velikost textu

Pre-clinical model of acute promyelocytic leukemia:/study of the anti-leukemic effect induced by ATRA and DNA vaccination

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pre-clinical model of acute promyelocytic leukemia:/study of the anti-leukemic effect induced by ATRA and DNA vaccination
Název v češtině:
Preklinický model akutní promyelocytární leukemie: studium anti-leukemického efektu vyvolaného pomocí ATRA a DNA vakcinace
Název v angličtině:
Pre-clinical model of acute promyelocytic leukemia: study of the anti-leukemic effect induced by ATRA and DNA vaccination
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Kateřina Pokorná, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Petr Stöckbauer, CSc.
Laurent Degos
Id práce:
84254
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Imunologie (P1517)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
APL, myší model, DNA vakcinace, imunitní odpověď, minimální residuální choroba
Klíčová slova v angličtině:
APL, animal model, DNA vaccination, immune response, minimal residual disease
Abstrakt:
DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 POKORNÁ Abstrakt Pro naše studie jsme využili dobře charakterizovaný transgenní myší model akutní promyelocytární leukémie (APL), který odráží lidskou APL ve svých biologických vlastnostech stejně jako v odpovědi na léčbu pomocí konvenční terapie. Hlavním úkolem této studie bylo charakterizovat anti-leukemický účinek kombinované terapie a najít molekulární znaky, které by umožnily předpověď klinického výsledku. Zavedli jsme metodu monitorování minimální residuální choroby založenou na vysoké citlivosti detekce PML-RARα transkriptů pomocí polymerázové řetězové reakce. Ukázali jsme, že tato metoda umožňuje u myší stejně jako u pacientů diagnózu, sledování vývoje a prognózy nemoci. Tuto metodu jsme též využili při hledání PML-RARαpositivních buněk v různých tkáních a orgánech pocházejících z dlouhodobě přežívajících myší získaných imunoterapií. U většiny vzorků byl podle očekávání signál negativnícož potvrdilo úspěšnost kombinované terapie. U pěti z patnácti myší jsme však pozorovali positivní signál na onkogen, což prokázalo, že extramedulární ložiska PML-RARαpositivních buněk, jako je například mozek/CNS, mohou v organismu přetrvávat a být příčinou relapsů. Dále jsme se zaměřili na charakterizaci imunitní odpovědi vyvolané imunoterapií. Při studiu humorální odpovědi jsme sledovali metodou ELISA přítomnost protilátek reagujících s PML- RARα a RARα v sérech myší a pacientů s APL. Ukázali jsme, že léčbou pomocí ATRA dochází u myší ke zvýšené tvorbě anti-RARα protilátek, která koreluje s delším přežíváním myší. Protilátky byly též prokázány u pacientů s APL při diagnóze i po léčbě zahrnující ATRA. Studie buněčné imunity ukázala, že během léčby dochází k aktivaci APL-specifických cytotoxických T lymfocytů, která je závislá na MHC prezentaci antigenu. T buňky specificky rozpoznávající APL zůstávají aktivní u vakcinovaných jedinců ještě velmi dlouho po aplikaci poslední dávky. Kombinace ATRA s DNA vakcinací vede ke zvýšení imunitní odpovědi namířené proti APL, společně s aktivací CD8+ T buněk a zvýšené produkci IFN- Výsledky in vivo deplečních pokusů poukazují na nepostradatelnou roli obou podtypů CD4+ a CD8+ lymfocytů pro navození imunitní odpovědi namířené proti leukemii, vyvolané DNA vakcinací a zdůrazňují klíčovou roli CD4+ T buněk při udržování dlouhodobé remise. Dá se tedy předpokládat, že kombinovaná terapie ATRA a DNA vakcinace se může v klinických studiích podílet na kontrole minimální residuální choroby.
Abstract v angličtině:
DOCTORAL THESIS 2012 POKORNA Abstract We have used a well characterized transplantable transgenic mouse model which mimics human acute promyelocytic leukemia (APL), both in its biological characteristics and its response to conventional therapeutic drugs. The aim of our study was to better characterize the efficacy of the combined treatment and to determine molecular markers of clinical outcome. We established a minimal residual disease monitoring based on the high sensitivity of detection of PML-RARα transcripts by polymerase chain reaction (PCR) technology in APL mice. We showed that oncogene-specific PCR-based assays allow, like in patients, the diagnosis, follow-up and prediction of disease evolution. Furthermore, PCR assay was used to assess various tissues and organs for the presence of PML-RARα-positive cells in minimal residual disease free long-term survivors. As expected, majority of mice had no measurable tissue level of PML-RARα demonstrating the efficacy of immunotherapy. However, tracking the oncogene-positive cells reveals for the first time that extramedullary PML-RARα-positive cell reservoirs such as the brain may persist and be involved in the leukemia relapse. We aimed at investigating the immune responses involved in the anti-leukemic effect of the combined immutherapy. To evaluate the humoral response, we determined the prevalence of anti-RARα antibodies in APL mice as well as in APL patients using specific ELISA. We reported the presence of higher levels of antibodies reacting with PML-RARα and RARα in the sera of treated mice. These antibodies were predictive of better survival. In the APL patient, the data reveal for the first time that antibody response may be detected at diagnosis and enhanced after maintenance therapy. Using complementary cellular methods, we show that APL-specific T cells remain active in vaccinated animals long after the last boost of DNA. The present model was chosen as proof of principle, to investigate the feasibility of inducing immunity against a tumor-specific human fusion protein using DNA delivery. Evidence of induction of humoral and cellular immune response has been obtained. Combining ATRA with DNA resulted in increased APL-specific immune responses, with MHC-restricted CD8+ T cell responses and increased IFN- production, which rescue the disease. Together with the finding of a major role of CD4+ T cells in maintaining the durable remissions, our data suggest that in human trials, the combination of ATRA+DNA vaccine should control minimal residual disease. DOCTORAL THESIS 2012 POKORNA
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Kateřina Pokorná, Ph.D. 2.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Kateřina Pokorná, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Kateřina Pokorná, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Stöckbauer, CSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Laurent Degos 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 731 kB