paridae) vůči nové a aposematické kořisti.
Název v angličtině:
Factors influencing variability i behaviour towards novel and aposematic prey in tits (Paridae)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Dana Adamová, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Ph.D.
Id práce:
84273
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Explorace, neofobie, aposematismus, personalita, Paridae
Klíčová slova v angličtině:
Exploration, neophobia, aposematism, personality, Paridae
Abstrakt:
Abstrakt U sýkor z čeledi Paridae byla zjištěna mezidruhová i vnitrodruhová variabilita v reakcích vůči nové a aposematické kořisti. Tato disertační práce se zabývá různými faktory, které mohou přístup k nové a aposematické kořisti u sýkor ovlivňovat. V několika experimentech rozdělených do přiložených prací jsme testovali, jaký vliv na přístup ptačích predátorů k nové a aposematické kořisti mohou mít rozdíly v jejich exploračním chování, neofobii, potravním konzervatizmu, personalitě, věku a zkušenosti nebo jejich schopnosti učení a generalizace. U dvou vzdálených populací sýkor koňader (Parus major) jsme zjistili stejnou míru exploračního chování a různou míru neofobie. Vyšší míra neofobie u finské populace sýkor však neměla vliv na jejich přístup k nové kořisti. Sýkory koňadry z Finska se však od sýkor koňader z Čech lišily v reakcích vůči aposematické kořisti. Finská populace sýkor napadala aposematickou ruměnici (Pyrrhocoris apterus) více než populace sýkor ze středních Čech. Tento rozdíl byl způsoben chybějící zkušeností finské populace s aposematickou kořistí z přírody. Dále nás zajímalo, zda je možné prostřednictvím pozitivní zkušenosti s různou potravou snížit neofobii k nové a aposematické kořisti u mláďat tří druhů sýkor z čeledi Paridae (sýkory koňadry Parus major, sýkory uhelníčka Periparus ater, sýkory modřinky Cyanistes caeruleus). Neofobie vůči nové a aposematické kořisti se snížila u sýkor koňader a také u sýkor uhelníčků, sýkory modřinky však projevovaly stále stejně vysokou míru vrozené opatrnosti vůči nové a aposematické kořisti bez ohledu na jejich předchozí zkušenost. U sýkor koňader pocházejících z linií selektovaných na opačný typ personality jsme zjišťovali, zda má věk jedince a typ personality vliv na přístup k aposematické kořisti. Ukázalo se, že rozdíly v přístupu naivních sýkor koňader k aposematické kořisti jsou u jednotlivých typů personalit v průběhu života konzistentní, mění se však způsob a intenzita projevované reakce. Vysoká míra počáteční opatrnosti u dospělých, z chovů pocházejících jedinců, může být ovlivněna jejich chybějící zkušeností s explorací různých podnětů nebo/a absencí zkušenosti s nedostatkem potravy. Dále nás zajímalo, jaký vliv může mít iridescentní zbarvení australské ploštice Tectocoris diophthalmus na averzivní učení a generalizaci u mláďat a dospělých sýkor koňader. Obě věkové kategorie sýkor se naučily iridescentně zbarvené kořisti vyhýbat a zkušenost generalizovat na jiný iridescentně zbarvený typ této kořisti. Z našich výsledků vyplývá, že iridescentní zbarvení je důležitou součástí výstražné signalizace ploštic. Tato disertační práce svými výsledky přispívá nejen k pochopení psychologie predátorů, jejich mezidruhové i vnitrodruhové variability v reakcích vůči nové a aposematické kořisti, ale také k samotnému pochopení vznilu a evoluce výstražného zbarvení u hmyzu.
Abstract v angličtině:
Abstract Inter-specific and intra-specific variation in reactions towards novel and aposematic prey was found in several species of tits (Paridae). This Ph.D. thesis is focusing on various factors influencing reactions towards novel and aposematic prey in three European species of tits. We tested differences in exploration behaviour, neophobia, dietary conservatism, personality, age and experience as well as ability of avoidance learning and generalisation. We found no difference in exploration behaviour and in reaction towards novel prey in two different populations of great tits (Parus major). But the birds from the Finnish population were more neophobic than Czech birds, but they attacked aposematic firebug (Pyrrhocoris apterus) more often and faster than Czech birds. The difference can be explained by a different experience with local aposematic prey communities. Than we studied initial wariness in naive juveniles of great tits (P. major), coal tits (Periparus ater) and blue tits (Cyanistes caeruleus), and we tested how the initial wariness towards novel and aposematic prey can be deactivated by experience with palatable prey. Great tits and coal tits from experienced groups significantly decreased their neophobia towards both types of prey while blue tits did not change their strongly neophobic reactions. We also discussed factors constraining rapid neophobia deactivation in blue tits. In next part of this Ph.D. thesis we asked whether the personality differences in reaction towards aposematic prey in great tits artificially selected for two distinct personality lines (fast and slow explorers) are consistent across time and how the age of the birds can affect their reactions. We found differences in reaction towards aposematic firebug in two age categories of naive great tits. Adult great tits showed stronger initial wariness towards aposematic prey than juveniles, which might be caused by the laboratory conditions with unlimited food supply and restricted variety of food types. But the individual differences in reaction of great tits towards aposematic firebug were shown to be consistent across time. And finally we tested whether the iridescent coloration of Australian bug Tectocoris diophthalmus affects avoidance learning and generalisation of adults and juveniles of great tits. Both age categories of tested birds learned to avoid iridescent bugs and they also generalized the experience to different type of iridescent coloured bug. These results suggest iridescent coloration and patterning can be an effective aposematic signal. The outputs of this Ph.D. thesis contribute to understanding of predator psychology, its inter- and intra-specific variability in reactions towards novel an aposematic prey as well as to understanding of origin and evolution of the aposematic signal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dana Adamová, Ph.D. 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dana Adamová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dana Adamová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Šálek, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 397 kB