velikost textu

Multimédia a e-learning ve výuce chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multimédia a e-learning ve výuce chemie
Název v angličtině:
Multimedia and e-learning in teaching of chemistry
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
prof. RNDr. et RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. et DrSc.
Id práce:
84234
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
e-learning, multimédia, motivace, chemie, výuka, didaktický test,
Klíčová slova v angličtině:
e-learning, multimedia, motivation, chemistry, education, didactic test
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou multimédií a e-learningu a jejich využitím při výuce chemie. V teoretické části shrnuje ve stručnosti poznatky týkající se problematiky motivace, možností zapojení výpočetní techniky a multimédií do výuky, požadavků kladených na autory elektronických výukových materiálů a na jejich uživatele. Věnuje se taktéž otázkám testování znalostí a tvorby didaktických testů. V praktické části obsahuje popis vlastností, možností a návod na využívání výukových multimediálních počítačových systémů „Škola hrou“, „Kvalitativní analýza“ a „Nobelovy ceny za chemii“, určených pro žáky základních a středních škol a studenty vysokých škol zaměřených na přípravu budoucích učitelů chemie. Všechny tyto výukové systémy obsahují vždy soubory testů, které umožňují procvičování učiva a ověření úrovně vědomostí získaných při použití těchto systémů. Součástí práce je i přehledně zpracované vyhodnocení testování žáků a studentů. Cílem testování bylo ověřit, zda výukové materiály, upravené do prostředí e-learningových kurzů, usnadní a zlepší přípravu testovaných respondentů. Pro větší vypovídací hodnotu bylo vždy testováno několik příslušných skupin respondentů, aby bylo možné provést srovnání výsledků. Výsledky toho výzkumu jsou seřazeny v přehledných tabulkách a grafech a jsou učiněny odpovídající závěry.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation thesis is focused on problems of multimedia and e-learning and their use in chemistry education. In the theoretical part the knowledge dealing with problems of motivation, possibilities of connecting computer technics and multimedia into the educational process, requirements putting on authors of electronical materials and their users are summarized. Questions of knowledge testing and didactics tests production are also mentioned. In the practical part the description of the properties, possibilities and instructions of the use of the educational multimedia computer systems „School as a game“, „Qualitative analysis“ and „Nobel Prizes in chemistry“ is carried out. These programs are determined for pupils of primary and secondary schools and students of universities preparing expectant teachers of chemistry. All this educational systems contain always sets of tests for curriculum training and certification of knowledge gained using above mentioned systems. The important part of the dissertation thesis is the clearly processed evaluation of pupils an students testing. The goal of the testing was to verify, if the educational materials, modified into the e-learning courses, make easy and improve training of tested respondents. Several appropriate groups of respondents were always tested for the comparison of results. The results of this research are arranged in clearly tables and graphs and the corresponding results are done.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Hasoň, Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karel Hasoň, Ph.D. 206.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Hasoň, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Hasoň, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Karel Hasoň, Ph.D. 739 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. et RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. et DrSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 82 kB