velikost textu

Reálný experiment v přípravě učitelů chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reálný experiment v přípravě učitelů chemie
Název v angličtině:
The real experiment in the preparation of chemistry teachers
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vratislav Šedivec, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Id práce:
84232
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá využitím reálného experimentu v přípravě učitelů chemie. Mapuje historický vývoj výuky chemie na území ČR. V návaznosti na strukturu experimentu, zmiňuje význam experimentování žáků ve vzdělávacím procesu. Dále se zaměřuje zjištění experimentální úrovně studentů přicházejících z různých typů středních škol dotazníkovou metodou mezi posluchači studijního programu Přírodovědná studia na KCH FPE ZČU. V práci jsou zpracovány některé modelové experimenty zaměřené na monitoring nitrací organických sloučenin, využívané k přípravě učitelů. Zpracováním modelového experimentu na téma ozonizace nenasycených sloučenin ukazuje, že didakticky a technicky správně provedený experiment usnadňuje pochopení i složitější problematiky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The thesis deals with the use of a real experiment in the preparation of teachers of chemistry. Maps to the historical development of teaching chemistry in the Czech Republic. In relation to the structure of the experiment, mentions the importance of experimentation of the pupils in the educational process. Further focuses the findings of experimental level students coming from different types of secondary schools questionnaire method between the listeners of the study programme Science Studies at KCH FPE. In the work are handled by some model experiments aimed at monitoring the nitration of organic compounds, used for the preparation of teachers. The processing of the model experiment on the topic of ozonation of unsaturated compounds shows that didactics and technically correct experiment makes it easier to understand and more complex issues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vratislav Šedivec, Ph.D. 3.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vratislav Šedivec, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vratislav Šedivec, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vratislav Šedivec, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.14 MB