velikost textu

Analytická chemie na gymnáziu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analytická chemie na gymnáziu
Název v angličtině:
Analytical Chemistry in secondary grammar school
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Danuše Součková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Id práce:
84236
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Analytická chemie, chemické vzdělávání, aktivizace ve výuce chemie, rámcové vzdělávací programy, klíčové kompetence, školní chemické experimenty.
Klíčová slova v angličtině:
Analytical chemistry, chemistry education, activation of chemistry education, Framework Educational Programmes, key competencies, school chemical experiments.
Abstrakt:
SHRNUTÍ Mgr. Danuše Součková: Analytická chemie na gymnáziu. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie Na závěr práce jsou shrnuty nejdůležitější myšlenky z jednotlivých kapitol. Domnívám se, že cíle, které byly stanoveny na začátku, byly naplněny a že tato práce bude příspěvkem k rozvoji vnímání analytické chemie jako nedílné součásti výuky chemie na gymnáziu. Za cíl své práce jsem si stanovila vytyčit důležitost chemického experimentu a jeho zařazování do výuky analytické chemie, zvláště pak vysvětlit a zdůraznit důležitost postavení analytické chemie ve výuce na gymnáziu. Dále pak v souladu s kurikulárními dokumenty ukázat možnost fungování mezipředmětových vztahů a vazeb mezi analytickou chemií a dalšími předměty a zařazování průřezových témat do výuky analytické chemie. Dalším cílem bylo zaměřit se na žáky a realizovat a vyhodnotit úroveň vědomostí žáků. Zaměřila jsem se také přímo na jednotlivé experimentální úlohy a rozdělila jsem je do skupin podle příslušnosti k jednotlivým sférám zájmu a rozpracovala jsem je tak, aby je učitel mohl přenést do výuky a sám měl k dispozici poznámky k jejich realizaci. V rámci toho je popsána organizace práce v laboratorních cvičeních, minimální vybavení, které musí pro jejich realizaci škola mít a jsou vytknuta specifika analytických cvičení, a to v situaci, kdy školy z finančních důvodů dělené hodiny, věnované praktickým činnostem omezují. Pokud si však uvědomíme funkci chemického pokusu při osvojování učiva, při formování a rozvíjení osobnosti žáka, je tato forma ve výuce nezastupitelná. Zvláště v analytické chemii jsou chemická praktika a chemický pokus nejúčinnější formou, jak dospět k empirickým poznatkům. Během praktických činností je možno kombinovat a střídat informativní, úkolové i problémové vyučovací metody a doporučuje se občas zařazovat i další aktivizační metody, například projektové aktivity. Tyto teoretické předpoklady pro vedení praktických činností, jsou podloženy mnohaletou praxí na gymnáziu, kde žáci projdou dvouletými laboratorními cvičeními z chemie a podle výsledků písemných testů v hodinách ukazují, že znalosti podložené experimentem jsou pro ně lépe osvojitelné a zapamatovatelné. Na závěr dvouletých laboratorních cvičení každoročně píší žáci test, který se týká vědomostí a dovedností získaných během experimentální činnosti. Z výsledků testů vyplývá, že žáci si dobře zapamatují informace mnohokrát opakované nebo podložené nápadným experimentem, s barevnými změnami. Naopak otázky, založené na řešení chemických reakcí nebo výpočtech jsou pro žáky stále téměř neřešitelné. V rámci výzkumu byl v této práci proveden průzkum učebnic chemie, které jsou v současné době na trhu a jsou ve školách nejvíce používané. Bylo zjištěno, že z devíti učebnic chemie je analytické chemii věnovaná malá kapitolka pouze ve dvou z nich. Speciální publikace vhodné pro střední školu, které se týkají analytické chemie, jsou pouze tři. Lze vybrat některé úlohy z dalších šesti publikací, které se na analytickou chemii přímo nespecializují nebo úlohy z publikací pro jiné typy škol. Na středních školách není stěžejní pouze předávat informace v jednotlivých předmětech, ale mnohem důležitější je informace vhodně mezipředmětově prolínat. Analytická chemie je právě takové pojítko mezi mnoha obory. Průřezová témata jako je Environmentální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji, Mediální výchova jsou tak přirozeně zařaditelná do mnoha úloh z analytické chemie. V práci je rozpracováno 114 úloh, které jsou rozděleny do jedenácti skupin. Úlohy se týkají analýzy vody, potravin, rostlin, polymerů. Některé úlohy se týkají zemědělství a zdraví člověka. V několika úlohách jsou použity jednoduché přístroje a zařízení nebo mikroskop. Úlohy jsou ve skupinách řazeny bez ohledu na to, zda se jedná o anorganickou, organickou chemii nebo analýzu kvalitativní a kvalitativní. Přesto se tomuto klasickému členění v mnoha případech nevyhneme z důvodů procvičení základních postupů a technologií. Úlohy jsou připravené přímo do výuky s řešením a metodickými poznámkami pro učitele. Veškeré části práce jsou zpracovány na základě závazných školských dokumentů, dostupných teoretických podkladů, literatury odborné i pedagogické a hlavně zkušeností nabytých letitou výukou chemie ve škole. Přála bych si, aby moje práce přispěla k posunu vnímání analytické chemie a chemického experimentu na gymnáziu, jak u učitelů chemie, tak i u jejich žáků.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Mgr. Danuše Součková: Analytical chemistry in secondary grammar school. Summary of Ph.D.Thesis Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Teaching and Didactics of Chemistry At the end of my thesis about the importace of chemical experiments in chemical education and especially about the importace of analytic chemistry in secondary grammar schools I´d like to summarize the most important ideas from particular chapters. I think that the objects I have determined at the beginnig, have been filled and my work will help to perceive analytic chemistry as an integral part of chemistry education in secondary grammar schools. I have emphasized importace of chemical experiment and its use in analytical chemistry education. I have pointed a possibility of working relation among school subjects and a possibility of putting several cross-sectional topics into analytic chemistry education. Other object was to check students´ knowledge. I have also intent on particular experiments and I have dividend them into several groups and I have prepared them to be put just into lessons by teachers and some notices and solutions are added. I have described the work during the experimental lessons, the equipment for them, specific matter of analytical chemistry. When we understand the function and importance of chemical experiment in acquiring subjekt, in forming and advancementig pupils, we consider this kind of education very important. Chemical experiments and practical lessons are the most effective especially in analytical chemistry to gain a piece of knowledge.It is used to beeing recommended to add other educational methods and sometimes use some project activities. When students have during their studies two-year-practical lessons (in our school they have), they are better in their exam tests and they can remember subjekt better. At the end of two-year-practical chemistry lessons, students usually write speciál test of analytical chemistry. I can say that it is still problem for our students to solve the topics based on mathematics or chemical reactions. On the other hand students are good at topics based on chemical experiments and colouful reactions. I tried to check a lot of textbooks used for teaching chemistry and only two of them had speciál (but little) part focused on analytic chemistry. Teachers can use three other books, which are acceptable for teaching practical lessons. There are several books written for speciál secondary schools which can be used as well. I have worked out 114 experiments and dividend them into eleven groups. Several experimental topics concern water, food, plant, polymer analyses. Some experiments have to do with agriculture, human health. In some experiments is used simple physical equipment and microscopes. I try not to use traditional branches as organic, anorganic chemistry, qualitative and quantitative analysis, but in some chapters I had to use it, because it is important for explanation some process or technology. All parts of my thesis are written using obligatory scholár documents, speciál and pedagogical literature and mainly my own experience gained during many years teaching chemistry and biology at secondary grammar school. I wish my thesis helped to move perceiving analytic chemistry and chemical experiment in secondary grammar schools by teachers as well as by students.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Danuše Součková, Ph.D. 7.53 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Danuše Součková, Ph.D. 62.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Danuše Součková, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Danuše Součková, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Danuše Součková, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karolina Pecková, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 82 kB