velikost textu

Vývoj a syntéza nových katalyzátorů na bázi bipyridinů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a syntéza nových katalyzátorů na bázi bipyridinů.
Název v angličtině:
The synthesis and development of new catalyst with the bipyridine scaffold.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Aneta Kadlčíková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Oponenti:
RNDr. Ivo Starý, CSc.
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Id práce:
84209
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Chirální N,N´-dioxidy mají široké využití jako katalyzátory enantioselektivních reakcí. Vyvinula jsem jednoduchou a efektivní metodu pro přípravu nových nesymetricky substituovaných axiálně chirálních bis(tetrahydroisochinolin)-N,N´-dioxidů, která je založena na smíšené [2+2+2]-cyklotrimerizaci tetraynu s benzonitrilem a (R)- tetrahydrofurankarbonitrilem, katalyzovaná pomocí CpCo(CO)2 za podmínek mikrovlnného záření (schéma 1)1,2. Nejprve byly tyto chirální N,N´-dioxidy využity jako katalyzátory v enantioselektivních allylacích různě substituovaných aromatických, alifatických a α,β- nenasycených aldehydů. Příslušné homoallylalkoholy byly získány s enantioselektivitou až 99% ee. Dva z těchto homoallylalkoholů byly využity jako stavební bloky v syntéze přírodních látek. Jedním z příkladů je (S)-(-)-Goniothalamin (schéma 2)3. Poté byly chirální N,N´-dioxidy využity jako katalyzátory enantioslektivního otevírání meso-epoxidů za použití tetrachlorosilanu. Vzniklé halohydriny byly izolovány s průměrnými enantioslektivitami do 64% ee (schéma 3)4. Schéma 1 O O O NC CpCo(CO)2 N N MCPBA O + kat. O N N NC Schéma 2 O O SiCl3 OH O O R H kat. (1-5mol%) R Ph H Ph až 99% ee (S)-(-)-Goniothalamin, 97% ee R= Ar, alkyl, ArCH=CH, alkyl-CH=CH Schéma 3 O SiCl4 Cl OH až 64% ee R R kat. (1-5mol%) R R R = fenyl, alkyl 1. Kadlčíková, A.; Hrdina, R.; Valterová, I.; Kotora, M. Adv. Synth. Catal. 2009, 35, 1279. 1 2. Kadlčíková, A.; Kotora, M. Molecules 2009, 14, 2918. 3. Kadlčíková, A.; Kotora, M.; Valterová, I.; Ducháčková, L.; Roithová J. Chem. Eur. J. 2010, 16, 9442. 4. Kadlčíková, A.; Vlašaná, K.; Kotora, M. Collect. Czech. Chem. Comm. 2011, 76, 415. 2
Abstract v angličtině:
Abstract Chiral N,N´-dioxides serve as very useful catalysts in various enantioselective reactions. I developed a simple and efficient method for preparation of new unsymmetrically substituted axially chiral bis(tetrahydroisoquinolines)-N,N´-dioxides, based on ”one-pot” [2+2+2]-cyclotrimerization of a tetrayne with benzonitrile and (R)-tetrahydrofurancarbonitrile catalyzed by CpCo(CO)2 under microwave irradiation (scheme 1)1,2. First, the prepared chiral N,N´-dioxides were used as catalysts in highly enantioselective allylations of variously substituted aromatic, aliphatic and α,β-unsaturated aldehydes. The corresponding homoallylalcohols were obtained with ee up to 99%. Two obtained chiral homoallylalcohols prepared by allylation were used as a building-blocks for synthesis of some natural products such as (S)-(-)-Goniothalamin (scheme 2)3. Second, the chiral N,N´-dioxides were also used for the epoxide ring opening of various meso-epoxides with tetrachlorosilane giving rise to chlorohydrines in moderate enantioselectivities (up to 64% ee) (scheme 3)4. Scheme 1 O O O NC CpCo(CO)2 N N MCPBA O + Cat. O N N NC Scheme 2 O O SiCl3 OH O O R H Cat. (1-5mol%) R Ph H Ph up to 99% ee (S)-(-)-Goniothalamin, 97% ee R= Ar, alkyl, ArCH=CH, alkyl-CH=CH Scheme 3 O SiCl4 Cl OH up to 64% ee R R Cat. (1-5mol%) R R R = phenyl, alkyl 1. Kadlčíková, A.; Hrdina, R.; Valterová, I.; Kotora, M. Adv. Synth. Catal. 2009, 35, 1279. 2. Kadlčíková, A.; Kotora, M. Molecules 2009, 14, 2918. 1 3. Kadlčíková, A.; Kotora, M.; Valterová, I.; Ducháčková, L.; Roithová J. Chem. Eur. J. 2010, 16, 9442. 4. Kadlčíková, A.; Vlašaná, K.; Kotora, M. Collect. Czech. Chem. Comm. 2011, 76, 41. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Kadlčíková, Ph.D. 863 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Kadlčíková, Ph.D. 452 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Kadlčíková, Ph.D. 407 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Aneta Kadlčíková, Ph.D. 438 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivo Starý, CSc. 599 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 720 kB