velikost textu

Syntéza izotopově značeného ketaminu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza izotopově značeného ketaminu
Název v angličtině:
Synthesis of isotopically labeled ketamine
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Stuchlíková
Vedoucí:
doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc.
Oponent:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Id práce:
84264
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
syntéza ketaminu, ketamin, N-desmethylketamin, nor-ketamin, izotopově značený ketamin
Klíčová slova v angličtině:
synthesis of ketamine, ketamine, N-desmethylketamine, nor-ketamine, isotopically labeled ketamine
Abstrakt:
ABSTRAKT V této diplomové práci byl syntetizován izotopově značený ketamin. Používá se v humánní medicíně i ve veterinární sféře. Má velmi široké spektrum farmakologických účinků: anestetický, analgetický, halucinogenní, bronchodilatační, kardiovaskulární a antidepresivní, který je v současné době ve výzkumu. Nejdříve byl syntetizován prekurzor ketaminu, N-desmethylketamin, který byl následně označen deuteriem, tritiem a uhlíkem 14. Pro zjištění identity byly použity metody hmotnostní spektrometrie a nukleární magnetická rezonance. KLÍČOVÁ SLOVA syntéza ketaminu, ketamin, N-desmethylketamin, nor-ketamin, izotopově značený ketamin
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In this work were synthesized ketamine isotopomers. Ketamine is used in human medicine and veterinary sectors. It has very broad spectrum of pharmacological effects: anesthetic, analgesic, hallucinogenic, bronchodilator, cardiovascular and antidepressive, which is currently in the research. At first was synthesized precursor of ketamine, N- desmethylketamine which was subsequently labeled the deuterium, tritium and carbon- 14. For the determination of purity and identity mass spectrometry and nuclear magnetic resonance spectroscopy were used. KEY WORDS synthesis of ketamine, ketamine, N-desmethylketamine, nor-ketamine, isotopically labeled ketamine, deuterium, tritium, carbon-14.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Stuchlíková 448 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Stuchlíková 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Stuchlíková 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB